РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

 


РЕШЕНИЕ

 

 

гр. Пловдив, 14.01.2013год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съдПловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на четиринадесети декември, две хиляди и дванадесетата година, в състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

  ГЕОРГИ ПАСКОВ

 

         при секретаря СЕВДАЛИНА ДУНКОВА и с участието на прокурор РОСЕН КАМЕНОВ, като разгледа докладваното от съдия Пасков, кнахд3567 по описа на Административен съдПловдив за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

С Решение  2490 от  12.10. 2012г., постановено НАХД № 4024/2012г.  по описа на Пловдивски районен съд, I -ви н.с. е отменил Наказателно постановление № 27/17.05.2012г. на Началника на Митница Пловдив, с което на  „САДАТ” ООД, БУЛСТАТ ****, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя С.К. е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 5090.43 лв. за нарушение по чл.234, ал.1, т.1 от ЗМ, както и е отнет в полза на държавата предмета на нарушението, който предвид липсата му е присъдено да се заплати в полза на държавата в размер на 40462.28лв.

 

Касационният жалбоподател Митница Пловдив, чрез процесуалния си представител обжалва решението на РС  в законоустановения срок, като незаконосъобразно, неправилно, поради което иска отмяната му, респективно искането е да се потвърди изцяло обжалваното пред ПРС НП.

Ответникът оспорва жалбата.

Прокурорът счита жалбата за основателна.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбата касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за неоснователна поради следното:

На 18.03.2010г. в Митница Пловдив са били получени документи по оформяне вноса на стоки с получател дружеството жалбоподател. Доставчикът по сделката е бил „DALAN KIMYA ENDUSTRI A.S.” от Р Турция, а издадената фактура е била на стойност 9513.79 евро. Към ЕАД била представена и вносна бележка за внесени държавни вземания на стойност 3721.47лв.  Поради възникнали съмнения обаче  митническите органи са изискали от компетентните турски органи как е била декларирана сделката на изходящата турска митница. На 27.09.11г.в Митница Пловдив бил получен отговор, с което били представени и документите декларирани при износа от страна на турската фирма по тази сделка. Установило се е, че фактурата на износителя е била на  стойност от 30920.90 щ.д. или 44059.50 лева по курса за деня. Административният орган е извършил преизчисление на митническата стойност и е извършил промяна в размера на дължимите държавни вземания от страна на дружеството жалбоподател в размер на  8811.90лв..

Въззивният съд правилно е възприел, че е налице нарушение на чл.37, ал.2 т.2 от ЗМ.

Следва да се отбележи, че по никакъв начин не може да се установи, че документите на турското дружество представени пред турските органи удостоверяват действително договорената и платена цена на доставката между продавач и купувач, не се доказва и че «САДАТ» ООД да е знаел за съществуването на тези документи към датата на вноса, както и да е заплатил стоката на цената посочена в тези документи.

    Ето защо съдът намира обжалваното решение за законосъобразно поради което същото следва да се остави в сила.

Предвид горното Съдът

 

 

РЕШИ:

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение  2490 от  12.10. 2012г., постановено НАХД № 4024/2012г.   по описа на Пловдивски районен съд.

Решението е окончателно.

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :