РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

   

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

№. .............

 

гр. Пловдив, 18.01.2013 год.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХІV състав в открито заседание на  осемнадесети декември през две хиляди и дванадесета година в състав :

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Г. ПЕТРОВ

ЧЛЕНОВЕ :          ДИЧО ДИЧЕВ

                               ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА  

                              

при секретаря А.Х. и участието на прокурора ХРИСТО АНЧЕВ, като разгледа докладваното от Председателя к.н.а.х дело № 3580 по описа на съда за 2012 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбите и становищата на страните :

1.Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

2. Образувано е по касационна жалба предявена от „НЕСИ-5“ ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. “Г. Т.” № 2, чрез процесуалните представители адв. Д. и адв. Б. срещу Решение № 2463 от 10.10.2012 г. на Пловдивски районен съд, ХХІ н.с., постановено по НАХД № 5171 по описа на същия съд за 2012 г., с което е потвърдено Наказателно постановление  № К-026384 от 29.03.2012 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисия за защита на потребителите, с което на дружеството, за нарушение по 68в, във връзка с чл. 68г, ал.4 и чл. 68д, ал.1, предл. първо и на основание чл. 233, ал.2 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ е наложена имуществена санкция в размер на 1 000.00 лв.

Жалбоподателя счита, че обжалваното решение е постановено в нарушение на материалния закон – касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК вр. чл. 63, ал. 1 от ЗННН. Поддържа се че в случая не е съобразена разпоредбата на чл. 17 от ЗАНН, съобразно която никой не може да бъде наказан повторно за едно и също административно нарушение. Твърди се, че в случая не e налице осъществена заблуждаваща търговска практика по смисъла на чл. 68 д, ал.1 от ЗЗП, доколкото на документа за произход на стоката е отразено 20% съдържание на ледена глазура, съответно на етикета поставен от дружеството е обявено, че ледената глазура е 30%, като всъщност констатираната при извършената проверка ледена глазура е 34,5%, което не може да има за последица съществено изменение на икономическото поведение на потребителите.

Иска се отмяна на обжалваното решение и на потвърденото с него наказателно постановление.

3. Ответника по така предявената касационна жалба – Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисия за защита на потребителите, не взема становище по допустимостта и основателността на касационната жалба.

4. Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив дава заключение, че жалбата е неоснователна и първоинстанционното решение трябва да бъде оставено в сила.

 

ІІ. За допустимостта :

5. Касационната жалба е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес, срещу решение, подлежащо на обжалване, поради което се явява ДОПУСТИМА.

 

ІІІ. За фактите :

6. Пловдивски районен съд е бил сезиран с жалба, предявена от „НЕСИ-5“ ООД срещу НП  № К-026384 от 29.03.2012 г. на Директора на Директора на РД Пловдив към КЗП.

Наказателното постановление е издадено въз основа на АУАН № К-026384 от 23.01.2012 г., съставен от В.И.Г. – старши инспектор към КЗП – РД Пловдив. Акта е изготвен при условията на чл. 40, ал.2 от ЗАНН, след като Управителят на „НЕСИ-5“ ООД е бил надлежно поканен с Писмо изх. № П-01-51 от 7.01.2012 г., съответно връчено, чрез куриер на 18.01.2012 г. и не се е явил в посочения срок. В тази насока е необходимо да се отбележи, че съвършено неясно защо, районния съд е приел в обжалваното решение, че представител на търговското дружество не е бил поканен за изготвянето на АУАН.

7. Констатациите в акта се свеждат до следното:

По повод жалба на трето физическо лице, на 25.10.2011 г. е извършена проверка в обект – магазин “Кауфланд”, гр. Кюстендил, при която са установени налични 27кг., замразено  филе-хек “Минтай”, с произход Китай, партиден №  L 2733250509. На етикета на стоката е отразено 30 % глазура. Продукта е препакетиран в предприятие с ветеринарен регистрационен номер БГ 1613007, находящо се в гр. Пловдив, ул. “Г. Т.” № 2, където именно е поставен етикета с обозначена 30% глазура.

Търговецът е представил документ за произход на замразената риба в който е записано 20% глазура. Взета е проба за лабораторно изследване, при което е установено, че глазурата е 34,5%.

На 11.11.2011 г., в рибопреработвателното предприятие на „НЕСИ-5“ ООД е извършена проверка от инспектори на Областна дирекция по безопасност на храните, Пловдив. Прието за установено е че търговското дружество е препакетирало без допълнителна преработка,  получената от Китай партида замразено филе – хек “Минтай”, която съответно е “...реализирана към “Кауфланд” с документ за произход, като в него е отразено 20% глазура....” . На етикета поставен от „НЕСИ-5“ ООД  е посочена ледена глазура 30%, докато в действителност, процентното съдържание на лед е 34,5. Това деяние е квалифицирано като заблуждаваща, нелоялна търговска практика осъществена от „НЕСИ-5“ ООД, с която дружеството е насърчило потребителя да закупи стоката, като с невярната информация относно процентното съдържание на ледената глазура в килограм замразена риба, променя или е възможно да промени съществено икономическото поведение на средния потребител, когото засяга или към когото е насочена

Описаната в АУАН фактическа обстановка е възприета изцяло от наказващия административен орган, като наказателното постановление е издадено при тази фактическа обстановка и правна квалификация, като на основание чл. 233,ал.2 от ЗЗП на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 1 000.00 лв.  

8. В хода на първоинстанционното производство е разпитан съставителя на АУАН, който в дадените показания потвърждава изложените в АУАН фактически констатации. Съвършено неясно по какъв процесуален ред е разпитал като свидетел управителя на дружеството – жалбоподател. Разпитани като свидетели са служители на търговското дружество.

9. С обжалваното пред настоящата инстанция решение, Пловдивският районен съд е потвърдил обжалваното наказателно постановление.

За да постанови този резултат, първоинстанционния съд е приел, че в случая описаното нарушение се установява от събраните по делото доказателства, като не се констатират съществени процесуални нарушения при издаване на НП.

 

V. За правото :

10. Преди всичко, в текущия казус трябва да се констатира, че нито от АУАН, нито от НП, нито пък от останалите приобщени по административната преписка документи е възможно да се установи, кой орган и по какъв ред е извършил проверката на 25.10.2011 г., в обект – магазин “Кауфланд”, гр. Кюстендил, при която се твърди, да е установено, че етикетите на процесната стока, съдържат обозначение за 30% съдържание на ледена глазура. По преписката не е приобщен протокол от въпросната проверка, осъществена в гр. Кюстендил. Не е приобщен също така етикетът /респективно копие от същият/ във който се твърди да е посочено въпросното процентно съдържание на лед.

На следващо място – нито в АУАН, нито пък в НП са посочени каквито и да е данни, кога, при какви условия и от кого е иззета пробата от въпросната стока, коя е лабораторията извършила изследването и установила 34,5% съдържание на ледена глазура. Разбира се, заверено копие от протокол за лабораторно изследване също не е приобщен по административната преписка.

С оглед, конкретиката на текущия казус, следва да се констатира, че административно наказващия орган не е посочил момента на извършване на нарушението. От фактите изложени в НП, би следвало да се приеме, че евентуалното административно нарушение е извършено в момента в който е извършена сделката по силата на която, „НЕСИ-5“ ООД е предоставило на “Кауфланд”, гр. Кюстендил процесната стока. Каквито и да е данни в тази насока нито са заявени, нито са установени от административно наказващия орган.

11. Изложеното в предходния пункт на решението е достатъчно за да се направи извод, че релевантните по отношение на процесното нарушение факти и обстоятелства не са установени въз основа на надлежно събрани и преценени от наказващия орган писмени документи.

Не посочването на момента на извършване на деянието пък е нарушение на изискването на чл. 42, т.3, съответно чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН.

В тази насока, трябва да се съобрази следното :

За да предизвикат целените с издаването им правни последици, АУАН и наказателното постановление, като писмено обективирани волеизявления, следва да съдържат отнапред определен в закона, минимален обем информация. Данните, фактите и обстоятелствата, които безусловно следва да обхваща АУАН и наказателното постановление са посочени в чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. Тези от тях, посочени в 42, т. 3 и 4  чл. 57, ал. 1 т. 5 и т. 6 от ЗАНН, а именно - описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено /курсива наш/, обстоятелствата, при които е извършено, доказателствата, които го потвърждават /курсива наш/, както и законните разпоредби, които са били нарушени виновно, съставляват мотивите – фактическите и правни основания, от които следва постановения от административнонаказващия орган резултат.

Неспазването на така установените нормативни изисквания, има за последица постановен в съществено нарушение на закона акт. Изискването за обосноваване на  наказателното постановление, което включва разбира се и представяне на доказателствата въз основа на които се правят фактическите констатации е една от гаранциите за законосъобразност на същото, които законът е установил за защитата на правата и правнозащитените интереси на гражданите и организациите - страни в административно наказателното производство.  Тази гаранция се проявява в две насоки.  С излагането на мотивите се довежда до знанието на адресата съображенията, по които административно наказващия орган  е пристъпил към налагане на конкретно административно наказание и конкретните доказателства на които те се основават. Това подпомага лицето, чиято юридическа отговорност е ангажирана в избора на защитните средства и въобще при изграждането на защитата срещу такива актове.  От друга страна пък, наличието на мотиви и съответно доказателства, които ги потвърждават, улеснява и прави възможен контрола върху законосъобразността и правилността на акта, упражняван при обжалването му пред съда, допринася за разкриване на евентуално допуснатите закононарушения.  Значението на изискването за основани на конкретни доказателства мотиви, според  Закона за административните нарушения и наказания е такова, че тяхното не излагане в наказателното постановление, не посочването и съответно не приобщаването по административната преписка на доказателствата, които ги потвърждават  съставлява съществено нарушение на закона и  е достатъчно основание за отмяна на акта.

Ето защо, настоящият съдебен състав,

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ОТМЕНЯ Решение № 2463 от 10.10.2012 г. на Пловдивски районен съд, ХХІ н.с., постановено по НАХД № 5171 по описа на същия съд за 2012 г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление  № К-026384 от 29.03.2012 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисия за защита на потребителите, с което на „НЕСИ-5“ ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. “Г. Т.” № 2, за нарушение по 68в, във връзка с чл. 68г, ал.4 и чл. 68д, ал.1, предл. първо от от Закона за защита на потребителите, на основание чл. 233, ал.2 от Закона за защита на потребителите е наложена имуществена санкция в размер на 1 000.00 лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :              

 

 

ЧЛЕНОВЕ :           1.

 

           

                    2.