РЕШЕНИЕ

 

№ 222

 

гр. Пловдив, 30.01.2013 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, Х състав, в закрито съдебно заседание на тридесети  януари през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО АНГЕЛОВ

 

като разгледа докладваното от съдията Я.Ангелов административно  дело № 3876 по описа на Административен съд  Пловдив за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

        

            Производство по реда на глава Тринадесета и във връзка с чл. 294 – чл.298 от АПК.

         Делото е образувано по жалба на В.С.Т., взискател по изпълнително дело №1082 от 2010 година по описа на СИС при Районен съд Пазарджик, против бездействието на Държавен съдебен изпълнител Л.Ц. да наложи глоба на Председателя на Общински съвет Пазарджик, по реда на чл.24, ал.ІІ от ЗАНН и чл.290 от АПК за неизпълнение на решението по чл.268, т.2 от АПК, предмет на изпълнително дело №1082 от 2010 година.

            Съгласно чл. 267 АПК на изпълнение по реда на този дял (дял пети изпълнение на административните актове и съдебните решения) подлежат изискуемите задължения, породени от изпълнителните основания, предвидени в този кодекс или в друг закон. Изпълнителните основания са влезлите в сила или подлежащи на предварително изпълнение решения, определения и разпореждания на административните съдилища (чл. 268, т. 2 АПК). За конкретния случай, тъй като изпълнението е срещу административен орган, орган по изпълнението е съдебният изпълнител, в чийто съдебен район е местоизпълнението на задължението (чл. 271, ал. 1, т. 2 АПК).

         С предложение за приватизация вх.№124 от 14.12.1996г. до Общински съвет - Пазарджик В.С.С. и В.С.Т. са направили предложение по реда на чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗППДОП (отм.) за закупуване при преференциални условия - без търг или конкурс на ползвана от тях адвокатска кантора, на която са били наематели, представляващ - недвижим имот, самостоятелен обект – стая №1, с площ 12,92 кв.м., находящ се на първия етаж в едноетажна масивна сграда гр.Пазарджик, като е направено искане за разсрочено плащане по реда на чл.40, ал.1 и 3 от ЗППДОП (отм.).

         С влязло в сила решение от 08.07.2004г. по адм дело №472/1996г. на Окръжен съд - Пазарджик, потвърдено с решение №1513 от 17.02.2005г. по адм. дело №8162/2004г. на ВАС, е отменен мълчалив отказ на Общински съвет Пазарджик и е върната преписката за произнасяне от административния орган, като съдът е приел,че са налице предпоставките по чл.35 и чл.38 от ЗППДОП (отм.).

            С решение №184 от 20.09.2007 г. на Общински съвет – Пазарджик, прието с протокол № 12 е определен за приватизационна продажба недвижим имот, представляващ самостоятелен обект – офис № 1, с площ 17.04 кв.м, ведно с прилежащите идеални части от изба, общи части на сградата и право на строеж, находящ се в едноетажна масивна сграда с обитаем таван и изба, изградена в УПИ ІІ-669 за офиси в кв. 207 по плана на гр. Пазарджик, актуван с АЧОС № 562/06.02.2007 г., избрани са пряко за купувачи на имота  В.С.С. и В.С.Т. и е приет анализ за правното състояние. С т.4 от решението са определени условията за продажба, като е определена цена, начин на плащане, краен срок за заплащане, момент на прехвърляне на собствеността на обекта, дължими данъци и такси, представяне на декларации по §5г и §9 от ЗППДОП (отм.), утвърден е договор за продажба и е упълномощен кмета на общината да сключи договор за продажба.

         С решение №244 от 08.01.2010 година на Върховния административен съд по дело №7233 от 2009 година е  отменено  решение № 107 от 20.03.2008 г. по адм. дело № 536/2007 г. Административен съд - Пазарджик, ІІ състав, В ЧАСТТА, в която е отменено изцяло решение №184 от 20.09.2007 г. на Общински съвет – Пазарджик, прието с протокол № 12 на ОС-Пазарджик, с което е определен за приватизационна продажба недвижим имот, представляващ самостоятелен обект – офис № 1, с площ 17.04 кв.м, ведно с прилежащите идеални части от изба, общи части на сградата и право на строеж, находящ се в едноетажна масивна сграда с обитаем таван и изба, изградена в УПИ ІІ-669 за офиси в кв. 207 по плана на гр. Пазарджик, актуван с АЧОС № 562/06.02.2007 г. и по същество е постановено друго, с което е отменено решение №184 от 20.09.2007 г. на Общински съвет – Пазарджик, прието с протокол № 12 на ОС-Пазарджик, с което е определен за приватизационна продажба недвижим имот, представляващ самостоятелен обект – офис № 1, с площ 17.04 кв.м, ведно с прилежащите идеални части от изба, общи части на сградата и право на строеж, находящ се в едноетажна масивна сграда с обитаем таван и изба, изградена в УПИ ІІ-669 за офиси в кв. 207 по плана на гр. Пазарджик, актуван с АЧОС № 562/06.02.2007 г. и са избрани пряко за купувачи на имота по т.1 В.С.С. и В.С.Т., само В ЧАСТТА, по т.4 за определяне на условията за продажба и т.5 за утвърждаване на договор за продажба на имота по т.1.

         От анализа на събраните по делото доказателства се установява, че в случая е налице необходимостта  да се приведе в изпълнение от страна на Общински съвет Пазарджик едно съдебно решение, по правен спор с правна и фактическа сложност.

            Няма спор, че в тази насока колективният орган – ОбС Пазарджик извършва определени действия, в това число чрез работа на специално създадена комисия.

         Неоснователно е искането на В.С.Т., Държавен съдебен изпълнител Л.Цветанова да наложи глоба на Председателя на Общински съвет Пазарджик, по реда на чл.24, ал.ІІ от ЗАНН и чл.290 от АПК за неизпълнение на решението по чл.268, т.2 от АПК, предмет на изпълнително дело №1082 от 2010 година, защото АПК предвижда на налагане на глоба от 50 до 1200 лв. седмично до изпълнение на задължението за определено действие и тази принудителна административна мярка се прилага именно от органа по изпълнението.  В процесния случай адресат на задължението за определено действие не е председателя на ОбС Пазарджик. Неговата дейност на представляващ съвета  и “пръв сред равни” общински съветници, би могла да се прояви във внасянето на проект за решение на заседание на ОбС Пазарджик,  но това действие не следва да е формално извършено, защото в гореизложения аспект е необходимо да се намери разрешение на един правен спор, за който данни са налице още от 1996 година.         

         Изпълняемостта на съдебни решения от страна на колективния орган – общински съвет е свързан и с въпроса за юридическата компетентност при изготвяне на проекта на решение, което подлежи на обсъждане и гласуване и в същото време не е изключена възможността специално създадената комисия  да изготви доклад, с преценка за законосъобразното приключване на приватизационната процедура.

         Действащото законодателство не придава качеството медиатор на съда, но за пълнота на изложението следва да се посочи, че при прякото приложение на принципите за законност и съразмерност /чл.4 и чл.6 от АПК/, Общински съвет Пазарджик в разумен срок, следва да приключи приватизационната процедура.

         Не се установява за Държавен съдебен изпълнител Л.Ц. да е било налице задължение да наложи глоба на Председателя на Общински съвет Пазарджик и в тази връзка същата не би могла и незаконосъобразно  да бездейства.

 Водим от горното, Пловдивският административен съд,

Р Е Ш И:

        

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Т., взискател по изпълнително дело №1082 от 2010 година по описа на СИС при Районен съд Пазарджик, против бездействието на Държавен съдебен изпълнител Л.Цветанова да наложи глоба на Председателя на Общински съвет Пазарджик, по реда на чл.24, ал.ІІ от ЗАНН и чл.290 от АПК за неизпълнение на решението по чл.268, т.2 от АПК, предмет на изпълнително дело №1082 от 2010 година.

          Решението е окончателно.

 

 

 

                                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: