Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

 

Номер   171    Година  2013.21.01. Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХІ състав

 

   на 19.12.2012 година

 

в публично заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

     ЧЛЕНОВЕ:     ЯНКО АНГЕЛОВ

                              ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря С.С. и при присъствието на прокурора: ДИ­ЛЯН ПИНЧЕВ, като разгледа докладваното от СЪДИЯ ЯВОР КОЛЕВ к.н.а.х. дело номер 3641 по описа за 2012 година

 

      Производство по чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 ЗАНН.

Постъпила е касационна жалба от П. И. Г. от *** срещу постановеното по НАХД №4587/2012г. по опи­­са на Районен Съд – Пловдив VІІ-ти н. състав съдебно решение №2508 от 20.09.2012г., с което е потвърдено издаденото от Директор Дирекция “Обслужва­не” в ТД на НАП – Плов­див наказателно постановление/НП/ №3336 – F000896/ 11.04. 2012г., с кое­то е наложено на основание чл.179, пред. първо ЗДДС на П. И. Г.  като ЕТ” Петър Грозданов – Транс – Ауто” адми­нистративно наказание – “имуществена санкция” в раз­мер на 500 лева за извършено от него нарушение на чл.125 ал.1 ЗДДС.

Жалбоподателят счита, че постановеното решение от състав на Ра­йон­­ния Съд е незаконосъобразно, като излага доводи за наличие на касацион-но основание – неправилно прилагане на материалния и процесуалния закони с решението на Съда, моли същото да бъде отменено, като вместо това се отмени издаденото НП.

Ответникът по тази касационна жалба – ТД на НАП – Пловдив  счита жалбата за неоснователна и настоява за отхвърлянето и.

Представителят на Окръжна Прокуратура – Пловдив застъпва стано­вище за неоснователност на така подадената касационна жалба.

Пловдивският административен Съд – двадесет и първи състав, след като разгледа по отделно и съвкупност наведените с жалбата касационни осно­ва­ния, намира за установено следното.

За да обоснове крайния си извод за законосъбразност на така из­да­де­ното НП, първо­сте­пенният Съд приел, че административнонаказващият ор­ган не е допуснал съществени нарушения при издаване на оспореното пред съда НП.

Настоящият състав намира правните изводите на първостепенния състав досежно съобразеността на издаденото НП със закона, за неправилни.

Това е така, защото с новелата на §5 ал.1 от ПЗР на Закона за търговския ре­гистър/ЗТР/ в сила от 01.01.2012г./в редакция в сила към тази дата, като до­пълнението с ДВ бр.25 от 2012 не релевира върху настоящия казус/ е посо­чено, че “Едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци, за кои­то не е поискана пререгистрация в срока по § 4, ал. 1, се считат за заличе­ни от 1 януари 2012г. Съдът по регистрацията архивира фирмените им дела.

При това положение и след направена служебна справка от публичния търговски регистър се установява, че търговецът не е поискал, респ. и не е бил пререгистриран в указаните законови срокове, то същият счи­та­но от 01.01. 2012г. се счита заличен, т.е. се счита за несъществуващ в прав­ния мир.

При това положение и като се държи сметка, че НП е издадено след 01.01. 2012г., то пре­цен­ката на релевантните обстоятелства е след  тази дата.

С оглед на това наказващият орган неправилно не е при­ложил приложима­та в случая норма на §5 ал.1 ПЗР на ЗТР, като е следвало да приеме, че ЕТ е заличен ipso jure.

Осъщественото неправилно прилагане на материалния закон е довело до формиране на краен неблагоприятен извод за касационния жалбоподател, който продължава да съществува като физическо лице в правния мир/поради което и има право на жалба/, но не е налице субект с качество – търговец, поз­во­ляващо налагане на наказание “имуществена санкция”.

В този смисъл дори и наличните данни в информационния масив на ТД на НАП – Пловдив към дата 11.04.2012г. не могат да променят приложението на по­сочената законова норма на §5 ал.1 от ПЗР на ЗТР.

        При това положение на нещата съдебното решение следва да се отме­ни, по­ради наличие на касационните основания, като вместо него оспореното НП се отмени, като незаконосъобразно.

Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе ПЛОВДИВСКИЯТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХХІ състав :

 

Р      Е      Ш      И

 

ОТМЕНЯ съдебно решение №2508 от 20.09.2012г. по НАХД №4587/ 2012г. по описа на Ра­йо­нен съд – Пловдив, VІІ н. със­тав,с което е потвърдено издаденото от Директор Дирекция “Обслужва­не” в ТД на НАП – Плов­див нака­зателно постановление/НП/ №3336 – F000896/ 11.04.2012г., с кое­то е наложено на основание чл.179, пред. първо ЗДДС на П. И. Г.  като ЕТ “Петър Грозданов – Транс – Ауто” адми­нистративно наказание – “имуществена санкция” в раз­мер на 500 лева за извършено от него нарушение на чл.125 ал.1 ЗДДС, КА­ТО ВМЕСТО ТОВА ПОС­ТАНОВЯВА :

    ОТМЕНЯ наказа­телно пос­тановление издадено от Директор Дирек­ция “Обслужва­не” в ТД на НАП – Плов­див №3336 – F000896/ 11.04.2012г., с кое­то е наложено на основание чл.179, пред. първо ЗДДС на П. И. Г.  като ЕТ “Петър Грозданов – Транс – Ауто” адми­нистративно наказание – “имуществена санкция” в раз­мер на 500 лева за извършено от него нарушение на чл.125 ал.1 ЗДДС.

 

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                

                                                                                              2.