РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

РЕШЕНИЕ

 

№ ................

 

гр. Пловдив, 15.01.2013г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХІV състав, в открито заседание на  осемнадесети декември през две хиляди и дванадесета година в състав:                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

ЧЛЕНОВЕ :           ДИЧО ДИЧЕВ  

                                ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА  

при секретар   А.Х.  и прокурор Христо Анчев като разгледа докладваното от съдия Дичев  КНАД №  3584  по описа за 2012 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

                        Производството е образувано по жалба, подадена от „Л. 2011” ЕООД – Пловдив  срещу Решение № 2382/ 02.10.2012 г. по НАХД № 5261 по описа за 2012 г. на РС  - Пловдив, с което е потвърдено атакуваното в първата инстанция НП.  В жалбата се сочи, че решението е неправилно и се моли съда  да го отмени, вместо което да постанови друго, с което да отмени НП.  В СЗ се явява управителят на дружеството и поддържа жалбата. Ответникът  не се представлява, в писмено становище оспорва жалбата. Представителят на ОП  изразява становище, че санкцията е прекомерна и моли за произнасяне в този смисъл. 

                      Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Дружеството е било санкционирано на основание  чл.414, ал.3 от КТ, за извършено нарушение по чл.63, ал.1 вр с чл.63, ал.1 от КТ,  изразяващо се в допускане до работа като шивачка на лицето С.Н.Д., без да са и предоставени преди постъпването й на работа екземпляр от сключения с нея трудов договор и копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ. Проверката на дружеството е извършена на 19.10.2011 г., като в собственоръчно попълнена декларация С.Н.Д. е посочила, че работи в дружеството от 11.10.2011 г. на длъжност шивачка в шивашки цех в гр.Съединение, с работно време от 8,00ч. до 16, 30 ч., не е посочила дали има трудов или граждански договор, като месечно възнаграждение е посочено „разценка”. Представен е трудов договор от 17.10.2011 г., в който обаче не е отразено копие от същия да е било предоставено на работника преди постъпването му на работа, а от справката за уведомления по чл.62, ал.5 от КТ е видно, че уведомлението е било подадено и заверено едва на 19.10.2011 г., което впрочем не се оспорва от жалбодателя, който сочи във възражение по АУАН, че счетоводната кантора, подала уведомлението, се подвела от текста на Наредба № 5/ 2002 г., където се предвиждал тридневен срок за изпращане на уведомлението, считано от сключването на договора. При така изложеното нарушението,   изразяващо се в допускане до работа като шивачка на лицето С.Н.Д., без да са и предоставени преди постъпването й на работа екземпляр от сключения с нея трудов договор и копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ е безспорно установено и доказано, както правилно е приел и първоинстанционният съд. Що се отнася до направеното от жалбодателя възражение за маловажност на случая същото е неоснователно, както предвид разпоредбата на чл.415в, ал.2 от КТ, така и предвид безспорното настъпване на вредни последици за работника,  произтичащи най-малкото от полагането на труд без трудов договор от 11.10.2011 г. до датата на сключването му. При служебната проверка на решението съдът установи, че същото е валидно, допустимо  и правилно, и при липсата на пороци, които доведат до отмяната му, същото следва да бъде оставено в сила.   

Воден от изложеното, настоящият касационен състав,

 

РЕШИ :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2382/ 02.10.2012 г. по НАХД № 5261 по описа за 2012 г. на РС  - Пловдив.

Решението  е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                              2.