РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е

 

 

112

 

гр. Пловдив, 16.01.2013 год.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХІХ състав, в публично съдебно заседание на седемнадесети декември две хиляди и дванадесета година в състав :

 

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЧО ДИЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ :          МАРИАНА МИХАЙЛОВА

                             ТАТЯНА ПЕТРОВА    

                              

при секретаря Б.К. и участието на прокурора ДИЛЯН ПИНЧЕВ, като разгледа докладваното от чл.съдията Мариана Михайлова к.н.а.х дело № 3513 по описа за 2012 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1. Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

2. Образувано е по касационна жалба предявена от  “ПЕТЯ ТРАЙКОВА 2011” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление  ***”, чрез адвокат П.А.В. против Решение № 2361 от 28.09.2012г. на Районен съд гр. Пловдив, постановено по н.а.х.д. № 4615 по описа на съда за 2012г., с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 276/13.06.2012г., издадено от Началник на Митница Пловдив,  с което на  “ПЕТЯ ТРАЙКОВА 2011” ЕООД БУЛСТАТ *** със седалище и адрес на управление ***, с управител П.К.Т. е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2000лв (две хиляди лева) за нарушение по чл. 123 ал. 2 от ЗАДС, на основание чл. 123 ал. 2 от ЗАДС; ОТНЕТИ са стоките, предмет на нарушението в полза на Държавата – акцизни стоки общо 23бр кутии – 460 къса цигари без бандерол, предадени на съхранение в склад на Митница Пловдив със складова разписка № 0084100181/02.05.2012 за нарушение по чл. 123 ал. 2 от ЗАДС, на основание чл. 124 ал. 1 от ЗАДС, както и е наложено АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОТО да упражнява търговска дейност за срок от ЕДИН МЕСЕЦ на основание чл. 124а, ал. 1 вр с чл. 123 ал. 2 от ЗАДС.

Поддържаните касационни основания се субсумират в доводите, че атакувания съдебен акт е постановен в нарушение на материалния закон – касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН. Претендира се отмяна на обжалваното решение на Пловдивския районен съд и отмяна на потвърденото с него наказателно постановление при разглеждане на делото от касационната инстанция.

3. Ответникът по касационната жалба - МИТНИЦА ПЛОВДИВ, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Симеонова счита жалбата за неоснователна, а първоинстанционното решение следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.  

4. Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив дава заключение, че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

ІІ. За допустимостта :

5.Касационната жалба е подадена в рамките на предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява ДОПУСТИМА.

ІІІ. За фактите :

6.Пловдивският районен съд е бил сезиран с жалба предявена от “ПЕТЯ ТРАЙКОВА 2011” ЕООД срещу Наказателно постановление № 276/13.06.2012г. на Началник Митница - Пловдив.

Наказателното постановление е издадено въз основа на АУАН № 191 от 10.05.2012г.  съставен от М.А.Ш. на длъжност старши инспектор в ТМУ Пловдив.

Обективираните в АУАН констатации се свеждат до следното:

На 27.04.2012г. служители на ТМУ гр. Пловдив в състав М.А.Ш. и Н.М.М., извършили проверка на търговски обект – магазин, извършващ търговия с пакетирани стоки, плодове и зеленчуци, находящ се в гр. Пловдив, ул.”Цар Асен” № 31, стопанисван от “Петя Трайкова 2011” ЕООД, БУЛСТАТ ***. В търговския обект под щанд в кашон, в черна найлонова торба били открити общо 23 бр. кутии цигари (по 20 къса) без акцизен бандерол, марка “VICEROY” (червен), общо 460 къса.  Към момента на извършената проверка в търговския обект се е намирала и П.К.Т., която е стопанисвала търговския обект. На 27.04.2012г. е било снето писмено обяснение от П.К.Т., в което същата е заявила, че е закупила цигарите около 12 часа на 27.04.2012г. от непознато за нея лице за лична употреба и че същите са намерени под щанда в лична найлонова торба. В момента на проверката на П.К.Т. е указано в графа ”Забележки” на ПОКД № 698/27.03.2012г. да се яви в Митница Пловдив на 10.05.2012г. за съставяне и връчване на АУАН. За резултатите от извършената проверка, актосъставителя М.А.Ш. - старши инспектор в ТМУ Пловдив е съставил и Протокол за осъществени контролни действия на лица, извършващи дейности с акцизни стоки № 698/27.04.2012г/26.05.2011г., а стоките – цигарите без бандерол общо 23 бр. кутии - 460 къса са предадени за съхранение в склад на Митница Пловдив със складова разписка № 0084100181/02.05.2012г. Дължимия акциз  за цигарите, предмет на нарушението, изчислен съгласно чл.29, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗАДС, е в размер на 69,21/шейсет и девет лева и 21 ст./ лв.

Процесното административно наказание е наложено при тази фактическа и правна обстановка, която е възприета в пълнота от административнонаказващия орган и възпроизведена в спорното НП.

7. С обжалваното решение районният съд е потвърдил така издаденото наказателно постановление. За да постанови посочения резултат, първоинстанционния съдът е приел за установено, въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства, че от страна на дружеството - касатор е осъществен съставът на визираното в АУАН и НП административно нарушение по чл.123, ал.2 от ЗАДС, и нарушението е установено по несъмнен начин. Приел е също така, че наказателното постановление е издадено при спазване на административнопроизводствените правила и при пълно изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая, като е дадена правилна правна квалификация на нарушението, и наложената санкция в законоустановения  минимум, е съответна на тежестта на нарушението и степента на неговата обществена опасност. В тази връзка, съдебният състав е приел, че деянието не съставлява маловажен случай на административно нарушение по смисъла на чл. 28 б ”а” от ЗАНН, предвид количествата акцизни стоки, които търговецът е държал в търговския си обект.

ІV. За правото :

8. Жалбата е частично основателна. При правилно установената фактическа обстановка,  първоинстанционния съд е достигнал до неправилен извод относно неприложимостта на нормата на чл.28, б ”а” от ЗАНН, който не се споделя от състава на касационната инстанция.

В ЗАНН няма легално определение на понятието “маловажен случай”, но предвид препращащата норма на чл.11 от ЗАНН, следва да намери приложение легалната дефиниция на това понятие, дадена в чл. 93, т. 9 от /НК/ (доколкото разпоредбата на чл. 11 от ЗАНН препраща към общата част на НК), а именно извършеното административно нарушение, с оглед липсата на вредни последици или незначителността им и с оглед другите смекчаващи отговорността обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от съответния вид.

Настоящият случай е именно такъв, като данните по делото налагат несъмнения извод, че деянието следва да бъде квалифицирано като маловажен случай на административно нарушение по чл.123, ал.2 от ЗАДС, тъй като макар и формално да е осъществен съставът на административно нарушение,  деянието разкрива по–ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид. Съгласно константната съдебна практика по аналогични казуси, при преценка на обществената  опасност на деянието, следва да  се съобразят във всички случаи конкретното количество на държаните акцизни стоки, тяхната митническа стойност и размера на акциза, чието плащане в дължимия размер, съобразно валидни бандероли е избегнал държателят на тези стоки. В този смисъл, настоящият състав намира, че държането на 23 кутии цигари без бандерол, дължимият акциз на които възлиза на  69, 21 лева е очевидно маловажен случай на административно нарушение по чл.123, ал.2 от ЗАДС.

При това положение, налагането на имуществена санкция в размер на 2000 лв. и наказание лишаване от право да се упражнява търговска дейност за срок от един месец, макар и в минималния предвиден за нарушението размер, се явява несъразмерно тежка санкция спрямо степента на обществената опасност на деянието и дееца.

