Р Е Ш Е Н И Е

 

 142

град Пловдив, 18 .01.2013 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІ к.с., в открито заседание на деветнадесети декември през две хиляди и дванадесета година,  в състав:                      

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

                              ЧЛЕНОВЕ: ЯНКО АНГЕЛОВ

                                             ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

                                                       

при секретаря С.С. и участието на прокурора Дилян Пинчев, като разгледа докладваното от член-съдия Ангелов касационно НАХД № 3663 по описа за 2012 година  и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на глава XII от АПК.

Делото е образувано по жалба на “Гепард М” ЕООД – Пловдив /неправилно назована въззивна/, срещу Решение № 2379 от 02.10.2012 година, постановено по НАХД № 4151 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХVІ наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 16-1602122/27.04.2012г. на изпълняващия длъжността Директор на Дирекция  “Инспекция по труда” – Пловдив.

В съдебното заседание касаторът не се представлява. В жалбата бланкетно се посочва, че решението е неправилно, незаконосъобразно и постановено при неправилно прилагане на законовите норми. Иска се  изцяло решението да бъде отменено или да се приложи разпоредбата на чл. 415”в” от КТ.

Ответникът в производството – Дирекция “Инспекция по труда” - Пловдив, се представлява в съдебно заседание от пълномощника си юрисконсулт М. Същата оспорва жалбата, моли съда да потвърди решението на първоинстанционния съд, като правилно и законосъобразно.

Прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив, в свое заключение намира жалбата за неоснователна, поради което оспореното съдебно решение следва да бъде оставено в сила.

   Административен съд Пловдив, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното решение на посочените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 от АПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218 ал. 2 от АПК, приема касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, а по същество за  неоснователна.

Пред районния съд била установена следната фактическа обстановка:

На 07.12.2011 година Б. К., служител в Дирекция „Инспекция по труда” гр.Пловдив извършила проверка в магазин за мъжка и дамска конфекция, намиращ се в гр.Пловдив, ул.”Иван Вазов”№ 36, стопанисван от „Гепард М” ЕООД гр. Пловдив. В хода на същата е установено, че в обекта няма ревизионна книга. При проведен телефонен разговор с проверяващите, управителят на търговското дружеството посочил, че ревизионната книга е заключена в офиса, както и че самият той ще работи в магазина в събота и неделя. Предвид указаното, на 10.12.2011 г. /събота/ И. Б., главен инспектор в Д „ИТ” гр.Пловдив, съвместно с Б. К. посетили отново горепосочения обект, но не намирили управителя. Служителите в магазина  не могли да представят изисканата им ревизионна книга, тъй като същата се съхранява в касата, намираща се в офиса на обекта, от който те не разполагали с ключ.

На 12.12.2011 година К. и Б. отново отишли в стопанисвания от дружеството - касатор обект и изискали да бъде представена ревизионната книга, като получават идентичен отговор относно същата, както и при предходната проверка, а именно, че въпросната книга е заключена, ведно с друга документация в офиса, от който нямат ключ.

За установеното нарушение е съставен АУАН №16-1602122/ 21.12.2011 година, като актосъставителят е квалифицирал нарушението по чл. 408 ал. 2 от КТ.

Преценката и изводите на Районният съд, че нарушението се свежда не до липса на ревизионна книга, а до неосигуряването й при поискване от страна на контролните органи, се споделят изцяло от този състав на Административен съд Пловдив. От събраните в хода на производство и прецизно анализирани доказателства от страна на Районния съд, се установява  по несъмнен начин извършеното административно нарушение.

  Постановеното решение е правилно, валидно и допустимо, а при липсата на касационни основания / по чл.348 от НПК/ изложени с жалбата /непрецизно посочена като въззивна/ срещу него, то ще следва да бъде оставено в сила.

   Административен съд - Пловдив, двадесет и първи касационен състав намира, на основание чл. 63, ал. 1, изречение 2 от ЗАНН, във връзка с чл. 221, ал. 2, предложение първо от АПК,

                                                          РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2379 от 02.10.2012 година, постановено по НАХД № 4151 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХVІ наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 16-1602122/27.04.2012г. на изпълняващия длъжността Директор на Дирекция  “Инспекция по труда” – Пловдив.

Решението е окончателно.

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

 

 

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

             

 

 

 

                                                                                            2.