РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

    № 47.

 

 гр. Пловдив, 09.01.2014 год.

 

 

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ състав, в закрито заседание на девети януари през две хиляди и четиринадесета година  в състав:

                                                      

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МИХАЙЛОВА

 

Като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 3694 по описа за 2012 год. и взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 175, ал. 2 от АПК във връзка с § 2 от ДР на ДОПК.

Образувано е по молба на адвокат А.Д., в качеството му на процесуален представител на жалбоподателя „Управление имоти“ ЕАД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление *****, представлявано от Б. Г. Л. с искане да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2687/29.11.2013г. постановено по горното дело, като навсякъде в решението израза : “със седалище и адрес на управление *****”, да се чете „със седалище и адрес на управление *****”.

Пловдивският административен съд, като прецени данните по делото, намери следното :

           Производството по административно дело № 3694/2012 год. е било образувано по повод жалба, предявена от „Управление на имоти“ ЕАД, ЕИК ********, със седалище е адрес на управление *****, представлявано от Б. Г. Л. против Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № 638/14.05.2012г., издаден от М. В. С. – Г. - главен инспектор отдел „Събиране и контрол“ на Дирекция “Местни данъци и такси“ при Община - Пловдив, потвърден с Решение № 27/28.06.2012г. на Директор на Дирекция “Местни данъци и такси“ при Община - Пловдив, с който на дружеството са определени задължения за Данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ за периода 01.01.2010г. – 31.12.2011г. в общ размер на 7 305, 41 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в общ размер на 702, 54 лв., както и за Такса битови отпадъци /ТБО/ за периода 01.01.2010г. – 31.12.2011г. в общ размер на 7 991,96 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в общ размер на 1012, 43 лв.

Производството по делото е приключило с постановяване на Решение № 2687/29.11.2013г., в което решение (в мотивите – на стр.1 и в диспозитива на стр.10 вместо :  „със седалище и адрес на управление *****, ет.1” е посочено : “със седалище и адрес на управление *****”. Допуснатата писмена грешка е очевидна, като видно от приложената по делото справка от търговския регистър (л.48 от делото) действително седалището и адреса на управление на дружеството – жалбоподател, както впрочем това е посочено и в самата жалба, е *****, ет.1. Няма пречка нейното отстраняване да бъде сторено в настоящото производство. В този смисъл, съдебния състав намери молбата на процесуалния представител на жалбоподателя за основателна, поради което

                     

 

Р        Е        Ш        И    :

 

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2687/29.11.2013год. по административно дело № 3694 по описа за 2012 год. на Пловдивския административен съд, като навсякъде в решението израза :  със седалище и адрес на управление *****”, да се чете „със седалище и адрес на управление *****, ет.1”.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: