Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 229

 

гр. Пловдив, 31 януари 2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в открито заседание на осемнадесети декември, две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

при секретаря Диана Караиванова, като разгледа административно дело №3622 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.156, във връзка с чл.129, ал.7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

“Вели-Медикус” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, представлявано от адвокат Георги Печев- пълномощник, обжалва Акт за регистрация (АР) по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) с №130421200014259 от 10.08.2012г., издаден от Радослава Иванова Пенчева- инспектор по приходите в отдел “Проверки” в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив, на Националната агенция за приходите (НАП), потвърден с Решение №1388 от 31.10.2012г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”), гр. Пловдив, а понастоящем Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, при Централно управление (ЦУ) на НАП. Претендира се отмяна на оспорения акт и присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът- директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, а понастоящем Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, представляван от юрисконсулт Десислава Калева- пълномощник, изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Окръжна прокуратура- Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в производството, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Жалбата е подадена при наличието на правен интерес, след като е упражнено правото за обжалване на акта по административен ред, и в предвидения процесуален срок, при което положение се явява допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

На 24.01.2012г. е получен сигнал от заместник-директора на НАП (листи 65-66, 70-71), за извършване на данъчна ревизия на дружеството жалбоподател по прилагането на ЗДДС. Като приложение към писмо с Изх.№94-В-49#2 от 07.03.2012г. (лист 64, 69) сигналът е изпратен до директора на ТД- Пловдив на НАП с указания за възлагане на проверка на “Вели-Медикус” ООД. С Резолюция за извършване на проверка (РИП) с №1211107 от 27.03.2012г. (лист 59) на Красимир Йорданов Мирчев- инспектор по приходите в Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, е възложена проверка за установяване на факти и обстоятелства по Работна карта с №1205103 от 23.03.2012г. (листи 60-63), за проверяващи са определени Златка Йорданова Шуманова и Мария Динкова Войнова и е определен срок за завършване на проверката до 26.04.2012г. С РИП с №1215516 от 26.04.2012г. (лист 76) на Красимир Йорданов Мирчев- инспектор по приходите в Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, срокът на проверката е продължен до 26.05.2012г., като проверяващите органи не са променени. С РИП с №1219394 от 23.05.2012г. (лист 78) на Красимир Йорданов Мирчев- инспектор по приходите в Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, срокът на проверката е продължен до 22.06.2012г., а проверяващите не са променени. С РИП с №1222999 от 22.06.2012г. (лист 80) на Красимир Йорданов Мирчев- инспектор по приходите в Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, срокът на проверката е продължен до 23.07.2012г. без промяна на проверяващите органи. Със Заповед с №1200302 от 04.07.2012г. (лист 82) на Красимир Йорданов Мирчев- инспектор по приходите в Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, производството по проверката, възложена с РИП с №1222999 от 22.06.2012г. е спряна. Със Заповед с №1224750-В от 12.07.2012г. (лист 84) на Красимир Йорданов Мирчев- инспектор по приходите в Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, производството по извършване на проверката е възобновено. За резултатите от проверката е съставен Протокол с №1224750-В от 31.07.2012г. (листи 36-37), неразделна част от който е Приложение №1 (листи 38-41). Според направено нарочно отразяване върху протокола, същият е получен на 17.08.2012г. от В.Х.- управител на проверяването дружество. Освен това, на 10.08.2012г. е издаден процесният АР по ЗДДС (листи 17-19, 28) и е връчен на управителя Х. на 17.08.2012г. Според чл.110, ал.ал.3 и 4 от ДОПК, проверката е съвкупност от действия на органите по приходите относно спазването на данъчното и осигурителното законодателство. С проверка могат да се установяват определени факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски. Проверката се извършва от органите по приходите, без да е необходимо изрично писмено възлагане.

При така установената фактическа обстановка съдът намира производството за проведено при липсата на съществени нарушения на процесуалните правила, противно на твърдението на жалбоподателя, че проверката е разпоредена от заместник-директора на НАП и издадените впоследствие резолюции, заповед за спиране и заповед за възобновяване се явяват нищожни актове поради липса на материална компетентност.

Освен това, процесният АР по ЗДДС се явява издаден от компетентен орган, тъй като е издаден от орган по приходите в НАП, по отношение на което обстоятелство не се спори от страните, а и законът не изисква наличието на изрична компетентност за целта.

За нуждите на проверката до жалбоподателя е изпратено Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице (ИПДПОЗЛ) с Изх.№10921 от 28.03.2012г. (листи 74-75). Според Приложение №1 към Протокол с №1224750-В, от страна проверяваното лице е представена изисканата информация. Въз основа на представени от жалбоподателя фактури е изготвена справка за облагаемия оборот по ЗДДС на жалбоподателя (лист 40) за периода 01.2009г. - 05.2012г., която е идентична с представената от страна на проверяваното лице справка за облагаем оборот (листи 33-35, 46-48). Според нарочна декларация от търговското дружество (лист 44), дейността на същото е предоставяне на медицински услуги- рентгенографии, скенерографии, медицински кабинети на лекари специалисти. Представен е Договор за съвместна дейност от 29.05.2009г. (листи 49-51) и три броя анекси към този договор (листи 52-54), с изпълнител “Вели-Медикус” ООД и възложител “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД (“МБАЛ” ЕООД), гр. Велинград, с който страните се споразумяват да извършват съвместно медицински прегледи с помощта на спирален компютър томограф /скенер/ и рентгенов апарат за графично-скопични изследвания, собственост на изпълнителя /”Вели-Медикус” ООД/. След извършен анализ на декларирания от жалбоподателя облагаем оборот, формиран основно от приходи от медицински услуги, е прието за установено, че за периода 02.2010г. – 07.2010г. дружеството жалбоподател е достигнало облагаем оборот от 61 745,00 лв. по смисъла на чл.96, ал.2 от ЗДДС и съответно до 14.08.2010г. е следвало да подаде заявление за регистрация по ЗДДС. Това не е сторено в срок до 14.08.2010г., поради което и на основание чл.102, ал.1 от ЗДДС е издаден оспореният АР, с който дружеството жалбоподател е регистрирано по ЗДДС, считано от 14.08.2010г.

Според разпоредбата на чл.96, ал.1 от ЗДДС, на задължителна регистрация подлежи всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Според чл.3, ал.1 от закона, “данъчно задължено лице” е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. А според чл.96, ал.2 от ЗДДС, облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка; доставки на финансови услуги по чл.46; доставки на застрахователни услуги по чл.47.

В случая, жалбоподателят твърди, че оборотът му от 61 745,00 лв., формиран за периода 02.2010г. – 07.2010г., е формиран основно от предоставянето на доставки, свързани със здравеопазване, които са освободени доставки по смисъла на ЗДДС.

Според разпоредбата на чл.39, ал.1, т.1 от ЗДДС, в редакция към 31.07.2010г., освободена доставка е извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения по Закона за здравето (ЗЗ) и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ).

Лечебни заведения по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗЛЗ са организационно обособени структури на функционален принцип, в които лекари или лекари по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват всички или някои от следните дейности: диагностика, лечение и рехабилитация на болни; наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ; наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица; профилактика на болести и ранно откриване на заболявания; мерки за укрепване и опазване на здравето; трансплантация на органи, тъкани и клетки. А според чл.3, ал.3 от ЗЛЗ, лечебните заведения осъществяват дейността си само след получаване на разрешение или извършване на регистрация при условията и по реда на този закон.

Следователно, за да се признаят фактурираните от “МБАЛ” ЕООД към “Вели-Медикус” ООД доставки за освободени по смисъла на чл.39, ал.1, т.1 от ЗДДС за освободени и съответно да се приеме за установено, че към 31.07.2010г. жалбоподателят не е достигнал облагаем оборот на д 50 000,00 лева и за него не е възникнало задължение за регистрация по ЗДДС до 14.08.2010г. е нужно кумулативно да са налице предоставяни медицински услуги по ЗЗ и предоставящият услугите субект да е здравно заведение по смисъла на ЗЛЗ.

По делото не се спори между страните, че предоставяните по Договора за съвместна дейност рентгенографии и скенерографии са медицински услуги по смисъла на ЗЗ, като спорно е обстоятелството дали “Вели-Медикус” ООД е лечебно заведение по смисъла на ЗЛЗ.

Според ЗЛЗ, видовете лечебните заведения са: лечебни заведения за извънболнична помощ (чл8, ал.1), Лечебни заведения за болнична помощ (чл.9, ал.1), както и изчерпателно посочените в чл.10, ал.1 от закона.

От своя страна, дружеството жалбоподател по своята организационна форма, чрез която осъществява дейността си, не попада в нито един от видовете болнични заведения по ЗЛЗ, нито пък притежава необходимата регистрация по реда на ЗЛЗ.

Ето защо, предоставяните от “Вели-Медикус” ООД услуги, дори и да са здравни (медицински) или пряко свързани с такива услуги, доколкото се извършват от лице, което не е лечебно заведение по смисъла на ЗЛЗ, не представляват освободени доставки по смисъла на ЗДДС. Съответно, получените плащания за предоставяне на тези услуги участват при определяне на облагаемия оборот на лицето, предоставило услугата. След като в рамките на проверката е несъмнено установено, че за периода 02.2010г. – 07.2010г. е достигнат облагаем оборот над 50 000,00 лева и не е подадено заявление за регистрация по ЗДДС в срок до 14.08.2010г., то извършената с оспорения РА по ЗДДС регистрация по закона, считано от 14.08.2010г. се явява направена при правилно прилагане на материалния закон.

Разбира се, по делото е представено заверено копие на Удостоверение с №896 от 22.12.2011г. (лист 58) на Регионална здравна инспекция- Пазарджик, че в регистъра за специализирана медицинска помощ в инспекцията е вписано “Медицински център Вели Медикус” ЕООД като Амбулатория за специализирана медицинска помощ- медицински център. Едноличен собственик на капитала на “Медицински център Вели Медикус” ЕООД е жалбоподателят “Вели-Медикус” ООД, но посоченото обстоятелство е неотносимо към предмета на настоящия спор, тъй като притежаването на капитала на лечебно заведение по ЗЛЗ не придава качеството на лечебно заведение на собственика на този капитал.

Поради изложените съображения, съдът намира оспорения акт за валиден и законосъобразен, поради което жалбата против не го се явява неоснователна и не следва да бъде уважена. С оглед очерталия се изход на делото, на ответника следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в минимален размер, определен по реда на Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Ето защо, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Вели-Медикус” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, против Акт за регистрация по ЗДДС с №130421200014259 от 10.08.2012г., издаден от Радослава Иванова Пенчева- инспектор по приходите в отдел “Проверки” в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №1388 от 31.10.2012г. на директора на Д”ОУИ”, а понастоящем Д”ОДОП”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП.

            ОСЪЖДА “Вели-Медикус” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:/п/.........................

/Н.Бекиров/

 

 

 

Вярно с оригинала.

 

Секретар:

 

 

НБ