РЕШЕНИЕ

гр. Пловдив, 14.01.2013год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - Пловдив, XXII състав, в открито съдебно заседание на четиринадесети декември, две хиляди и дванадесета година,

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

                                                                                               ГЕОРГИ ПАСКОВ

и секретаря С.Д. и с участието на прокурор Росен Каменов, като разгледа докладваното от съдия Ботев кнахд № 3570 по описа на Административен съд гр. Пловдив за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на глава Дванадесета от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 188 от 22.10.2012 г., постановено по нахд № 429 от 2012г., по описа на Районен съд – Карлово, 4-ти наказателен състав е потвърдил НП № 244 от 16.05.2012г. издадено от Началник РУП при ОДМВР Пловдив, с което на М.Д.Б. с ЕГН**********,*** е наложена глоба в размер на 200 /двеста/ лв., за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДП и на основание чл. 182, ал.1 , т.4 от с.з.

Жалбоподателят – М.Д.Б., чрез адв. Г. твърди, че решението е незаконосъобразно и неправилно, поради което иска отмяна на оспореното НП .

Окръжна прокуратура - Пловдив изразява становище за основателност на касационната жалба.

Касационният съд, като извърши преглед на обжалваното съдебно решение, във връзка със соченото касационно основание и констатира, че касационната жалба е подадена в предвидения законен срок и от страна по първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно, поради което същата е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

ПРС въз основа на приетите по делото доказателства е установил, че на 24.02.2012г. х жалбоподателят Б. е управлявал л.а.  с № СА 1437 КХ със скорост от 86 км/ч, при разрешена -50 км. за населено място-гр. Карлово.Скоростта е била измерена, засечена и показана на водача с техническо средство, след което е съставен и АУАН.

НП е издадено, като в него е посочена правилната дата на издаване на АУАН и нарушените правни норми. РС е приел че наложеното наказание е справедливо  и правилно определено и че при издаването на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения.

Районният съд е възприел горната фактическа обстановка, като е обсъдил събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност, вкл. и показанията на актосъставителя Велев.

Настоящият състав споделя правните изводи на РС – Карлово, поради което решението като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила. Настоящия състав не споделя  твърдяното в касационната жалба  съществено нарушение изразяващо се в непосочване на длъжността и местоработата на „Началник РУП“ при ОДВМР Пловдив.  Въпреки, че в  уводната част на НП не е изписана местоработата на лицето - Иван Донев Иванов, то долу в печата се чете „Началник  РУ на МВР Карлово“, поради което настоящия състав счита че по никакъв начин не са нарушени съществено правата на жалбоподателя.

 Водим от горното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, съдът

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 188 от 22.10.2012 г., постановено по нахд № 429 от 2012г., по описа на Районен съд – Карлово, 4-ти наказателен състав .

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: