Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

 

Номер    169            Година  2013 .21.01           Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХІ състав

 

   на 19.12.2012 година

 

в публично заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

     ЧЛЕНОВЕ:     ЯНКО АНГЕЛОВ

                              ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря С.С. и при присъствието на прокурора: ДИ­ЛЯН ПИНЧЕВ, като разгледа докладваното от СЪДИЯ ЯВОР КОЛЕВ к.н.а.х. дело номер 3512 по описа за 2012 година

 

      Производство по чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 ЗАНН.

Постъпила е касационна жалба от Териториална дирекция/ТД/ на На­цио­нална агенция за приходите/НАП/ - Пловдив с адрес на призоваване гр. Плов­­див, ул.”Скопие”№106 срещу постановеното по НАХД №5288/2012г. по опи­­са на Районен Съд – Пловдив ХХІV-ти н. състав съдебно решение №2364 от 28.09.2012г., с което е отменено издаденото от Директор Дирекция “Обслужва­не” в ТД на НАП – Плов­див наказателно постановление/НП/ №4854 – F001911/ 10.05.2012г., с кое­то е наложено на основание чл.264 ал.1 ЗКПО на Л.К.К. *** като управител на “Джамайка”ООД адми­нистративно наказание – “Глоба” в раз­мер на 200 лева за извършено от него нарушение на чл.246 ЗКПО.

Жалбоподателят счита, че постановеното решение от състав на Ра­йон­­ния Съд е незаконосъобразно, като излага доводи за наличие на касацион-но основание – неправилно прилагане на материалния закон с решението на Съда, моли същото да бъде отменено, като вместо това се постанови пот­върж­даване на издаденото НП.

Ответникът по тази касационна жалба – Л.К. счита жалбата за неоснователна и настоява за отхвърлянето и.

Представителят на Окръжна Прокуратура – Пловдив застъпва стано­вище за основателност на така подадената касационна жалба.

Пловдивският административен Съд – двадесет и първи състав, след като разгледа по отделно и съвкупност наведените с жалбата касационни осно­ва­ния, намира за установено следното.

За да обоснове крайния си извод за  незаконосъбразност на така из­да­де­ното НП, първо­сте­пенният Съд приел, че административнонаказващия ор­ган е игнорирал съставянето на АУАН в отсъствие на нарушителя, без за това да е била налице законоворегламентирана хипотеза в ЗАНН.

Настоящият състав намира, че са правилни изводите на първостепенният състав досежно извършено несъобразяване при съставяне на АУАН с новелата на чл.40 ЗАНН.

В случая от представения с преписката АУАН се установява, че същият е съставен на дата 22.02.2012г. в ТД на НАП – Пловдив и е връчен същия ден на лицето Костадин К., действащ по изрично писмено пълномощно от управителя на “Джамайка”ООД/представено с преписката/.

Това пълномощно обаче е създало представителна власт/вкл. и за получа­ване на наказателни постановления и актове/ за дружеството, а в случая е на­лице ангажиране юридическата отговорност на Л.К. в качеството му на физическо лице, за което пълномощното не предоставя права на предс­тавителство.

Т.е. самият АУАН е връчен неправилно на лице без представителна власт за санкицонирания субект – физическото лице.

Нарушението на императивните правила на ЗАНН е съществено и не е било отстранено от наказващия орган.

С оглед на изложените по-горе съображения за допуснато съществено на­ру­­ше­­ние на административно-производствените правила при издаването на оспо­ре­­ния акт/ съставяне на АУАН/, е достатъчно основание за отмяна на ата­ку­ва­но­то НП, без да се разглежда спорът по същество.

Консеквентно това налага и извода на този Съд, че не е налице заяве­ното касационно основание по чл. 348 ал.1, т.1 НПК, а атаку­ваното решение на Районния Съд е валидно, допустимо и съответстващо на материалния закон и във връзка с чл.221 ал.1 АПК следва да бъде оставено в сила.

Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе ПЛОВДИВСКИЯТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХХІ състав :

 

Р      Е      Ш      И

 

ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2364 от 28.09.2012г., постано­вено по НАХД №5288/2012г. по опи­­са на Районен Съд – Пловдив ХХІV-ти н. със­тав, с което е отменено издаденото от Директор Дирекция “Обслужване” в ТД на НАП – Плов­див наказателно постановление/НП/ / №4854 – F001911/ 10.05.2012г., с кое­то е наложено на основание чл.264 ал.1 ЗКПО на Л. К. К. *** като управител на “Джамайка”ООД адми­нистративно наказание – “Глоба” в раз­мер на 200 лева за извършено от него на­рушение на чл.246 ЗКПО.

 

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

     

     

                                                                                              2.