РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                                          Административен съд  Пловдив

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 37

 

                                                  гр.Пловдив, 08  . 01 . 2013г.

 

                                                    В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – Пловдив, XXIII състав, в открито заседание на четиринадесети декември през две хиляди и дванадесета година, в състав :

 

                                                                                Председател : Недялко Бекиров

                                                                                       Членове : Здравка Диева

                                                                                                       Милена Дичева

 

      при секретаря Гергана Георгиева  и с участието на прокурор И.Перпелов, като разгледа докладваното от съдия Диева  касационно административно дело № 3682/ 2012г., взе предвид следното :

Производство по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във връзка чл.63 ал.1 от ЗАНН.

С.С.Ц.,******, представляван от адв.Г.М. обжалва Решение № 2606/24.10.2012г., постановено по н.ах.д.№ 3841 по описа за 2012г. на Районен съд-Пловдив. Със съдебният акт е потвърдено НП № 36-0000439/20.04.2012г. на Началник Областен отдел “Контролна дейност - ДАИ”-гр.Пловдив за наложена на Ст.Ц. глоба в размер на 200 лв. за нарушение по чл.31 ал.1 т.6 от Наредба № 34/1999г. за таксиметров превоз на пътници, на основание чл.105 ал.1 ЗАвт.П.

Според касатора решението е постановено в нарушение на закона по следните доводи : Наказващият орган не е извършил преценка на предпоставките за прилагане на чл.28 ЗАНН, Районният съд също не е разгледал казуса в тази насока, постановявайки необосновано решение. Твърди се да е “пренебрегнат и съдебния контрол в съответствие с практиката на ЕС по правата на човека по прилагане на чл.6 ал.1 от Европейската конвенция”. Поискано е решението да бъде отменено.

Ответникът не изразява становище по жалбата и по същество.

Окръжна прокуратура – Пловдив, представлявана от Прокурор Перпелов    предлага решението да бъде оставено в сила по съображение за липса на маловажен случай.

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 ал.1 АПК, от страна в първоинстанционно производство против неблагоприятно съдебно решение.

След преценка на изложените в жалбата съображения и като извърши проверка на съдебното решение, съставът приема за установено следното от фактическа и правна страна :

НП е издадено от орган, административнонаказателната компетентност на който произтича от упълномощаване със заповед № РД-08-452/26.09.2011г., приложена в адм.нак.преписка /чл.92 ал.2 от ЗАвт.П/. АУАН от 05.04.2012г. e съставен от длъжностно лице /мл.инспектор/ към ОО “КД-ДАИ”-Пловдив, поради което в това си качество /чл.92 ал.1 ЗАвт.П/ е компетентно. 

Съгласно чл. 31 ал.1 т.6 от  Наредба № 34/1999г. за таксиметров превоз на пътници : При управление на таксиметров автомобил водачът е длъжен да носи прономерован кочан с фактури, издаден на името на данъчно задълженото лице.

Посочената за нарушена норма е съпоставена от ПРС с фактическите данни по случая – при проверка на 05.04.2012г. около 23.00ч. в гр.Пловдив на бул.Цар Борис III Обединител срещу Общинска банка, водачът на таксиметров автомобил с рег.№ РВ 2811 ВС – Ц., не представил прономерован кочан с фактури, издаден на името на ДЗЛ /в случая на името на Вивант Груп ЕООД, което търговско дружество имало разрешително за извършване на таксиметров превоз с валидност до 27.09.2012г./. Провереното лице обяснило, че е забравил кочана с фактури. Контролните органи намерили и иззели кочан с бланки на фактури – празни, без печат на данъчно задълженото лице или каквото и да било друго отбелязване.

