РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

 

 


РЕШЕНИЕ

 

 

 

 

гр. Пловдив, 14.01.2013год.

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на четиринадесети декември, две хиляди и дванадесетата година, в състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

  ГЕОРГИ ПАСКОВ

 

         при секретаря С.Д. и с участието на прокурор Росен Каменов, като разгледа докладваното от съдия Пасков, кнахд № 3587 по описа на Административен съд – Пловдив за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

С Решение № № 2429 от 08.10.2012г., постановено НАХД № 6009/2012г.  по описа на Пловдивски районен съд, ХХ-ти  н.с. е отменил Наказателно постановление № 7385-0083659 от 13.06.2012г. на директора на ТД на НАП гр.П., с което на основание чл.53, вр. чл.27, вр. чл.83 и чл.3, ал.2 от ЗАНН и чл.185, ал.1 от ЗДДС на ЕТ”Костадин Терзиев-ГОЛД”.ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от К.Й.Т.,  за нарушение на чл.25, ал.3, вр. чл.3, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, вр. чл.118, ал.1 от ЗДДС на ЕТ”К.Т.-ГОЛД”  е наложена имуществена санкция в размер на 700лв.

Касационният жалбоподател – ТД на НАП, гр. Пловдив, чрез процесуалния си представител обжалва решението на РС  в законоустановения срок, като незаконосъобразно, неправилно, поради което иска отмяната му, респективно искането е да се потвърди изцяло обжалваното пред ПРС НП.

Ответникът оспорва жалбата.

Прокурорът счита жалбата за неоснователна.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбата касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за основателна поради следното:

На 30.03.2012г. около 13,30 часа служители при |ТД на НАП, гр. Пловдив са извършили проверка на основание чл.110, ал.4 от ДОПК с цел установяване начина на отчитане  в сладкарница, стопанисвана от жалбоподателя. Проверяващите са извършили контролна покупка на два броя топли напитки и един брой минерална вода, на обща стойност 3,97 лева, която покупка е била заплатена в брой. При заплащането на покупката не е била издадена фискална касова бележка от фискалното устройство, при получаването на стойността на поръчката, а е била издадена касова бележка с надпис „служебен бон” и номер 3179/30.03.2012г. от работещото в обекта фискално устройство. Проверяващите са установили, че в обекта се има налично и работещо ЕКАФП, но в него към момента на издаване на отчета не е маркираната горепосочената сума.

За да отмени обжалваното пред него НП въззивният съд  е приел, че е било налице основание за прилагане на  чл. 28 ЗАНН, тъй като извършената покупка е била на ниска стойност, както и с оглед факта, че  нарушението е извършено за първи път, което е било констатирано и от  наказващия орган

Настоящият съдебен състав не кредитира този извод на първоинстанционния съд поради следното:

Безспорно в хода на административнонаказателното и съдебното производство е доказано, че търговецът е извършил вмененото му административно нарушение.

Основателно е твърдението на касатора, че неотчитането на приходите по надлежния ред деяние което винаги е с висока степен на обществена опасност, поради което в случая е без значение стойността на контролната покупка.

    Ето защо съдът намира обжалваното решение за незаконосъобразно поради което същото следва да се отмени.

Предвид горното Съдът

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ   Решение № № 2429 от 08.10.2012г., постановено НАХД № 6009/2012г.  по описа на Пловдивски районен съд и вместо него ПОСТАНОВИ:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 7385-0083659 от 13.06.2012г. на директора на ТД на НАП гр.П., с което на основание чл.53, вр. чл.27, вр. чл.83 и чл.3, ал.2 от ЗАНН и чл.185, ал.1 от ЗДДС на ЕТ”Костадин Терзиев-ГОЛД”.ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от К.Й.Т., за нарушение на чл.25, ал.3, вр. чл.3, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, вр. чл.118, ал.1 от ЗДДС на ЕТ”К.Т.-ГОЛД”  е наложена имуществена санкция в размер на 700лв.

Решението е окончателно.

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :