Р Е Ш Е Н И Е

 

 214

 

гр. Пловдив, 29 януари 2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в открито заседание на двадесет и девети ноември, две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

 при секретаря Диана Караиванова, като разгледа административно дело №3537 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

“Съни Маркет” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, представлявано от адвокат Д.М.- пълномощник, обжалва Ревизионен акт (РА) с №241002832 от 09.12.2010г., издаден от Евгени Стефанов Цончев- главен инспектор по приходите в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив, на Националната агенция за приходите (НАП), потвърден с Решение №125 от 08.02.2011г. на заместник-директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”), а понастоящем Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д”ОДОП”), гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който на дружеството е установен допълнително корпоративен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2007г. в размер от 25 156,25 лв. и са определени лихви върху тази сума в размер от 8 552,22 лв.

Претендира се отмяна на акта поради незаконосъобразност и присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът- директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, а понастоящем Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, при ЦУ на НАП, представляван от юрисконсулт Десислава Калева- пълномощник, изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Окръжна прокуратура- Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в производството, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Първоначално, по жалбата на “Съни Маркет” ЕООД е образувано административно дело №657 по описа на Административен съд- Пловдив за 2011г., ХV-ти състав. С Решение №1804 от 07.11.2011г. съдът отхвърля жалбата изцяло и осъжда жалбоподателя да заплати на Д”ОУИ” /Д”ОДОП”/- Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1 124,17 лв. юрисконсултско възнаграждение. По касационна жалба на “Съни Маркет” ЕООД против Решение №1804 от 07.11.2011г. е образувано дело №68 по описа на Върховния административен съд (ВАС) за 2012г., Осмо отделение. С Решение №14071 от 08.11.2012г. ВАС отменя изцяло Решение №1804 от 07.11.2011г. и връща делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

Жалбата е подадена при наличието на правен интерес, след като е упражнено правото за обжалване на ревизионния акт по административен ред, и в предвидения процесуален срок, при което положение се явява допустима, а разгледана по същество е основателна.

Със Заповед за възлагане на ревизия (ЗВР) с №1002832от 18.08.2010г. (лист 81) на Николай Жеков Колев- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП, е възложена ревизия на дружеството жалбоподател относно задължения за корпоративен данък за периода 01.01.2007г. – 31.12.2007г. и за ревизиращи органи са определени Евгени Стефанов Цончев и Пепа Колева Бабинкова- инспектори по приходите. Заповедта е връчена на 26.08.2010г. на Г.Д.Д.- управител на “Съни Маркет” ЕООД. Ревизионният доклад (РД) с №1002832 (листи 73-79) е изготвен на 09.11.2010г., респективно в срока по чл.117, ал.1 от ДОПК, и съобщен на управителя на ревизираното дружество преди 25.11.2010г., доколкото на посочената дата е подадено възражение против РД (листи 43-46), към което са приложени обяснение от Д.К.- счетоводител в “Съни Маркет” ЕООД (листи 47-48), обяснение от управителя на дружеството жалбоподател (лист 49), както и множество счетоводни документи на дружеството (листи 50-69). Според поставеното върху пощенския плик (лист 71) клеймо, възражението е подадено по пощата на 25.11.2010г., а според поставения върху възражението Вх.№40077, същото е получено в ТД- Пловдив, изнесено работно място (ИРМ) гр. Стара Загора на 30.11.2010г. Със Заповед за определяне на компетентен орган (ЗОКО) с №К1002832 от 10.11.2010г. (лист 39, 40) на Галена Иванова Недкова- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП, е определен компетентният орган, който да издаде ревизионен акт– Евгени Стефанов Цончев- главен инспектор по приходите. Посочената заповед е получена по електронната поща от дружеството жалбоподател на 15.12.2010г., според нарочна разпечатка (лист 37). Ревизионният акт (листи 31-36), предмет на настоящето производство, е издаден на 09.12.2010г. и получен от жалбоподателя по електронната поща на 15.12.2010г., според посочената нарочна разпечатка, представляваща лист 37 от делото.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира ревизионното производство за проведено при липсата на съществени нарушения на процесуалните правила.

Освен това, по делото е прието заверено копие на Заповед №РД-09-1 от 04.01.2010г. (листи 4-7) на териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, според точка 6. от която заповед, на началника на сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, ИРМ Стара Загора Николай Жеков Колев и на заместващата го при отсъствие Галена Иванова Недкова е делегирано правомощието да издава заповеди за възлагане на ревизии и съответно да определя компетентния орган по приходите, който да издава РА. Приети са заверени копия на Заповед №ЗЦУ-100 от 20.01.2010г. (лист 301) на изпълнителния директор на НАП, с която заместник-директорът на Д”ОУИ” /Д”ОДОП”/ е оправомощен да изпълнява правомощията на директор при отсъствие на титуляра, и на Заповед №187 от 07.02.2011г. (лист 302), според която заповед, в периода 06.02.2011г. – 08.02.2011г. директорът на Д”ОУИ” /Д”ОДОП”/ е бил в командировка. Посочените делегирания на правомощия по ДОПК съдът намира за надлежно направени, поради което процесният РА и решението, с което същият е потвърден, се явяват издадени от компетентни органи.

В рамките на ревизията е прието за установено, че дружеството формира приходи от основна дейност, представляваща търговия на дребно и едро с хранителни стоки. За ревизираната 2007г. дружеството подава годишна данъчна декларация (ГДД) по чл.92 от ЗКПО (листи 129-131), с която декларира общо приходи от 4 070 185,00 лв.; общо разходи от 4 023 498,00 лв.; данъчна печалба в размер от 46 644,70 лв., върху която се следва корпоративен данък в размер от 4 664,47 лв., от които 1 000,00 лв. са внесени авансово през годината.

Също така е установено, че управителят и едноличен собственик на капитала на ревизираното дружество Герги Д.Д. е регистриран като ЕТ “Герги Д.” с основна дейност търговия на дребно с хранителни стоки. С протоколно решение от 20.12.2006г. (лист 237) едноличният собственик на капитала на “Съни Маркет” ЕООД решава да закупи цялото търговско предприятие без фирмата на ЕТ “Г.Д.”, включващо всички права и задължения и фактически отношения, всички активи и пасиви по баланса му към 30.11.2006г., съгласно справката, приложена към договора и представляваща неразделна част от него, за сумата от 10 000,00 лева, платима на продавача в срок от 12 месеца, считано от подписването на договора за прехвърляне на предприятието. С Договор за прехвърляне на предприятието на едноличен търговец от 20.12.2006г. (листи 94-95, 238, 235), нотариално заверен на 21.12.2006г., предприятието на едноличния търговец е прехвърлено на “Съни Маркет” ЕООД за сумата от 10 000,00 лева. От своя страна, с Решение №15 от 04.01.2007г. (лист 93, 240), Окръжен съд- Смолян, търговско отделение, вписва по партидата на едноличния търговец прехвърлянето на предприятието му на жалбоподателя и заличава вписването на едноличния търговец от търговския регистър при Смолянския окръжен съд (СмОС).

В рамките на ревизията е установено, че направеното придобиване на търговското предприятие на едноличния търговец е надлежно осчетоводено от страна на ревизираното лице. Съответно, натрупаните салда по cметка “101-основен капитал” в размер от 128 766,93 лв. и по cметка “107-cметка на собственика” в размер от 97 362,85 лв. са закрити и прехвърлени със счетоводни операции по кредита на cметка “117-допълнителни резерви” в размер от 225 986,78лв. С придобиването на предприятието на едноличния търговец, включените в предприятието недвижими имоти и моторни превозни средства (МПС) са осчетоводени като дълготрайни материални активи (ДМА) по група “20-дълготрайни материални активи” с дебитно салдо в размер от 157 491,24 лв. за периода 01.01.2007г. – 31.12.2007г. Установено е, че получените за периода доставки са осчетоводени по сметки от група “30-материали, продукция и стоки” с дебитно салдо в размер от 360 256,77лв.

Прието е, че доходите от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец със заличаване на едноличния търговец от търговския регистър са в обхвата на доходите от прехвърляне на права или имущество по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Според чл.33, ал.10 от ЗДДФЛ, в редакция към 01.01.2007г., облагаемият доход при прехвърляне на предприятието на едноличния търговец със заличаване на едноличния търговец е положителната разлика между определената с договора продажна цена и собствения капитал на предприятието, а според §1, т.32 от ДР на ЗДДФЛ, “собствен капитал на предприятието" във връзка с прилагането на чл.33, ал.10 е разликата между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите на предприятието.

Съответно, към 30.11.2006г. балансовата стойност на активите на ЕТ ”Г.Д.” е в размер от 437 243,80 лв. по баланса на едноличния търговец, а балансовата стойност на пасивите на едноличния търговец е в размер от 175 681,29 лв. Разликата между балансовата стойност на активите и пасивите на предприятието на едноличния търговец е положителна величина- 261 562,51 лв. Получената разлика между активите и пасивите е намалена с придобивната цена на предприятието на едноличния търговец от 10 000,00 лв., в резултат на което се получава разлика от 251 562,51 лв. към 04.01.2007г., на която дата е постановено решението на СмОС за заличаване на едноличния търговец от търговския регистър. Така установената разлика органите по приходите приемат за неотчетен приход от страна на ревизираното лице, представляващ нарастване стойността на икономическата изгода чрез въвеждане на активи на по-висока стойност от стойността, която е заплатена по сделката. На основание чл.78 от ЗКПО, според която норма, при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се коригира със сумата на приходите и разходите, които е следвало да бъдат отчетени през текущата година съгласно изискванията на нормативен акт, но не са отчетени от данъчно задълженото лице, органите по приходите преобразуват финансовия резултат за 2007г. със сумата от 251 562,51 лв. неотчетени приходи, формирани като положителна разлика между определената с договора продажна цена на предприятието на едноличния търговец и собствения му капитал. Към декларираната в ГДД за 2007г. печалба в размер от 46 687,00 ревизорите прибавят сумата от 265 400,51 лв., представляваща сбора от неотчетения приход от прехвърлянето на предприятието на едноличния търговец /251 562,51 лв./ и сумата от 13 838,00 лв., представляваща непризнати данъчни амортизации по чл.54, ал.1 от ЗКПО, и изваждат сумата от 13 880,30 лв., представляваща общо намаленията на финансовия резултат за годината. Получената сума от 298 207,21 лв. представлява данъчна печалба за 2007г., върху която се следва корпоративен данък в размер от 28 820,72 лв. При положение, че жалбоподателят е внесъл данък в размер от 3 664,50 лв. и авансов данък в размер от 1 000,00 лв., ревизорите определят данък за довнасяне в размер от 25 156,22 лв. Върху определеният данък са начислени законни лихви в размер от 8 552,22 лв.

Според чл.15, ал.1 от ТЗ, предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариална заверка на подписите. Отчуждителят е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне. Според чл.288 от ТЗ, за неуредените с този закон положения за търговските сделки се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство, а при непълнота и в него - търговските обичаи. При различия в търговските обичаи се прилагат обичаите по местоизпълнението. Според чл.24, ал.1 от субсидиарно приложимия Закон за задълженията и договорите (ЗЗД), при договори за прехвърляне на собственост и за учредяване или прехвърляне на друго вещно право върху определена вещ, прехвърлянето или учредяването настъпва по силата на самия договор, без да е нужно да се предаде вещта. И след като при прехвърляне на търговско предприятие се прехвърля собствеността върху всички вещи, вземания и задължения на предприятието в своята съвкупност, следва да се приеме, че при липсата на противна уговорка между страните по договора за прехвърляне на предприятието, собствеността е прехвърлена при сключване на договора в изискуемата от закона форма по силата на самия договор. Респективно, същият има вещноправно действие. Вписването на продажбата на предприятието в търговския регистър има само оповестително действие по отношение на трети лица, но не и конститутивно действие по аргумент от разпоредбата на чл.4а от ТЗ /редакция 21.12.2006г./.

С оглед на изложените съображения, съдът приема за установено, че прехвърлянето на предприятието на едноличния търговец е станало на 21.12.2006г., вместо на 04.01.2007г., когато е вписано заличаването му от търговския регистър с Решение №15 на СмОС. Съответно, направените от органите по приходите констатации за наличието на основание да се коригира счетоводния финансов резултат на дружеството жалбоподател са относими към 2006г., а не към ревизираната 2007г.

При това положение, съдът намира, че преобразуването на печалбата на жалбоподателя за 2007г. чрез увеличаването на печалбата за 2007г. по реда на чл.78 от ЗКПО със сумата от 251 562,51 лв., приета от ревизорите за неотчетен приход, както и определянето на корпоративен данък за довнасяне в размер от 25 156,22 лв. за 2007г. и прилежащи лихви в размер от 8 552,22 лв., е направено в нарушение на материалния закон.

Посоченото обстоятелство обуславя незаконосъбразността на РА, поради което същият следва да бъде отменен.

С оглед очерталия се изход на делото, направеното искане за присъждане на разноски от страна на жалбоподателя се явява основателно и такива следва да му се присъдят до размера, в който са направени.

Ето защо, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №241002832 от 09.12.2010г. на Евгени Стефанов Цончев- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №125 от 08.02.2011г. на заместник-директора на Д”ОУИ”, а понастоящем Д”ОДОП”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на “Съни Маркет” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, е установен допълнително корпоративен данък по ЗКПО за 2007г. в размер от 25 156,25 лв. и са определени лихви върху тази сума в размер от 8 552,22 лв.

ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- Пловдив, при ЦУ на НАП, да заплати на “Съни Маркет” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, сумата от 1 355,00 лева разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:/п/.........................

/Н.Бекиров/

 

 

 

Вярно с оригинала.

 

Секретар:

 

 

НБ