РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

РЕШЕНИЕ

 

№ ................

 

гр. Пловдив, .........01.2013г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХІV състав, в открито заседание на  осемнадесети декември през две хиляди и дванадесета година в състав:                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

                                          ЧЛЕНОВЕ : ДИЧО ДИЧЕВ  

                                ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА 

 

при секретаря А.Х.  и прокурор Христо Анчев като разгледа докладваното от съдия Любомира Несторова  КАХНД №  3653 по описа за 2012 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба, подадена от Началника на Митница  - Пловдив срещу Решение № 2324/ 26.09.2012 г. по НАХД № 3539 по описа за 2012 г. на РС  - Пловдив, с което е отменено атакуваното в първата инстанция НП № 868/11 от 02.05.2012г. на Началника на Митница Пловдив, и се моли съда да отмени атакуваното решение, вместо което да потвърди НП.  С писмена молба от 14.12.2012г. жалбодателят чрез процесуален представител поддържа жалбата. Ответникът чрез процесуален представител оспорва жалбата. Представителят на ОП изразява становище за неоснователност на жалбата. 

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Дружеството – жалбодател в първата инстанция е било санкционирано, затова че е избегнало заплащане на  част от дължими държавни вземания, а именно ДДС в размер на 1386.74 лв. – нарушение по чл.234, ал.1, т.1 от ЗМ.  Видно от НП е извършван анализ в базата данни на Агенция Митници, който е породил съмнения относно декларираната митническа стойност, като в резултат от тези действия е изискана информация от “Садат” ООД и турската митническа администрация. След съпоставяне на документите, представени от “Садат” ООД и турската митническа администрация, началникът на Митница Пловдив е приел, че митническата стойност на внесените стоки по реда на чл. 29 и чл. 32, § 1, б. „д” от МКО е съответна на посочената в представените от турската администрация частни документи, т.е. че договорната стойност е по-висока.

Износната ЕАД и фактурата във варианта, приложена към тази декларация, не са достатъчни, за да бъде определена от митническите органи митническа стойност, различна от декларираната, съответно да се приеме, че е налице избягване заплащане на  част от дължими държавни вземания, а именно ДДС в размер на 1386.74 лв.  Съгласно чл. 29, § 1 от МКО, респективно чл. 35 от ЗМ, митническата стойност на внасяните стоки е договорната им стойност, а именно – платената или подлежащата на плащане цена на стоките при продажбата им за износ с местоназначение в митническата територия на Общността, коригирана при необходимост в съответствие с разпоредбите на членове 32 и 33, при условията, визирани в букви “а”-“г”. Представените от вносителя пред българската митническа администрация доказателства са достатъчни за установяване, че декларираната от “Садат” ООД митническа стойност е установената за плащане и реално платената цена.  Фактурата във варианта, приложен към износната декларация съдържа по-висока стойност на цената и други условия за доставка, но тя също представлява частен документ. Писмото на турската митническа администрация само изпраща фактурата и ЕАД без да отразява като официален удостоверителен документ стойността на износа. Следователно не може да се приеме, че са оборени представените от “Садат” ООД писмени доказателства – частни документи, които установяват друга по-ниска стойност за договорена и заплатена цена. Иначе казано следва да се приеме, че митническите органи не са установили по категоричен начин, че митническата стойност, определена по реда на чл. 29, § 1 от МКО е различна от декларираната.  При това положение следва изводът, че НП почива на предположения, поради което нарушението е недоказано, и правилно НП е било отменено от първоинстанционният съд.

        По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХІV  състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2324/ 26.09.2012 г. на Районен съд-Пловдив, постановено по НАХД № 3539 по описа за 2012 г. на РС  - Пловдив, с което е отменено НП № 868/11 от 02.05.2012г. на Началника на Митница Пловдив

Решението  е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                  2.