РЕШЕНИЕ

 

№ 68

град Пловдив,  14 януари,  2013 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІІІ к.с., в открито заседание на четиринадесети декември  през две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

                      Председател: Недялко Бекиров

                              Членове: Здравка Диева

                                               Милена Несторова - Дичева      

                                                                                                            

при секретаря Гергана Георгиева  и участието на прокурора Иван Перпелов,  като разгледа   докладваното от съдия Дичева  КАНД № 3586  по описа за 2012 г. ,  и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

             Образувано е по жалба на Митница Пловдив, чрез юрисконсулт Бояджиева, против Решение № 2571 от 22.10.2012 г. на ПРС по НАХД №4026/2012 г. по описа на ПРС.

Твърди се обжалваното решение да е неправилно като изцяло постановено в нарушение на материалните норми. Сочи се, че при вярно установена фактическа обстановка, съдът е постановил един незаконосъобразен акт като е приел, че сделката между „Садат“ ООД и турския му контрагент е била реално осъществена по цена на фактурата, която е представена от дружеството при реализиране на вноса. Напротив твърди се, на база извършена проверка по линия на международното сътрудничество, че представената при тази проверка фактура е с различна стойност, предвид констатираната разлика е съставен и АУАН за нарушение на митническите разпоредби, изразяващо се в избягване на заплащане на дължимите държавни вземания по процесния ЕАД. Твърди се също и, че неправилно ПРС е приел, че АУАН е съставен в нарушение на чл.34 от ЗАНН.

В крайна сметка се иска отмяна на обжалваното решение.

Ответникът по касационната жалба – „Садат“ООД, чрез надлежен процесуален представител, заема становище за неоснователност на жалбата.

Представителят на ОП  изразява становище за неоснователност на жалбата.             

  Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

    Предмет на разглеждане в това производство е Решение № 2571/22.10.2012 г. по НАХД № 4026/2012 по описа на ПРС, с което е отменено НП № 20 от 17.05.2012 г. на Началника на Митница- Пловдив, с което на „Садат“ООД със седалище *** на основание чл.234, ал.2, т.1 от ЗМ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 4 956,78 лева за това, че е избягнало заплащането на част от дължимите държавни вземания, а именно ДДС в размер на 4 956,78 лева по ЕАД № 10BG003000Н0044074/30.03.2010 г.  и са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушение, но тъй като същите липсват, е било присъдено да се заплати тяхната равностойност в размер на 44 576,88 лева.

               За да достигне до този правен извод, ПРС е приел, че „Садат“ООД не е извършило констатираното с АУАН и санкционирано с НП нарушение на чл.234, ал.2, т.1 от ЗМ. Правилно, при изключително подробно обсъждане и точна преценка на доказателствата, ПРС е приел, направеният от страна на митническите органи извод, че е налице избягване на заплащане на дължимите държавни вземания по процесния ЕАД, да не е изведен на база категорични доказателства, тъй като за нуждите на това производство не е доказано, че сделката е реално осъществена по по-високата цена на фактурата, изпратена от турската митническа администрация, вместо по декларираната пред българските митнически органи. Както вярно е констатирал ПРС, по делото не е установена недостоверност на фактурата, представена пред българските митнически органи с по-ниската стойност на цената на стоките. Същата следва да се приеме за реално заплатената цена по смисъла на чл.29, § 1 от МКО/ чл.35, ал.1 от ЗМ. Въпросното обстоятелство се потвърждава и от допълнително ангажираните писмени доказателства по делото, свързани с ДДС отчетността на дружеството.  При недоказана неистинност на представените от „Садат“ООД частни документи, липсата на противоречие между тях /договора, фактурата, представена пред българската митница, и квитанцията за вземане/ и съответствието на посочените в тях данни с тези на база на които е станало разчитането с бюджета /заплатеният ДДС е върху декларираната стойност по ЕАД, която произтича от фактурата, издадена в съответствие с договора/ разколебава напълно изводите на митническата администрация за осъществено от дружеството митническо нарушение. При положение, че в тежест на административно-наказващия орган е било да докаже нарушението, а това не е сторено в настоящия случая, правилно ПРС е приел, че нарушението не е извършено. Тази инстанция изцяло споделя и доводите на ПРС касателно приложението на чл.34 от ЗАНН и неспазването на установените в него срокове. Правилно ПРС е приел, че АУАН не е издаден в тримесечния срок от откриването на нарушението, който срок следва да се брои от 27.05.2011 г., датата на която резултатите от международното митническо сътрудничество са депозирани в ЦМУ на РБългария. Изложените в тази връзка мотиви на ПРС изцяло се споделят от тази инстанция и същите не следва да бъдат преповтаряни.

           Предвид изложеното, правилно НП е отменено. Като е достигнал до този краен резултат и при липсата на основания за касиране, следва първоинстанционното решение като правилно и  законосъобразно да бъде оставено в сила.

Воден от изложеното, настоящият касационен състав,        

 

                                                                     РЕШИ :

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2571 от 22.10.2012 г., постановено по НАХД № 4026 по описа за 2012 г. на ПРС.

Решението  е окончателно.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ:          1.

                                                                                                           2.