За да потвърди НП, районният съд е обсъдил събраните по делото писмени и гласни доказателства, анализирал е посочената за нарушена норма от Наредбата и достигнал до извод за осъществен състав на административно нарушение по см. на чл.31 ал.1 т.6 от Наредба № 34/1999г. ПРС е съобразил факта на неоспорено от жалбоподателя нарушение, липса на представени доказателства или ангажирани доказателствени искания за опровергаване констатациите в АУАН, мотивирали го да приеме, че не е изпълнено вмененото задължение от страна на водача, а поради неносене на прономерован кочан с фактури, издаден на името на ДЗЛ, не е и представил кочана на контролните органи. Нарушението според съда правилно е подведено към уреждащата неизпълненото задължение правна норма и не са допуснати съществени процесуални нарушения. Размерът на административното наказание е фиксиран и не подлежи на промяна в насока – евентуално намаляване.

Решението е законосъобразно.

При издаване на НП не са нарушени процесуалните правила, спазени са материалноправните разпоредби и е съобразена целта на закона. Първоинстанционният съд е възприел фактическа обстановка, разкрита от гласните доказателства /показанията на актосъставителя/ и АУАН като писмено доказателство, при липса на ангажирани от страна на Ц. доказателства за оспорване фактическите констатации, обосновали извод за извършено административно нарушение. Същото правилно е квалифицирано от правна страна, за което не се спори.

Според касатора адм.нак.орган не е изпълнил задълженията си, произтичащи от чл.53 ал.1 ЗАНН. Не е извършена проверка за наличие предпоставките за прилагане на чл.28 ЗАНН с позоваване на ТР № 1/12.12.2007г.

Оплакването не е основателно. В конкретния случай доказателствената сила на установените факти от значение за осъществяване състава на изпълнителното деяние не е била разколебана от изложената причина в писменото обяснение на водача, разгледано от адм.нак.орган – водача пропуснал да вземе от дома си кочана с фактури, които носил вкъщи след работа.

Този факт не е могъл да обоснове извод на съда за извършено нарушение с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с останалите случаи на нарушения от този вид. Не са изложени конкретни обективни причини, които биха могли да повлияят на преценката на съда.

Решението е постановено в съответствие с ТР № 1 от 12.12.2007 г. на тълк. н. д. № 1/2005 г., НК. Преценката на административно наказващия орган за "маловажност" на случая по чл. 28 ЗАНН се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол. В НП е посочена разпоредбата на чл.53 ЗАНН във вр. с разгледаното писмено обяснение.

При извършване на преценка дали са налице основанията по чл. 28 ЗАНН, наказващият орган е длъжен да приложи правилно закона, като отграничи "маловажните" случаи на административни нарушения от нарушенията, обхванати от чл. 6 ЗАНН. Действително, в НП не са изложени мотиви за липса на маловажен случай, но обяснението на Ц. е цитирано от адм.нак.орган. Същият не е имал основание да квалифицира случаят като маловажен, поради липса на обективни пречки, независещи от волята на водача, за да изпълни задължението си – от една страна, а от друга – непредставеният документ е в обхвата на задължителните такива, които водачът на таксиметров автомобил е длъжен да носи и представи. Ц. не е обяснил, че ДЗЛ не му е предало документът за регистриране на стопанските операции – прономерован кочан с фактури, а фактурите като първичен счетоводен документ са от значение при отчитане на дейността пред приходните органи.

Съгласно чл.93 т.9 ДР НК "маловажен случай" е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид.  Разпоредбите на ЗАНН /чл.6, 12, 27, 28/ налагат извод, че за всеки конкретен случай е необходимо да се подхожда индивидуално.

Тезата на касатора не е подкрепена с доказателства, които да мотивират касационната инстанция да приеме, че случаят покрива признаците на даденото в чл. 93, т. 9 от НК определение за "маловажен случай". В касационната жалба конкретни факти не са посочени, за да бъдат обсъждани.

Мотивиран така и на основание чл.221 ал.2 АПК, Административен съд-Пловдив, XXIII състав,

 

Р  Е  Ш  И  :

 

Оставя в сила Решение № 2606/24.10.2012г., постановено по н.ах.д.№ 3841 по описа за 2012г. на Районен съд-Пловдив.

Решението е окончателно.

 

                                                                                                      Председател :

                                                                                                             Членове :1.

                                                                                                                    2.