При наличието на описаните по-горе факти, административнонаказващия орган, е следвало да извърши преценка за наличие на маловажен случай. С разпоредбата на чл.28 от ЗАНН несъмнено е дадена възможност на административнонаказващия орган да освобождава от административнонаказателна отговорност, когато приеме, че случаят е маловажен. Преценката за “маловажност на случая” подлежи и на съдебен контрол, и когато съдът констатира, че предпоставките на чл.28 от ЗАНН са налице, но наказващият орган не ги е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление, като в този случай преценката на съда е преценка за законосъобразност /ТР №1/12.12.2007г. по тълк. н.д.№1/2005г. ОСНК - ВКС/

 Вярно е, че обществените отношения, регулирани от Закона за акцизите и данъчните складове, са от особена обществена важност, но това не може да игнорира задължението на административнонаказващия орган за индивидуална преценка на всеки отделен случай, с оглед обществената опасност на конкретното деяние и на конкретния нарушител. Процесният случай, с оглед посочените по-горе обстоятелства, както и предвид липсата на данни за извършени от дружеството други нарушения на фискалната дисциплина,  разкрива  по-ниска степен на обществена опасност, в сравнение с другите такива нарушения, и очевидно е маловажен случай на административно нарушение по чл. 123, ал.2 от ЗАДС.

 Като не го е квалифицирал като такова, административнонаказващият орган е приложил неправилно материалния закон, тъй като са били налице всички предпоставки за прилагането на чл. 28, б. “а” от ЗАНН, респ.чл.126б от ЗАДС, а като е потвърдил наказателното постановление в частта относно наложената имуществена санкция и лишаване от право да се упражнява търговска дейност, въпреки, че са били налице предпоставките за квалификация на деянието като маловажен случай, първоинстанционният съд е постановил решение в нарушение на закона в тази му част.

9. В случая следва да се посочи и това, че след като законодателят в нормата на чл.126б от ЗАДС е предвидил хипотезата на маловажен случай, за изрично изброените административни нарушения, сред които е и процесното такова, съдът намира, че тя е приложима и по отношение на него, въпреки, че нарушението е формално, на просто извършване.

Действително, съставът на съда констатира, че към настоящия момент е налице нова законодателна уредба – чл.126б,ал.2 от ЗАДС (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012г., в сила от 17.07.2012 г.), която изрично регламентира хипотезата на маловажен случай, в стойностно изражение, но тъй като тази норма има материалноправен характер, действието и – ех nunk не може да бъде съотнесено към процесния случай.

10. По отношение на възведеното в касационната жалба оплакване, че е нарушен редът по чл.40, ал.1 от ЗАНН за съставяне на АУАН, а именно актът е съставен в присъствието само на един свидетел, следва да се посочи следното :

В случая е безспорно, че административното нарушение е констатирано при извършена проверка от митническите органи, за резултатите от която е съставен Протокол № 698 от 27.04.2012г. с опис на иззетите стоки,  подписан от нарушителя.  Предвид изложеното следва да се приеме, че е налице хипотезата на чл.40, ал.4 от ЗАНН, която предвижда възможност да се състави акт в отсъствие на свидетели, когато нарушението е установено въз основа на официални документи. Доколкото съобразно  разпоредбата на чл.93, т.5 от НК,  протокола за извършена проверка има характер на официален документ – издаден е по установения ред и форма от длъжностно лице в кръга на службата му, то възраженията на жалбоподателя в този смисъл се явяват неоснователни.

Не се споделя от състава на съда и оплакването, поддържано от касационния жалбоподател, че стоките, намерени при проверката от митническите органи в търговския обект, не са били предназначени за продажба, а за лична консумация на управителя на дружеството. Във връзка с това възражение на жалбоподателя, следва да се посочи, че разпоредбта на чл.123, ал.2 от ЗАДС предвижда състав на административно нарушение, съответно и регламентира административнонаказателна отговорност за  юридическо лице или едноличен търговец, което държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, а именно  имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 4000 лв. В случая се касае за обективна отговорност,  регламентирана в разпоредбата на чл.83 от ЗАНН, при която за ангажиране на отговорността на търговец или юридическо лице, е от значение единствено обективният факт на държане на акцизни стоки без бандерол в търговския обект, каквото в случая е безспорно установено по делото, като за реализиране на тази отговорност, е без значение виновното поведение на конкретното лице.

11. Изложеното по – горе във връзка с приложимостта на чл.28 от ЗАНН, респ. чл.126б от ЗАДС, обаче налага да се приеме, че атакуваното решение на Районния съд е неправилно и незаконосъобразно, в частта му, с която е потвърдено наказателното постановление за наложената на дружеството – касатор имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди лева) за нарушение по чл.123, ал.2 от ЗАДС, на основание чл.123, ал.2 от ЗАДС, както и за наложеното административно наказание – лишаване от право да се упражнява търговска дейност за срок от един месец, на основание чл.124а, ал.1, вр. с чл.123, ал.2 от ЗАДС, поради което, и такова ще следва да бъде отменено в тази му част от настоящата инстанция, като вместо него се постанови друго такова по съществото на спора, с което да се отмени наказателното постановление в тази му част.

Не така стои обаче въпросът по отношение на решението, с което е потвърдено наказателното постановление в частта му, относно постановеното отнемане на стоките, предмет на нарушението в полза на Държавата - акцизни стоки общо 23 бр кутии – 460 къса цигари без бандерол, предадени на съхранение в склад на Митница Пловдив със складова разписка № 0084100181/02.05.2012 за нарушение по чл. 123 ал. 2 от ЗАДС, на основание чл. 124 ал. 1 от ЗАДС. В тази му част, досежно отнемането на стоките  предмет на нарушението в полза на Държавата решението, е правилно. Този извод следва на първо място от разпоредбата на чл.124, ал.1 ЗАДС, която предвижда в случаите на нарушения по чл.123, ал.1 и ал.2 стоките - предмет на нарушението, да се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са. В случая, без всякакво съмнение следва да намери приложение и разпоредбата на чл.20, ал.2 ЗАНН, съгласно която се отнемат в полза на държавата и вещите, предмет на нарушението, притежаването на които е забранено, независимо от тяхното количество и стойност, където и да се намират. Тютюневи изделия без акцизен бандерол, когато такъв е задължителен несъмнено представляват вещи, притежаването на които е забранено. Ето защо решението, с което е потвърдено  наказателното постановление в тази му част следва да остане в сила.

Водим от горното, Пловдивският административен съд, деветнадесети касационен състав,

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ОТМЕНЯ Решение № 2361 от 28.09.2012 година, постановено по НАХД № 4615/2012г. на Пловдивски районен съд, ХІХ – ти наказателен състав, В ЧАСТТА МУ, с която е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 276/13.06.2012г., издадено от Началник на Митница Пловдив,  с което на “ПЕТЯ ТРАЙКОВА 2011” ЕООД БУЛСТАТ *** със седалище и адрес на управление ***, с управител П.К.Т. е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2000лв (две хиляди лева) за нарушение по чл. 123 ал. 2 от ЗАДС, на основание чл. 123 ал. 2 от ЗАДС, както и е наложено АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОТО да упражнява търговска дейност за срок от ЕДИН МЕСЕЦ на основание чл. 124а, ал. 1 вр с чл. 123 ал. 2 от ЗАДС,  като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 276/13.06.2012г., издадено от Началник на Митница Пловдив, В ЧАСТТА МУ, с която на  “ПЕТЯ ТРАЙКОВА 2011” ЕООД БУЛСТАТ *** със седалище и адрес на управление ***, с управител П.К.Т. е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2000лв (две хиляди лева) за нарушение по чл. 123 ал. 2 от ЗАДС, на основание чл. 123 ал. 2 от ЗАДС, както и е наложено АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОТО да упражнява търговска дейност за срок от ЕДИН МЕСЕЦ на основание чл. 124а, ал. 1 вр с чл. 123 ал. 2 от ЗАДС.

ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част, с която е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 276/13.06.2012г., издадено от Началник на Митница Пловдив, В ЧАСТТА МУ, с която на “ПЕТЯ ТРАЙКОВА 2011” ЕООД БУЛСТАТ *** със седалище и адрес на управление ***, с управител П.К.Т., са ОТНЕТИ стоките, предмет на нарушението в полза на Държавата – акцизни стоки общо 23бр кутии – 460 къса цигари без бандерол, предадени на съхранение в склад на Митница Пловдив със складова разписка № 0084100181/02.05.2012 за нарушение по чл. 123 ал. 2 от ЗАДС, на основание чл. 124 ал. 1 от ЗАДС.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

           

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                          ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

 

 

                                                                                             2.