РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд Пловдив

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр.Пловдив, ………….01.2013г.

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ХХІV състав, в публично заседание на осемнадесети декември, две хиляди и дванадесета година в състав:

                     

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. ПЕТРОВ

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. ДИЧО ДИЧЕВ

 

                                                    2.ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА  

 

при секретаря А.Х. и с участието на прокурора Христо Анчев, разгледа КНАХД № 3505 по описа на съда  за 2012г., докладвано от съдията Любомира Несторова и за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

         С решение № 2408 от 04.10.2012г., постановено по НАХД № 3010/2012г., Пловдивския районен съд е изменил Наказателно постановление № 16-1601581 от 28.02.2012г. на Директора на  Дирекция “Инспекция по труда”-Пловдив, с което  на “Алекс Трейд 2010” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ *********, представлявано от управителя Ж.П.П., на основание чл. 416 ал.5 вр. с чл. 414 ал.3 от Кодекса на труда,  е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв. за нарушение по чл. 63 ал.2 във вр. с чл. 63 ал.1 от КТ, като на основание чл. 415в от КТ е намалил размерът на наложената имуществена санкция от 2000лв. на 100лв.

В касационната жалба, подадена в срок се твърди, че постановения съдебен акт не е съобразен с установената фактическа обстановка. Посочва се, че не са налице условията на привилегирования състав на чл. 415в от КТ, тъй като задължение на работодателя е преди да допусне до работа работника или служителя, да му предостави екземпляр от сключения трудов договор, както и копие от уведомлението в ТД на НАП. Претендира се отмяната на първоинстанционния съдебен акт и потвърждаване на НП.

  Ответникът по касационната жалба – “Алекс Трейд 2010” ЕООД намира касационните оплаквания за неоснователни, излага подробни писмени съображения в посока правилност и законосъобразност на съдебния акт.

           Представителят на Окръжна прокуратура намира, че касационната жалба е неоснователна.

           Пловдивският административен съд провери законосъобразността и обосноваността на постановеното решение във връзка с направените от касационния жалбоподател оплаквания и намери следното:

            Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна, поради следните съображения:

   Въз основа на приетите по делото доказателства първоинстанционният съд е приел следното: извършена е проверка от Д “ИТ”-Пловдив на 20.10.2011г. около 11.00часа на “Алекс Трейд 2010” ЕООД, обект-магазин “Лекси”, находящ се в гр. Пловдив, бул. Марица” №19 и на представените в ДИТ Пловдив документи на 24.10.2011г. Установено е, че на 20.10.2011г. към 11.00часа в дружеството, в посочения обект е допусната до работа Лиляна Венкова Минева на длъжност-чистач като не й е предоставено копие от уведомление по чл. 62 ал.3 от КТ, заверено в ТД на НАП. Установено е, че с Лиляна Венкова Минева има сключен договор № 254 от 20.10.2011г. ПРС е установил, че АУАН и НП са издадени от компетентни длъжностни лица като не са допуснати съществени процесуални нарушения. Съдът е обсъдил събраните в хода на съдебното производство писмени и гласни доказателства и е стигнал до извода, че на 20.10.2011г. Минева е престирала труд без предоставено уведомление по чл. 62 ал.3 от КТ, заверено в ТД на НАП, но в рамките на деня е входирано уведомление за сключения трудов договор на 20.10.2011г. като данни са представени пред административнонаказващия орган. С оглед на това обстоятелство ПРС е приел, че административнонаказващият орган е следвало да съобрази новите обстоятелства и да приложи нормата на чл. 415в от КТ, действала към момента на извършване на нарушението.

  Касационната съдебна инстанция намира изводите на ПРС за правилни и законосъобразни.

  Съгласно чл. 63 ал.1 от КТ работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите.

        В конкретния казус е установено, че е налице трудов договор № 254 от 20.10.2011г., като към тази дата Лиляна Минева престира труд в коментирания по-горе обект, без да е предоставено на същата копие от уведомление по чл. 62 ал.3 от КТ. Но в рамките на същия ден е входирано уведомление в ТД на НАП, следователно сме изправени пред хипотезата на чл. 415в от КТ /в сила от 30.07.2010г./, действала към момента на извършване на нарушението, а съгласно чл. 3 ал.1 от ЗАНН, за всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му. Според чл. 3, ал. 2 от ЗАНН, ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. В случая към датата на извършване на нарушението и към датата на постановяване на НП действат различни редакции на чл. 415в от КТ. По-благоприятна за нарушителя е редакцията на чл. 415в в сила от  30.07.2010г., според която  за нарушение, което може да бъде отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в този кодекс, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 50 до 100лв. 
        Установи се, че допуснатото нарушение е отстранено веднага като не са настъпили вредни последици за работника, тъй като е сключен трудов договор, по който факт не се спори.
         Касационната съдебна инстанция намира, че решението на ПРС е правилно и законосъобразно. Съдът е приложил материалния и процесуален закон в точния им смисъл и предписания, достигнал е до адекватни на обстоятелствата по делото изводи. Законосъобразно е изменил Наказателно постановление № 16-1601581 от 28.02.2012г. на Директора на  Дирекция “Инспекция по труда”-Пловдив и е намалил размера на наложената имуществена санкция. Не са налице касационни основания за ревизията му, което обуславя оставянето му в сила.

            С оглед на горепосоченото и на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХІV  състав

 

Р Е Ш И :

 

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2408 от 04.10.2012г., постановено по НАХД № 3010/2012г. на Пловдивския районен съд, с което е изменено Наказателно постановление № 16-1601581 от 28.02.2012г. на Директора на  Дирекция “Инспекция по труда”-Пловдив, с което  на “Алекс Трейд 2010” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ *********, представлявано от управителя Ж.П.П., на основание чл. 416 ал.5 вр. с чл. 414 ал.3 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв. за нарушение по чл. 63 ал.2 във вр. с чл. 63 ал.1 от КТ, като на основание чл. 415в от КТ е намалил размерът на наложената имуществена санкция от 2000лв. на 100лв.

 

  Решението е окончателно.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                             2.