РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд Пловдив

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр.Пловдив, 14.01.2013г.

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ХХІV състав, в публично заседание на осемнадесети декември, две хиляди и дванадесета година в състав:

                     

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ПЕТРОВ

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. ДИЧО ДИЧЕВ

 

                                                    2.ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА  

 

при секретаря А.Х. и с участието на прокурора Христо Анчев, разгледа КНАХД № 3572 по описа на съда  за 2012г., докладвано от съдията Л. Несторова и за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

         С решение № 2516 от 16.10.2012г., постановено по НАХД № 5259/2012г., Пловдивския районен съд е потвърдил Наказателно постановление № 16-1601674 от 28.02.2012г. на Директора на  Дирекция “Инспекция по труда”-Пловдив, с което основание 414 ал.3 от Кодекса на труда на “Лукас 2011”ЕООД, ЕИК *********, в качеството на работодател, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Копривщица” №31, ет.5, ап.15, представлявано от управителя К.В.Б. е наложена имуществена санкция в размер на 1500лв. за извършено административно нарушение по чл. 63 ал.2 вр. чл. 63 ал.1 от КТ.

В касационната жалба, подадена в срок се твърди, че постановения съдебен акт не е съобразен с установената фактическа обстановка. Твърди се, че С.Й.Ч. е подписала договора си на 17.10.2011г. и към тази дата е притежавала копие от него.  Що се касае до Уведомлението по реда на чл. 62 ал.5 от КТ се твърди, че договорите са предадени наобслужващата счетоводна кантора на 17.10.2011г. с уговорката, че същите ще бъдат обявени  по електронен път. Счетоводството е решило да изчака 3-дневния срок и е обявило договорите на 19.10.2011г., на която дата, само няколко часа по-рано лицето е започнало да работи. Изтъкват се съображения относно маловажност на нарушението по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Претендира се отмяната на съдебното решение, респективно на Наказателно постановление № 16-1601674 от 28.02.2012г. на Директора на  Дирекция “Инспекция по труда”-Пловдив.

  Ответникът по касационната жалба – Дирекция “Инспекция по труда”-Пловдив, чрез процесуалния си представител, намира касационната жалба за неоснователна. В съдебно заседание подчертава, че  при извършената проверка са установени 11 подобни нарушения на чл. 63 от КТ и не е налице маловажен случай. Претендира потвърждаване на съдебното решение като правилно и законосъобразно.

           Представителят на Окръжна прокуратура намира, че касационната жалба е неоснователна.

           Пловдивският административен съд провери законосъобразността и обосноваността на постановеното решение във връзка с направените от касационния жалбоподател оплаквания и намери следното:

            Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна поради следните съображения:

   Въз основа на приетите по делото доказателства първоинстанционният съд е приел следното: извършена е проверка от Д “ИТ”-Пловдив на 19.10.2011г. около 12:30 часа в обект шивашки цех в гр. Съединение, стопанисван от “Лукас 2011” ЕООД, гр. Пловдив и на 24.10.2011г. по документи в ДИТ-Пловдив. Проверяващите са установили, че на 19.10.2011г към 12:30 часа от страна на работодателя е допусната до работа като шивачка в обекта С.Й.Ч. без да са й предоставени преди постъпването й на работа екземпляр от сключения с нея трудов договор № 49 от 17.10.2011г. и копие от уведомление по чл. 62 ал.3 от КТ, заверено в ТД на НАП. Установено е, че е нарушена разпоредбата на чл. 63 ал.2, вр. с чл. 63 ал.1 от КТ. Съставен АУАН №16-1601674 от 24.10.20011г. Последвало е издаването на НП.

  ПРС е установил, че Трудовият договор № 49 от 17.10.2011г. е връчен на  работничката Чушкова на 20.10.2011г., т.е. ден след извършената проверка, анализирана е справката по чл. 402 от КТ, попълнена и подписана от работничката и е установено, че същата е дакларирала започване на работа на 10.10.2011г. Към дата 10.10.2011г няма данни по делото, че е бил сключен трудов договор,  че е връчен екземпляр от същия и копие от уведомление по чл. 62 ал.3 от КТ, заверено в ТД на НАП. Първоинстанционният съд е приел, че трудовият договор, представен пред административнонаказващият орган е сключен единствено за нуждите на проверката, като по този начин се прикрива осъществяването на административно нарушение по чл. 62 ал.1 във вр. с чл.1 ал.2 от КТ. ПРС е приел, че не са налице условията, очертаващи границите на маловажен случай.

  Касационната съдебна инстанция намира изводите на ПРС за правилни и законосъобразни.

  Съгласно чл. 63 ал.1 от КТ работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. В конкретния казус при извършената проверка на 19.10.2011г. безспорно е установено, че С.Й.Ч. престира труд в проверявания обект без да са изпълнени коментираните, по-горе законови изисквания от работодателя “Лукас 2011” ЕООД. Не е налице маловажен случай, тъй като не само, че е нарушена нормата на чл. 63 ал.1 от КТ, но и към момента на проверката не е регистриран договорът в ТД на НАП. Това какви уговорки работодателят е имал със счетоводната кантора и какво тя е извършила или не са обстоятелства ирелевантни за правния спор. Необходимо да се акцентира още веднъж върху обстоятелството, че самата С.Ч. декларира, че работи на длъжност шивачка в шивашки цех гр. Съединение при “Лукас 2011” от 10.10.2011г.

   Съгласно чл. 3 ал.1 от ЗАНН, за всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му. Според чл. 3, ал. 2 от ЗАНН, ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. Към извършване на нарушението е действала нормата на чл. 415в от КТ в сила от 30.07.2010г., но Съдът намира, че същата е неприложима в конкретния случай, тъй като трудовият договор не е бил своевременно регистриран, с което се засягат трудови, осигурителни и пенсионни права на работника, т.е. налице са настъпили вредни последици за работника. 

   Касационната съдебна инстанция намира, че решението на ПРС е правилно и законосъобразно. Съдът е приложил материалния и процесуален закон в точния им смисъл и предписания, достигнал е до адекватни на обстоятелствата по делото изводи. Не са налице касационни основания за ревизията му, което обуславя оставянето му в сила.

            С оглед на горепосоченото и на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХІV  състав

 

Р Е Ш И :

 

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2516 от 16.10.2012г., постановено по НАХД № 5259/2012г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1601674 от 28.02.2012г. на Директора на  Дирекция “Инспекция по труда”-Пловдив.

 

  Решението е окончателно.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                             2.