РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   Административен  съд  Пловдив

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 195

гр.Пловдив, 23 . 01 . 2013г.

 

Административен съд – Пловдив, XXIII състав, в открито заседание на единадесети януари през две хиляди и тринадесета година, в състав :

 

                                                                           Председател : Недялко Бекиров

                                                                                 Членове : Здравка Диева

                                                                                               Милена Дичева

 

при секретаря Гергана Георгиева и с участието на Прокурор Г.Пенев, като разгледа докладваното от съдия Диева касационно административно дело № 3754/ 2012г., взе предвид следното :

Касационно производство по чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във вр. с чл.63 ал.1 от ЗАНН.

НИМАС ООД, ***, представлявано от управителя Н.Д. с процесуален представител адв.Т. обжалва Решение № 2575 /22.10.2012г., постановено по н.ах.д.№ 5466 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд. Със съдебният акт е потвърдено НП № 58935-S-010081/20.12.2011г., на и.д. директор офис - Пазарджик към ТД на НАП-Пловдив за наложена на търговското дружество имуществена санкция в размер на 4 000 лв. за нарушение на чл.40 ал.1 т.1 б.”в” ЗЗО, на основание чл.104 ал.1 от с.з.

Касаторът счита решението за незаконосъобразно, моли да бъде отменено с отмяна на НП. Поддържа касационно основание за неправилно приложен материален закон. 1. Оспорва извода на ПРС за липса на влязъл в законна сила акт, за да се приеме, че дружеството е наказано два пъти за едно и също нещо. Твърди, че за един и същ период са издадени два АУАН-на и наложени две санкции – с НП № 58935-S-010081/20.12.2011г. /дружеството-осигурител не е спазило срокът за внасяне по сметките на ТД на НАП-Пловдив дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за месец март 2011г. на работещите в дружеството лица и още веднъж с представеното пред ПРС НП № 8122-F001715/19.06.2012г. за наложена на Нимас ООД санкция за това, че като дружество-осигурител не е внесло осигурителните вноски за здравно осигуряване за 11 месеца / м.01.2011г.-м.11.2011г./, включително за процесния м.03.2011г.

Счита за неправилни изводите на РС-Пловдив за прекратяване на по-късно издаденото НП и по-късно образуваното дело пред съда, тъй като другото НП също е обжалвано и се разглежда от РС-Пазарджик, на който касационна инстанция е АС-Пазарджик и би се достигнало до две потвърдителни решения, в тежест на жалбоподателя, което е недопустимо от правна страна.

2. Касаторът не е съгласен с мотивът на ПРС за продължено административно нарушение, тъй като от една страна в случая за всяко нарушение има съставен АУАН и издадено НП, а от друга – дължимите осигурителни вноски се внасят всеки конкретен месец и нарушението е довършено към момента, в който вноските е трябвало да бъдат внесени, а това не е сторено /в тази вр. е аргументът, че ако се приеме тезата на съда и след като осигуровките не са били внесени към момента на издаване на АУАН и НП, то лицето е наказано за нарушение, което не е довършено/. Твърди се, че в случая срокът за внасяне на вноските за здравно осигуряване за м.март 2011г. е 02.05.2011г., и към този момент нарушението е било осъществено.

3. В този ред на възражения е направено позоваване на изтекла към настоящия момент абсолютната погасителна давност по чл.81 ал.3 НК във вр. с чл.34 ал.1 ЗАНН. Твърди се, че срокът на абсолютната погасителна давност по тези разпоредби е една година и половина и е изтекъл на 03.11.2012г. Цитирана е практика на АС-Пловдив в тази насока /Решения от 05.06.2012г. по к.адм.д.№ 415/2012г.; от 05.06.2012г. по к.адм.д.№ 9000/2012г.; № 1749/20.07.2012г. по к.адм.д.№ 999/2012г. и др./.

4. Твърди се, че неправилно ПРС приел, че адм.нак.орган не е длъжен да посочи кога е констатирано нарушението – законът не се интересува от това кога е документирано едно нарушение, а от това кога е установено то, което се вписва в АУАН и НП. 5. АУАН бил съставен в отсъствие на представляващия нарушителя-търговец, без да са били налице законовите предпоставки за това, което е нарушение на чл.40 ал.1 ЗАНН. АУАН е бил вече съставен при връчване на управителя на търговското дружество. Тази нередовност, ограничаваща правото на възражение при съставяне на акта не е преодолима с чл.53 ал.2 ЗАНН.

Ответникът не е процесуално представен.

Окръжна прокуратура – Пловдив, представлявана от Прокурор Пенев предлага решението на РС – Пловдив да бъде отменено поради основателност на жалбата.

Касационната жалба е допустима, като подадена в срока по чл.211 ал.1 АПК, от страна с право и интерес от оспорване. Разгледана по същество е основателна.

АС – Пловдив прие заверен препис на Заповед № 132.2/01.12.2011г. за назначаване на В.Стойкова на длъжност Директор офис – Пазарджик, за удостоверяване компетентност на органа-издател на оспореното НП.

За да потвърди наказателното постановление, районният съд приел за установени следните факти : При извършена проверка относно спазване на разпоредбите на действащото осигурително законодателство било установено, че Нимас ООД в качеството си на дружество осигурител не е спазило срока за внасяне по сметка на ТД на НАП – Пловдив на дължимите вноски за здравно осигуряване за месец март 2011г. на работещите по трудови правоотношения в дружеството 16 лица – съгл. чл. 40, ал. 1, т. 1, б. “В” от ЗЗО във вр. с чл. 7, ал. 3 от КСО дължимите здравно осигурителни вноски /за случая в размер на 506,25 лева/ се внасят едновременно с осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване. 

За месец март 2011г. възнагражденията на всички работещи по трудови договори в дружеството 16 лица били начислени на 29.04.2011г., като към датата на съставяне на АУАН от 21.06.2011г. не били изплатени дължимите здравно осигурителни вноски, които е следвало да бъдат внесени до края на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът, т. е. до 02.05.2011г. включително. Размерът на дължимите вноски бил приет съобразно данни, обективирани в подадената по реда на чл. 3 ал. 3 от Наредба № Н-8/29.12.2005г. на МФ декларация /образец 6/, представената справка декларация и проверка в данъчно осигурителната сметка в информационния масив на ТД на НАП – Пловдив.

Фактическата обстановка била установена без съмнение и от показанията на разпитания в качеството си на свидетел актосъставител Б.Стефанов, както и от приложените по делото писмени доказателства, както и процесния АУАН, НП. Фактите на практика не били оспорени и от самия жалбоподател.

Законосъобразно към описаното в АУАН и в НП административно нарушение била съотнесена санкционната разпоредба на чл. 104 ал. 1 от ЗЗО съгласно, която работодател, който не заплаща вноските за осигуряване на лица, за които е длъжен да плати, се наказва с имуществена санкция в размер от 4000 да 8000 лв. /търговецът – жалбоподател е работодател по смисъла на §1 т. 1 от ДР на КТ, тъй като представлява дружество с ограничена отговорност - търговец по смисъла на ТЗ, което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение/.

Според ПРС нарушението е извършено чрез бездействие, тъй като при наличието на законови задължения за действие, жалбоподателят е бездействал, поради което не е изпълнил вменените му от Държавата задължения и съответно на чл. 83 ЗАНН, административно-наказателната му отговорност е обективна и безвиновна. Съставомерното бездействие било осъществявано с давност над една година, съобразно установеното по делото, докато самите приходни органи не са предприели действия за събиране на дължимите суми по принудителен ред – по данни от разпореждане на публичния съдебен изпълнител, задължението на жалбоподателя е било изпълнено на 29.08.2012 г., когато е преустановено съставомерното бездействие.

ПРС не е възприел за основателни доводите на жалбоподателя, че в случая търговското дружество е наказано два пъти за едно и също нещо, поради липса на влязъл в законна сила акт. В допълнение е посочено, че процесният АУАН и НП са издадени във времеви порядък преди срещу жалбоподателя да бъде съставен нов АУАН на 16.02.2012 г., който да обхване наред с други и процесното нарушение, а въз основа на него да бъде издадено НП от 19.06.2012 г., висящо пред Районен съд – Пазарджик по жалба на търговеца /приложено по делото на л.9, л.24/.

Изложени са съображения и във вр. с доводите на жалбоподателя за изтекла давност, обосновани със същността на процесното нарушение – „то се изразява в пропускане да се извършат действия, заповядани от правните повели, стоящи зад диспозицията на съответния фактически състав от осигурителното законодателство, т. е. в изоставяне да се доведе /непричиняване/ на един заповядан от правните норми правомерен резултат. … съгласно чл. 11 от ЗАНН вр. чл. 80, ал. 3 от ЗАНН, давността за преследване започва от довършване на деянието, а за такива които траят непрекъснато – от прекратяването им. Ето защо в случая, следва да се приеме, че това трябва да съвпадне с образуване на административно-наказателното производство, поради което няма изтичане на давност за административно наказателно преследване, нито абсолютна, нито относителна такава.“.

Според РС-Пловдив няма допуснато нарушение и на сроковете, визирани в разпоредбата на чл. 34, ал. 1, предл. 2 от ЗАНН - нарушението е съставомерно след 02.05.2011 г., като АУАН е съставен на 21.06.2011 г. НП се явява издадено в законоустановения 6 месечен срок от съставяне на АУАН – по аргумент от чл. 34 ал. 3 от ЗАНН.

Съдът е посочил, че съставомерно е бездействието във всеки осигурителен период, тъй като съгласно нормата на чл. 18 от ЗАНН когато едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях и поради осъществен състав на административно нарушение по посочените от адм.нак.орган правни норми и наложена имуществена санкция в минимален размер, НП е потвърдено като законосъобразно.

1. ПРС констатирал компетентност на органа-издател на НП произтичаща от приложена в преписката упълномощителна заповед на ИД на НАП и правомощия на актосъставителя  за съставяне на актове по ЗЗО, също по силата на заповедта.

Съдът преценил съдържанието на НП и АУАН за съответствие със задължителните реквизити по чл.57, чл.42 ЗАНН и не е констатирал допуснати процесуални нарушения. Обсъдени са фактите, за които страните не спорят и правилното им квалифициране от адм.нак. орган от правна страна. ПРС е приел за съобразена и разпоредбата на чл.27 ал.1 ЗАНН досежно размерът на наложената санкция.

2. Към дата на съставяне на АУАН от 21.06.2011г. дължимите ЗОВ не били внесени – изрично отбелязано в АУАН, а задължението на жалбоподателя е било изпълнено на 29.08.2012 г.,

В случая съставът на нарушение е осъществен.

3. Касае се за нарушение, извършено чрез бездействие, като фактическите констатации установили липса на данни за плащане на дължимите здравни вноски от касатора не по-късно от датата, на която същият е платил възнагражденията на служителите си за периода, за който са дължими и вноските. Данни за внасяне на здравните осигурителни вноски са представени пред ПРС /задължението на жалбоподателя е било изпълнено на 29.08.2012г./, но не е преодоляно неспазване на задължението в срок.

Формалния характер на производството по ЗАНН, целящ гарантиране законосъобразност в правоотношенията между страните, предвид правната и обществена значимост на засяганите ценности е обусловил размерът на предвидената санкция. Макар несъответстваща по размер на задълженията, същата не може да бъде квалифицирана на явно несправедлива.

4. Административно-наказателно производство не се образува, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, банкови, екологични и валутни нарушения, както и по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Кодекса за застраховането и на нормативните актове по прилагането им и по Закона за регистър БУЛСТАТ - две години. Откриването на нарушителя се свързва с момента, когато същият е известен на адм.нак.орган и е предпоставка за образуване на административно-наказателно производство по реда на ЗАНН. В случая проверката е насочена към конкретно лице, регистрирано по ЗДДС.

Установяването на нарушението, което се отразява в АУАН е от значение за образуване на санкционното производство, което предполага фаза не само на констатации, но и на привеждането им към съответната правна квалификация с извод за административно нарушение по дефиницията на чл.6 ЗАНН. Тоест, процесът на установяване на нарушението изисква не само известност на факти и обстоятелства за даден субект.

След извършване на конкретно необходимите за всеки случай действия, актосъставителят следва да финализира дейността си, като приеме, че проверяваният субект е извършил определено нарушение, санкционирано чрез налагане по административен ред на административно наказание или не е проявен състав на нарушение.

Периодът от време създава обективен критерий при преценката на длъжностното лице, тъй като срокът не зависи от волята и поведението на лицата в правоотношението и постига яснота относно моментът, до който органите на Държавата могат да преследват субект за извършени от него деяния, съставляващи административни нарушения.

Конкретните данни водят до извод за спазен срок по чл.34 ал.1 ЗАНН. При съставен на 21.06.2011г. АУАН, считано от 02.05.2011г. - моментът, от който започва да тече срокът за съставяне на АУАН следва да бъде прието, че срокът по чл.34 ал.1 ЗАНН е съобразен от адм.нак.орган.

5. По възраженията в касационната жалба :

- Извода, че търговското дружество не е наказано два пъти за едно и също нещо, поради липса на влязъл в законна сила акт е верен /чл.17 ЗАНН/. Пред касационната инстанция не бяха представени нови доказателства в тази насока.

- Административното нарушение не следва да бъде квалифицирано на продължено административно нарушение. В случая срокът за внасяне на вноските за здравно осигуряване за м.март 2011г. е 02.05.2011г., и към този момент нарушението е било осъществено.

6. Поради трайно наложилата се съдебна практика на АС – Пловдив /в този см. Решения от 05.06.2012г. по к.адм.д.№ 415/2012г.; от 05.06.2012г. по к.адм.д.№ 900/2012г.; № 1749/20.07.2012г. по к.адм.д.№ 999/2012г.; решение № 1143 от 17.05.2012г. по к.д.№ 804/2012г.; № 1410 от 11.06.2012г. по к.д.№ 914/2012г.; № 1412 от 11.06.2012г. по к.д.№ 918/2012г. и др./., следва да бъде прието, че срокът на абсолютната погасителна давност е една година и половина и е изтекъл на 03.11.2012г. /изм. на чл.34 ЗАНН е от 04.10.2011г. с ДВ бр.77 от 2011г. /.

При това положение следва решението на ПРС да бъде отменено и поради изяснена фактическа обстановка, без да е необходимо да бъдат разглеждани останалите възражения, НП да бъде отменено.

Мотивиран така, АС – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

Отменя Решение № 2575 /22.10.2012г., постановено по н.ах.д.№ 5466 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.

Вместо това постанови : Отменя НП № 58935-S-010081/20.12.2011г., на и.д. директор офис - Пазарджик към ТД на НАП-Пловдив.

Решението е окончателно.

Председател :

Членове :1.

                2.