Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 147

 

град Пловдив, 18.01.2013 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІ к.с., в открито заседание на деветнадесети декември през две хиляди и дванадесета година,  в състав:                      

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

                              ЧЛЕНОВЕ: ЯНКО АНГЕЛОВ

                                             ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

                                                       

при секретаря С.С. и участието на прокурора Дилян Пинчев, като разгледа докладваното от член-съдия Ангелов касационно НАХД № 3507 по описа за 2012 година  и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на глава XII от АПК.

Делото е образувано по касационна жалба подадена от Н. И. – пълномощник на Началника на Митница Пловдив, срещу Решение № 2403 от 04.10.2012 година, постановено по НАХД № 4081 от 2012 година по описа на Районен съд - Пловдив, ХІ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 21/19.05.2012г. на Началник Митница – Пловдив, с което е наложено на “Садат” ООД, с адрес на управление ***, административно наказание – имуществена санкция в размер на 821,11 лева на основание чл. 234, ал. 2, т. 1 от Закона за митниците/ЗМ/ за нарушение на чл. 234 ал. 1, т. 1 ЗМ, като заедно с това на основание чл. 234 ал. 4 във вр. с чл. 233 ал. 4 ЗМ е присъдена за заплащане и левовата равностойност на липсващите стоки, предмет на нарушението в размер на общо 5734.95 лева.

В съдебното заседаниe касаторът не се представлява. В жалбата и в постъпилата молба преди заседанието, същата заявява, че поддържа жалбата, в която се изтъкват доводи, че решението е неправилно и незаконосъобразно. Моли същото да бъде отменено и да се постанови ново такова, с което да бъде потвърдено обжалваното НП като правилно и законосъобразно.

Ответникът – “САДАТ” ООД, в съдебно заседание не се представлява. По делото е постъпил отговор по касационната жалба, в който пълномощникът на дружеството адв. М.В. оспорва жалбата, като моли да бъде отхвърлена касационната жалба като неоснователна и да се потвърди атакуваното решение.

   Прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив, в свое заключение намира жалбата за неоснователна, поради което оспореното съдебно решение следва да бъде оставено в сила.

   Административен съд Пловдив, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното решение на посочените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 348 от АПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218 ал. 2 от АПК, приема касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, а по същество за  неоснователна.

Пред районния съд била установена безспорно следната фактическа обстановка:

На 31.03.2010г. в Митница Пловдив били подадени документи за митническо оформяне на стоки с получател „Садат" ООД от В.  А. Т. - пълномощник по силата на пълномощно BG003000/ 06.01.2010г., превозвани с транспортно средство /товарен автомобил/ 34DIC80/34DIE42, под покритието на карнет TIRXW61932497/ 28.05.2010г.

Общата стойност на стоката, декларирана в кл.22 "Валута и обща фактурна стойност" на ЕАД № 10BG003000H0045186/31.03.2010г. била 856.09 евро, равна на 1 674.37 лв. по курса на валутата към момента на регистриране на ЕАД - 1.95583 лв.

С подаването на ЕАД за свободно обръщение с крайно потребление, за получаваните стоки “Садат" ООД, с вносна бележка № 249380/ 31.03.2010г. заплатило дължими държавни вземания - ДДС в размер на 334.87 лв.

Във връзка с извършен сравнителен анализ и установени по - високи стойности на сходни стоки, изнесени от Турция за България, възникнали съмнения относно декларираната митническа стойност. Предвид това, с писмо изх. № 4400 - 1018/01.07.2010г. на Митница Пловдив, представената от "Садат" ООД търговска фактура № 301586/29.03.2010г., ведно с останалите документи, послужили за митническото оформяне на стоките, били изпратени до Директора на Агенция "Митници" за проверка по линия на международното сътрудничество, на основание действаща Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество и взаимопомощ в митническата дейност.

На 27.09.2011г. в Митница Пловдив с вх. № 4400 - 1018/10/ 27.09.11г. било получено писмо per. индекс № 4420 от 21.09.2011г. на Агенция "Митници", към което били приложени заверени копия на документите по случая след извършена проверка от турската митническа администрация. Предоставени били заверени копия на фактура серия А № 301586/29.03.2010г., TIR карнет серия XW61932947, международна товарителница № 01484, представени пред турската администрация при износната операция, осъществена от турското дружество "ЕKO KIM ТEMIZLIK URUNLERI SAN.VE TIC.LTD.STI”, c получател търговско дружество "Садат" ООД гр. Пловдив.

При сравнение на документите, представени в страната на износа, получени на 27.09.2011г. в Митница Пловдив с вх. № 4400-1018/ 29.08.11г. с тези, представени в Митница Пловдив към момента на деклариране с ЕАД №10BG003000H0045186/31.03.2010г. били открити съществени разлики, както следва: в търговската фактура, представена от "Садат" ООД пред Митница Пловдив били вписани условия на доставка СРТ Пловдив, общата фактурна стойност била 856.09 евро.

