РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№.........

 

Град Пловдив, 14 януари 2013 година

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, ХХІІ касационен състав, в открито заседание на четиринадесети декември две хиляди и дванадесета  година, в състав:

                     Председател: Анелия Харитева

                           Членове: Стоил Ботев       

Георги Пасков

при секретар С.Д. и с участието на прокурор Росен Каменов, като разгледа докладваното от съдия Харитева к.н.а.д. № 3643 по описа на съда за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Касационно производство по чл. 63, ал.2 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на А.Н.Г. от град Пловдив, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „Атива 64 – Атанас Гълъбов”, против решение № 2432 от 08.10.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 4701 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, с което е потвърдено наказателно постановление № 5792-F002583 от 21.05.2012 г. на директора на Дирекция “Обслужване” при ТД Пловдив на НАП, с което на ЕТ “Атива – 64 – Атанас Гълъбов”, с ЕИК 040241125, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Нева” № 15, представлявано от управителя А.Н.Г., на основание чл.179, пр.1 ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.125, ал.5 ЗДДС.

Твърди се, че решението е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон. Справките-декларации по ЗДДС се подават по електронен път и веднага след откриване на нарушението, то е било отстранено. Нарушението е първо и независимо, че е наложено минималния размер на санкцията, според касатора тя е несъразмерно тежка спрямо допуснатото нарушение. Неправилни според касатора са изводите на районния съд за липса на основания за прилагане на чл.28 ЗАНН. Иска се отмяна на обжалваното решение.

Ответният административнонаказващ орган не взема становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Пловдив дава заключение да се отхвърли жалбата като неоснователна и недоказана. Решението на първо-инстанционния съд е правилно и законосъобразно.

Административен съд Пловдив, ХХІІ касационен състав, намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК, от страна по делото, за която решението е неблагоприятно, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН, е неоснователна поради следните съображения:

За да потвърди наказателното постановление, районният съд е приел, че едноличният търговец е осъществил нарушение на нормата на чл.125, ал.1 ЗДДС; че при установяване на административното нарушение не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да ограничават съществено правото на защита на нарушителя; че правилно са посочени обстоятелствата по извършване на нарушението, които са подкрепени с доказателства; че наказателното постановление съдържа всички необходими реквизити; че не са налице основания за прилагане на нормата на чл.28 ЗАНН, защото нарушението крие висок риск за бюджетната дисциплина и защото се касае за обективно отговорно поведение. Административнонаказващият орган правилно е определил размера на санкцията, тъй като нарушението е за първи път, положени са необходимите грижи да се отстранят последиците от засягането на охраняваните обществени отношения и не са настъпили конкретни противоправни последици за бюджета. Според районния съд при така определеното наказание биха могли да се бъдат постигнати целите на наказанието по смисъла на чл.12 ЗАНН.

Решението е правилно. Въз основа на правилно установени релевантни факти районният съд правилно е приложил материалния закон и е направил обосновани и законосъобразни изводи, които се споделят от настоящия касационен състав и няма да бъдат коментирани повторно. Неоснователно е възражението на касатора за неправилно приложение на чл.28 ЗАНН. Случаят не е маловажен – нарушението е формално, изразяващо се в неподаване на справка-декларация по ДДС в срок, и извършването му влече административнонаказателна отговорност независимо от останалите последици, които биха могли да настъпят от него, доколкото в случая тези последици не са съставомерни.

По изложените мотиви съставът на Административен съд Пловдив намира, че не е налице касационно основание по чл.348, ал.1 НК, решението е допустимо, правилно и обосновано, поради което следва да бъде оставено в сила. Затова и на основание чл.63, ал.1, изр.2 ЗАНН във връзка с чл.221, ал.2 АПК Административен съд Пловдив, ХХІІ касационен състав,

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2432 от 08.10.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 4701 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  Председател:

 

                                                                                  Членове: 1.

                                                                      

                                                                                                     2.