РЕШЕНИЕ

гр. Пловдив, 14.01.2013год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - Пловдив, XXII състав, в открито съдебно заседание на четиринадесети декември, две хиляди и дванадесета година,

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

                                                                                             ГЕОРГИ ПАСКОВ

и секретаря С.Д. и с участието на прокурор Росен Каменов, като разгледа докладваното от съдия Ботев кнахд № 3581 по описа на Административен съд гр. Пловдив за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на глава Дванадесета от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 2497 от 12.10.2012 г., постановено по нахд № 4042 от 2012г., по описа на Районен съд – Пловдив, 1-ви наказателен състав е отменил наказателно постановление № 4 от 17.05.2012 г. на Началника на Митница Пловдив, с което на "Садат" ООД със седалище и адрес на управление  в ****,   представлявано от управителя С.К. на основание чл. 234, ал.2, т.1 от Закона за митниците /ЗМ/ е наложена имуществена санкция в размер на 2479,96 лв. за нарушение на чл. 234, ал.1, т.1 от с. з. и на основание чл. 234, ал.4 във връзка с чл. 233, ал.4 от ЗМ стоките, предмет на митническото нарушение, са отнети в полза на държавата, но тъй като същите липсват, е присъдено "Садат" ООД да заплати тяхната левова равностойност в размер на 32652,41 лв.

Жалбоподателят - Началника на Митница Пловдив, чрез пълномощника си ю.к. Г. обжалва същото, като твърди че РС неправилно е приложил материалния закон и е приел че липсва митническа измама.

Ответникът - "Садат" ООД,  чрез адв. В. в приложеният отговор на л. 9 и в приложената защита на л.18 оспорва касационната жалба и моли касираното решение да бъде оставено в сила.

Окръжна прокуратура Пловдив счита жалбата за основателна.

Пловдивският административен съд след като провери законосъобразността и обосноваността на постановеното решение във връзка с направените от касатора оплаквания счита касационната жалба за процесуално допустима, а разгледана по същество за  неоснователна, по следните съображения:

По делото не съществува спор от фактическа страна, като релевантните по спора факти и обстоятелства са правилно установени от решаващия състав на съда и са последователно възпроизведени в мотивите на обжалваното решение. Спорът по делото е правен и се свежда до правилното приложение на ЗАНН и ЗМ.

В случая се установява че на 06.12.2011 г. на  "Садат" ООД  е бил съставен АУМН № 704 от същата дата в отсъствието на управителя затова, че  е избегнато заплащането на дължимия ДДС в размер на 2479.96 лева. Впоследствие е издадено и оспореното НП.

Настоящата инстанция споделя изложените от районния съд изводи за недоказаност на нарушението. Същото е в тежест на наказващия орган, тъй като констатациите на акта за нарушение не се ползват с отнапред придадена им доказателствена сила. Контролните органи на митническата администрация не са успели да докажат, че сделката действително се е осъществила по цената, която фигурира във фактурата, изпратена от турската митница. Само от декларианата пред турската митница по-висока митническа стойност не може да се изведе обоснован извод за неистинност на фактурата, която е представило "Садат" ООД, поради което  не следва да се приема за осъществен съставът на митническа измама по чл. 234, ал.1, т.1 ЗМ. Обосновани и в съответствие със сбраните по делото доказателства са изводите на ПРС, поради това същите се споделят от касационната инстанция. Съдът е обсъдил доказателствата и е преценил предпоставките за ангажиране на имуществената отговорност на юридическото лице на посоченото основание. След като тези предпоставки не са налице, отменителните мотиви на районния съд са съответни на закона.

Констатираното по-горе, налага извода, че касационната жалба се явява неоснователна и следва решението на ПРС да се остави в сила.

Предвид горното и на основание чл.221, ал. 2 от АПК съдът

РЕШИ

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2497 от 12.10.2012 г., постановено по нахд № 4042 от 2012г., по описа на Районен съд – Пловдив, 1-ви наказателен състав .

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                      ЧЛЕНОВЕ :