 В предоставените заверени копия на документи от страната на износа - митническа декларация № 10341300EX146526/30.03.2010г. и фактура серия A301586/29.03.2010 г. било посочено, че условията на доставка са EXW, стоката била с различна цена, а общата фактурна стойност била в размер на 3983.70 щатски долара.

На основание чл.16 от Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество и взаимопомощ в митническата дейност, актосъставителят приел получените заверени копия на документи от страната на износа - фактура серия А № 301586/29.03.2010г. като доказателство за извършено административно нарушени по ЗМ.

В съответствие с получената заверена от турската митническа администрация фактура серия А № 301586 от 29.03.2010г. стойността на внесената стока по ЕАД № 10BG003000H0045186/31.03.2010г. била определена в размер на 3 983.70 USD = 5 676.41 лв., изчислена по курса за митнически цели на щатския долар към момента на регистриране на ЕАД за свободно обръщение – 1.42491 лв.

На 17.10.2011г. с писмо с рег. индекс № 4400 - 1018/17.10.2011г. било направено запитване до комисията за определяне на стойността на стоките, предмет на нарушението по ЗМ на основание Заповед № 989/16.06.2011г. на Началника на Митница П. за определение на митническата стойност на стоките по регистрираните ЕАД. В отговор с писмо с изх. № 4400 - 1018/31.10.2011г. комисията определила митническа стойност по ЕАД № 10BG003000H0045186/31.03.2010г., както следва: пликове от полимери на пропилена, напечатани, непредназначени за хранителни продукти - 30 колета, 813 кг. нето в размер общо – 5 734.95 лв., като към общата фактурна стойност на стоките били начислени и транспортни разходи. Митническата стойност била определена на база представени фактури и други търговски документи, получени в отговор на молби за проверка по линия на международното сътрудничество до турската митническа администрация на основание Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Т. за сътрудничество и взаимопомощ в митническата дейност.

В резултат на горното дължимите държавни вземания по ЕАД № 10BG003000H0045186/31.03.2010г. били определени в размер на 1 146.98 лв. ДДС, от които по цитираната ЕАД били заплатени 334.87 лв. ДДС т. е. с 812.11 лв. по  - малко от дължимите.

За да обоснове крайния си извод за незаконосъобразност на атакуваното НП, състав на Районния Съд е приел, че от съвкупната преценка на съб­раните доказателства, не се установява Дружеството да е извършило вмене­ното му нарушение на ЗМ.

Настоящият касационен състав намира, че в случая неправилно след съпоставяне на документите, представени от “Садат” ООД и турската митни­ческа администрация, Началникът на Митница – Пловдив е приел, че митни­ческата стойност на внесените стоки по реда на чл.29 и чл.32, § 1, б. „д” от МКО е  съответна на посочената в представените от турската администрация частни документи, т.е. че договорната стойност е по-висока.

В случая обаче износната ЕАД и фактурата във варианта, приложена към тази декларация, не са достатъчни, за да бъде определена от митни­ческите органи митническа стойност, различна от декларираната, съответно да се приеме, че е налице избягване заплащане на  част от дължими държавни вземания, а именно ДДС в размер на 812,11 лева.

Съгласно чл. 29, § 1 от МКО, респективно чл. 35 от ЗМ, митническата стойност на внасяните стоки е договорната им стойност, а именно – платената или подлежащата на плащане цена на стоките при продажбата им за износ с местоназначение в митническата територия на Общността, коригирана при необ­ходимост в съответствие с разпоредбите на членове 32 и 33, при условия­та, визирани в букви “а”-“г”.

Представените от вносителя пред българската митническа админист­ра­ция доказателства  са достатъчни за установяване, че декларираната от “Са­дат”ООД митническа стойност е установената за плащане и реално платената цена. Фактурата във варианта, приложен към износната декларация съдържа по-висока стойност на цената и други условия за доставка, но тя също предс­тавлява частен документ. Писмото на турската митническа администрация са­мо изпраща фактурата и ЕАД без да отразява като официален удостовери­телен документ стойността на износа. Следователно не може да се приеме, че са оборени представените от “Садат” ООД писмени доказателства – частни до­кументи, които установяват друга по-ниска стойност за договорена и заплатена цена. Иначе казано следва да се приеме, че митническите органи не са уста­новили по категоричен начин, че митническата стойност, определена по реда на чл. 29, § 1 от МКО е различна от декларираната.

При това положение следва изводът, че НП необосновано, поради кое­то нарушението е недоказано, и правилно НП е било отменено от първоинстан­цион­ният Съд.

          Не са налице касационните основания по чл.348 ал.1, т.1 и т.2 НПК, а атакуваното решение на Районния Съд е валидно, допустимо и съответстващо на материалния закон и във връзка с чл.221 ал.1 АПК следва да бъде оставено в сила.

Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе ПЛОВДИВСКИЯТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХХІ състав :

 

Р      Е      Ш      И

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2403 от 04.10.2012 година, постановено по НАХД № 4081 от 2012 година по описа на Районен съд - Пловдив, ХІ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 21/19.05.2012г. на Началник Митница – Пловдив.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 

                                           

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ : 1.

                    

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      2.