Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

 

Номер      167          Година  2013.21.01            Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХІ състав

 

   на 19.12.2012 година

 

в публично заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

     ЧЛЕНОВЕ:     ЯНКО АНГЕЛОВ

                              ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря С.С. и при присъствието на прокурора: ДИ­ЛЯН ПИНЧЕВ, като разгледа докладваното от СЪДИЯ ЯВОР КОЛЕВ к.н.а.х. дело номер 3672 по описа за 2012 година

 

      Производство по чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба от “Детелина – ДритаЕООД със се­да­ли­ще и адрес на управление * , против ре­шение №2561 от 19.10.2012 год. на Районен съд – Пловдив, ХХІІ-ти наказате­лен състав, постановено по н.а.х. дело №5337 по описа на същия съд за 2012г., с кое­то е потвърдено наказателно постановление №16-1602192 от 13.07.2012 год., издадено от Ди­рек­тор на Дирекция “Инспекция по труда” Пловдив, с кое­то на Дружеството е наложено административно наказание “имуществена санк­ция” в раз­­мер на 1 500 лева на основание чл. 416 ал.5 за нарушение на чл.415 ал.1 от Ко­дек­са на труда /КТ/.

Подържаните касационни основания се субсумират в твърдението, че об­жалваното съдебно решение е незаконосъобразно, като постановено при до­пус­нато нарушение на съществени процесуални правила и при неправилно при­лагане на материалния закон.

Ответникът по касационната жалба – Дирекция “Инспекция по труда” -   Пловдив счита така депозираната касационна жалба за неоснователна.

Представителят на Окръжна Прокуратура – Пловдив дава заключение, че жалбата е неос­нователна.

Касационната жалба е подадена в предвидения за това преклузивен про­цесуален срок от легитимирана да стори това страна. При това положение съща­та се явява ДОПУСТИМА.

Предмет на производството пред първоинстанционния съд е било НП № 16-1602192 от 13.07.2012год., издадено от Ди­рек­тор на Дирекция “Инспекция по труда” Пловдив, с което на ЕООД-то е наложено административно наказание “имуществена санк­ция” в раз­­мер на 1 500 лева на основание чл. 416 ал.5 за на­ру­шение на чл.415 ал.1 КТ.

На субекта е вменено нарушение, изразяващо се в това, че при проверка в обекта му в село Ягодово, обл.Пловдивска на дата 28.02.2012г. е било уста­но­вено от представените на проверява­ща­та Инспекция служители, че същото не е изпълнило дадено преди това задължително предписание от дата 20.09. 2011г. със срок на изпълнение до 30.10.2011г., а именно – да осигури в базата си в село Ягодово умивалници с топла течащи вода в близост до работните мес­та и съблекалните.

Настоящият състав намира, че фактите са правилно установени и изяс­не­ни в първостепенния Съд в мотивите към проверяваното съдебно решение.

От страна на наказаното лице се сочи, че неоснователно не е приложен института на чл.28 “а” ЗАНН.

      В тази връзка следва да се посочи, че в областта на спазване разпо­редбите на КТ е налице специална норма, регламентираща възможността за прилагане института на “маловажния случай”, а именно новелата на чл.415в КТ – “Отговорност за маловажно нарушение”.

С оглед на нейното действие и при извършена преценка се установява, че без­спорно установеното неизпълнение на задължителното предписание някол­ко месеца след крайния му срок прави невъзможна за приложение посочената законова разпоредба, тъй като нарушението не е отстранено веднага след уста­новяването му по реда, предвиден в КТ, а освен това не може да се прие­ме, че от него не са произтекли вредни последици за работниците и служители­те, тъй като същото е изцяло в обхвата на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

С оглед на изложеното не са налице касационните основания по чл.348 ал.1, т.1 и т.2 НПК, а атакуваното решение на Районния Съд е валидно, допус­тимо и съответстващо на материалния закон и във връзка с чл.221 ал.1 АПК следва да бъде оставено в сила.

Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе ПЛОВДИВСКИЯТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХХІ състав :

 

Р      Е      Ш      И

 

ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение 2561 от 19.10.2012г. на Районен съд – Пловдив, ХХІІ-ти наказателен състав, постановено по н.а.х. дело №5337 по опи­са на същия съд за 2012г., с което е потвърдено наказателно постанов­ле­­ние №16-1602192 от 13.07.2012 год., издадено от Ди­рек­тор на Дирекция “Инс­пекция по труда” Пловдив, с кое­то на “Детелина – ДритаЕООД със се­да­ли­ще и адрес на управление **  е наложено административно наказание “имуществена санк­ция” в раз­­мер на 1 500 лева на основание чл. 416 ал.5 за нарушение на чл.415 ал.1 от Ко­дек­са на труда /КТ/.

 

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 

                                                 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                     

 

 

     ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                                      2.