РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                                          Административен съд  Пловдив

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№ 190

гр.Пловдив, 23 . 01 . 2013г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд – Пловдив, XXIII състав, в открито заседание на единадесети януари две хиляди и тринадесета година, в състав :

 

 Председател : Недялко Бекиров

Членове : Здравка Диева 

Милена Дичева

 

при секретаря Гергана Георгиева и с участието на прокурора Г.Пенев, като разгледа докладваното от съдия Диева касационно административно дело № 3722/ 2012г., взе предвид следното :

Касационно производство по чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във връзка чл.63 ал.1 ЗАНН.

Н.З.Н.,*** представляван от адв.М.Г. обжалва Решение № 191/22.10.2012г. по н.ах.д.№ 360/2012г., КРС.

Със съдебният акт е потвърдено НП № 11/03.04.2012г., издадено от Кмета на Община Карлово за наложено на Н. административно наказание – глоба в размер на 700 лв., за нарушение на чл.7 ал.1 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Карлово, в качеството му на управител на „НИКЕ 65“ ЕООД, на основание чл.30 от Наредбата.

Твърди се незаконосъобразност и неправилност на съдебното решение: подържа се съставяне на АУАН при неизяснена фактическа обстановка – като доказателства към АУАН от 09.03.2012г. е приложен касов бон с дата 19.03.2012г., 00.17 ч., от който се установявало, че обекта е преустановил търговската си дейност на 09.03.2012г. и касовия апарат бил занулен към момента на извършване на покупката, което обстоятелство не било обсъдено в мотивите на касираното решение; по делото са приложени две наредби на Община Карлово – от 2005г. и от 2012г., от които било видно, че размера на глобата е различен, поради което жалбоподателят счита, че съдът е допуснал процесуално нарушение като не е обсъдил двете наредби и не е намалил размера на наказанието по благоприятната наредба от 2012г.

Поискана е отмяна на решението и с произнасяне по същество да се отмени НП.

Ответникът – Община Карлово чрез процесуален представител юрк.Д. оспорва жалбата и по същество поддържа законосъобразност на решението.

Окръжна прокуратура – Пловдив, представлявана от Прокурор Пенев предлага решението на КРС да бъде отменено с прилагане на по-благоприятната за жалбоподателя разпоредба.

Жалбата е процесуално допустима, подадена в срока по чл.211 ал.1 АПК, от страна с право и интерес от оспорване на неблагоприятно съдебно решение.

След преценка на изложените в жалбата съображения съставът приема за установено следното от фактическа и правна страна :

1. НП / 03.04.2012г. е издадено от орган, административнонаказателната компетентност на който произтича от приложимата към момента на издаване на наказателното постановление Наредба за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Карлово, приета с РОС № 346/24.03.2005г. /чл.31 ал.2/, тъй като приложената Наредба, приета с РОС № 134/29.03.2012г., съгл. §3 от ЗР влиза в сила 7 дни след дата на приемането й и публикуване в сайта на общината, тоест на 05.04.2012г. /аналогична разпоредба за компетентност се съдържа и в наредбата от 2012г. - чл.38 ал.2 /

Двете наредби и Решенията на ОбС-Карлово за приемането им са приложени по делото. Материалната компетентност на Кмета на общината съответства на чл.47 ал.1 т.1 ЗАНН вр. с §3 от Наредбата / 2012г. и §2 от Наредбата / 2005г. Актосъставителят е разполагал с правомощия към момента на съставяне на АУАН, в съответствие с чл.31 ал.1 от наредбата / 2005г.

2. Карловският районен съд е обсъдил събраните доказателства, допуснати по доказателствени искания на страните и в допълнение на преписката. Решението е постановено при изяснена фактическа обстановка и изводите на съда за осъществено административно нарушение по дефиницията на чл.6 ЗАНН произтичат от доказателствата по делото.

3. От представеното по делото Уведомление № 1/21.05.2012г. /издадено след НП/ се потвърждава безсъмнено установеният факт на извършвана търговска дейност в магазин за хранителни стоки /гр.Карлово, пл.Васил Левски № 5/, на 09.03.2012г. около 23.30 ч. – след максимално допустимо работно време за всички търговски обекти през зимния период до 22.00ч. и без да има лиценз за удължено работно време.

Спор по фактите не е имало – към момента на проверката магазинът е работел. В тази вр. се отбелязва, че обстоятелството на приложения фискален бон от 00.17ч. на 10.03.2012г. потвърждава фактическото установяване, вписано в АУАН, доколкото индикира търговска дейност след установеното работно време, а по отношение дата на извършване на нарушението посочена в АУАН жалбоподателят не е възразил.

4. Административното нарушение е квалифицирано за правилно и обосновано, издадено при вярна преценка за вида и тежестта на нарушението.

По делото са приети двете наредби за поддържане и опазване на обществения ред, като с наредбата, приета на 29.03.2012г. се отменя наредбата, приета с РОС № 346/24.03.2005г. НП е издадено на 03.04.2012г. - два дни преди влизане в сила на новата наредба. Нарушената разпоредба от наредбата / 2005г. представлява текста на чл.11 от Наредбата / 2012г. Предвидените санкции по двете наредби действително се различават, като спрямо конкретната разпоредба през 2012г. са редуцирани към намаляване на долна и горна граница /500 – 2000 лв. санкция по наредбата от 2005г.; 50-500 и 100-500 по наредбата от 2012г./.

След като нарушената разпоредба от наредбата – 2005г. само цифрово е променила мястото си в наредбата от 2012г., при пълно покриване в съдържание, налице е хипотезата на чл. 3 ал. 2 от ЗАНН за по-благоприятния закон за нарушителя. Наложената глоба от 700 лв. по действащата наредба към момента на постановяване на решението на КРС е над максималната граница за осъщественото нарушение. При това положение следва решението да бъде отменено поради несъобразяване с нормата на чл.3 ал.2 ЗАНН, като размерът на санкцията по НП се коригира на 300 лв., съответно на приложения критерий от адм.нак.орган, правилно възприет от съда за обоснован в конкретния случай.

Мотивиран така и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд-Пловдив, XXIII състав,

Р Е Ш И :

 

Отменя Решение № 191/22.10.2012г., постановено по н.ах.д.№ 360 по описа за 2012г. на Районен съд – Карлово.

Вместо това постанови : Изменя НП № 11/03.04.2012г., издадено от Кмета на Община Карлово за наложено на Н.З.Н. административно наказание – глоба в размер на 700 лв., за нарушение на чл.7 ал.1 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Карлово, с намаляване на глобата в размер на 300 лв.

Решението е окончателно.

Председател:         Членове : 1.

                                                                                                                 2.