РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд  Пловдив

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 194

гр.Пловдив, 23 . 01 . 2013г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд – Пловдив, XXIII състав, в открито заседание на единадесети януари две хиляди и тринадесета година, в състав :

 

Председател : Недялко Бекиров

Членове : Здравка Диева

Милена Дичева

 

при секретаря Гергана Георгиева и с участието на прокурор Г.Пенев, като разгледа докладваното от съдия Диева касационно административно дело № 3845/ 2012г., взе предвид следното :

Касационно производство по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във вр. с чл.63 ал.1  ЗАНН.

А.И.Ш.,*** обжалва изцяло Решение № 2588/23.10.2012г., постановено по н.ах.д.№ 5829 по описа за 2012г. на Районен съд - Пловдив. Със съдебният акт е потвърдено НП № 356/02.08.2012г. на Началника на Митница Пловдив, с което на Ш. е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв., за нарушение на чл.126 от Закона за акцизите и данъчните складове / ЗАДСк. / и на основание чл.124 ал.1 ЗАДСк. са отнети стоките, предмет на нарушението в полза на Държавата /21 бр. бутилки с вместимост по 0.5 литра всяка и 2 бр. бутилки с вместимост по 5 литра всяка, всички пълни с течност с мирис на алкохол/.

Твърди се незаконосъобразност на решението по изложените доводи : 1. В АУАН и в НП погрешно е посочен адреса на нарушителя /чл.57 ал.1 т.4 ЗАНН/; 2. Вписаните в АУАН и в НП Опис на иззети стоки № 676 / 26.04.2012г., като неразделна част от ПОКД № 676/26.04.2012г. не са подписани от касатора, не е запознат с тях и счита това за нарушение правото му на защита във вр. с чл.57 ал.1 т.5 ЗАНН; 3. Административно-наказващият орган не е представил доказателства за техническата годност на уреда, с който е извършена проверка за алкохолното съдържание на течностите в пластмасовите бутилки и туби /за извършен задължителния периодичен метрологичен контрол на уреда като средство за измерване и знаците и / или документите, удостоверяващи резултатите от контрола /съгл. Наредбата за реда за извършване на метрологичен контрол и за знаците, които удостоверяват резултатите от него от 07.10.1998г./; 4. Нарушена е Наредба № 3/18.04.2006г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки по отношение Протокол № 175/14.06.2012г.  /в частност – чл.6 ал.1, чл.10 ал.1 т.3, чл.12 ал.3/.

Поискана е отмяна на касираното решение.

Ответникът по жалбата Началникът на Митница Пловдив чрез юрисконсулт В. я оспорва в писмено становище. Счита решението за законосъобразно, излагайки по същество доводи от фактическа и правна страна.

Представителят на Окръжна прокуратура - Пловдив предлага решението на ПРС да бъде отменено поради основателност на жалбата.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, от страна по делото, за която то е неблагоприятно и е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

За да постанови решението си, районният съд е приел, че събрания по делото доказателствен материал обосновава извод за доказано нарушение. Позовал се е на : данните от извършена проверка на 14.06.2012г. в гр.Пловдив – Четвъртък пазара / на маса № 4, наета от жалбоподателя били изложени за продажба 21 бр. бутилки с вместимост по 0.5 литра всяка и 2 бр. бутилки с вместимост по 5 литра всяка, всички пълни с жълто-кафява течност с мирис на алкохол и необлепени с акцизен бандерол/, осъществена от служители на митническа мобилна група, които се легитимирали и на място била извършена проверка на алкохолното съдържание на течността посредством полеви уред – денситометър DA – 13 – 0N ; документираните резултати от тази проверка – протокол – ПОКД № 998/14.06.2012г.; задържане на намерените акцизни стоки без бандерол – с Опис на иззети стоки № 676/26.04.2012г. – неразделна част от ПОКД № 676/26.04.2012г.; приложените към адм.нак.преписка писмени обяснения на Ш. /лицето заявило, че сам вари алкохола и го продава с цел-подпомагане към доходите; при връчване на АУАН е твърдял, че варил ракията отдавна и не може да представи документ, удостоверяващ плащане на дължим акциз/; взетата проба с Протокол № 175/14.06.2012г., ведно със заявка за анализ № 175/14.06.2012г.; изготвена от РМЛ – Пловдив експертиза № 09 / 14.06.2012г. с данни за идентифициране на изследваната течност с дефиницията по чл.9 т.1 ЗАДСк. – етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol; складова разписка от 21.06.2012г. за предаване на иззетите стоки за съхранение в Митница Пловдив; служебна бележка от 12.07.2012г. от отдел Акцизи, ТМУ-Пловдив за размер на дължимия акциз /чл.28 т.5 и чл.31 т.5 ЗАДСк. – 84, 45 лв./; както и на показанията на актосъставителя, установил при разпит фактическа обстановка, идентична с описаната в АУАН и в НП.

Направен е извод за липса на нарушения в адм.нак.производство и правилна квалификация на деянието – Ш. е държал и предлагал за продан акцизни стоки /с посочената вече идентификация/, както и относно приложената разпоредба на чл.124 ал.1 ЗАДСк. Изложени са самостоятелни мотиви за неотносимост към ангажиране на адм.нак.отговорност на обстоятелството – чия собственост е акцизната стока, след като без съмнение е установено, че същата се държи и предлага от конкретното лице /възможност за осъществяване на изпълнителното деяние с предмет – чужда на нарушителя акцизна стока/. Размерът на наложеното наказание също е преценен от съда като правилно определен в законоустановения минимум без възможност за корекция и без в конкретния случай да бъде приложима хипотезата на чл.28 ЗАНН.

1. Констатира се материална компетентност на органа – издател на НП /Заповед № ЗАМ – 568 от 24.10.2011г. на Директора на Агенция “Митници”/ и правомощия на актосъставителя /чл.128 ал.2 ЗАДСк./.

2. Не са допуснати съществени нарушения в част – реквизити на АУАН и НП, поддържани от касатора спрямо съдържанието на акта и НП. Видът на посочените в касационната жалба пропуски не изключват прилагане хипотезата на чл.53 ал.2 ЗАНН. Формално регламентираното производство по ЗАНН не следва да бъде абсолютизирано до степен, изключваща винаги прилагане нормата на чл.53 ал.2 ЗАНН - дори да се приеме, че съдържанието на АУАН не е достатъчно прецизно /а то е/, налице са предпоставки за прилагане нормата на чл.53 ал.2 ЗАНН.

3. Съгласно чл. 126 ЗАДСк. /доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 1.04.2010 г.-приложима редакция преди изм. с ДВ , бр.94 от 2010г. в сила от 01.01.2011г./: Лице, което произвежда, държи на склад или в търговско помещение, или в превозно средство, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, се наказва с глоба - за физическите лица, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв.

Обосноваността на наказателното постановление зависи не само от данните в него, а и от съдържанието на цялата административно-наказателна преписка. Разгледано и от този аспект, решението е правилно.

Приложените документи в адм.нак.преписка, констатиращи извършените действия на контролните органи по случая, са подписани от Ш. - противно на поддържаното от същия /така АУАН от 25.06.2012г.; две писмени обяснения от лицето – от 25.06.2012г. и от 14.06.2012г.; Протокол № 175/14.06.2012г.  – за вземане на проба; Протокол № 998/14.06.2012г. за осъществяване на оперативен контрол на лица, извършващи дейности с акцизни стоки – ПОКД; Опис на иззетите стоки № 998 от 14.06.2012г./.

Няма изрично установена забрана за съставяне на констативни протоколи или други по вид протоколи за документиране резултатите от извършени проверки на място. В хипотезата следва АУАН да покрива установяванията, вписани в протокола, доколкото документът удостоверява факти от проверка в присъствие на нарушител. Това гарантира правото му на защита от момент, предхождащ установяване на нарушението.

            В случаи, когато установените факти са недостатъчни за категоричен извод налице ли е нарушение /а не открит ли е нарушителят, тъй като действията са насочени обикновено срещу определен субект/, се изискват и допълнителни доказателства, разпитват се свидетели, събира се информация в кратки срокове след това. Конкретно – извършване на експертиза и изчисляване размера на дължим акциз.

Дейността на актосъставителя следва да завърши в опреден период от време, който законодателят е фиксирал чрез повелителната норма на чл.34, ал.1 от ЗАНН чрез посочването “...в продължение на три месеца от откриване на нарушителя... “. Периодът от време създава обективен критерий при преценката на длъжностното лице, тъй като срокът не зависи от волята и поведението на лицата в право­отношението и постига яснота относно моментът, до който органите на Държавата могат да преследват субект за извършени от него деяния, съставляващи административни нарушения. Конкретният случай покрива изложеното /проверка на място и съставяне на АУАН в рамките на един месец/.

Съобразно съдържанието, характера /вътрешнослужебен/ и целта на складовата разписка и заявката за анализ, те не се подписват от провереното лице.

4. По възраженията за нарушения изискванията на Наредба № 3/18.04.2006г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки във вр. с Протокол № 175/14.06.2012г., се констатира, че няма отбелязване лицето да е поискало предоставяне на крайна проба по см. на чл.12 ал.2 във вр. с чл.10 ал.1 т.3 и чл.6 ал.1 също не е нарушен. Текстът на чл.12 от тази наредба не съдържа трета алинея, посочена в касационната жалба, и предвид възражението следва да се приеме, че е била от значение алинея 2, за което бяха изложени съображения. Трети екземпляр от протокола за вземане на проба не се съдържа в преписката, което на практика сочи на изпълнено и изискването на чл.12 ал.2.

Наредбата за реда за извършване на метрологичен контрол и за знаците, които удостоверяват резултатите от него от 07.10.1998г./ е отменена. Не са посочени нарушения на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол Приета с ПМС № 239 от 24.10.2003 г., обн., ДВ, бр. 98 от 7.11.2003 г., изм., бр. 96 от 30.11.2005 г., в сила от 1.12.2005 г., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., доп., бр. 80 от 3.10.2006 г., изм., бр. 37 от 8.05.2007 г., изм. и доп., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм., бр. 56 от 22.07.2011 г., в сила от 1.07.2011 г., които да бъдат обсъдени от касационната инстанция /чл.218 ал.1 АПК/.

Действително, ПРС не е изложил мотиви по тези твърдения на жалбоподателя, което в случая не променя крайния резултат от производството пред първа инстанция.

Решението е законосъобразно, поради което на основание чл.221 ал.2 АПК, АС-Пловдив XXIII състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

   Оставя в сила Решение № 2588/23.10.2012г., постановено по н.ах.д.№ 5829 по описа за 2012г. на Районен съд – Пловдив.

    Решението е окончателно.

                                                                                                    

                                                                            Председател :

                                                                                 Членове : 1.

                                                                                                   2.