РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

№ 296

 

гр. Пловдив,  31.01.2014год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, І състав в публично заседание на двадесет и четвърти юни през две хиляди и тринадесетата година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Г. ПЕТРОВ

                                                                                                  

при секретаря К.Р., като разгледа докладваното от Председателя, адм. дело № 3899 по описа за 2012год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1. Производството е по реда на Дял ІІІ, Глава Х, Раздел І от АПК, във връзка с  чл. 215, ал.1 и чл. 219 от Закона за устройство на територията.

2. Образувано е по жалба на С.А.А. ***  срещу Заповед № ДК-02 –ЮЦР-233 от 04.10.2012г., издадена от Началник Регионална дирекция за национален строителен контрол “Южен централен район”, Пловдив  с която на основа­ние чл.225, ал.2, т.1 и т.2, във връзка с чл. 225, ал.1, във връзка с чл. 222, ал.1, т.10 от  ЗУТ/редакция ДВ, бр. 65 от 2003 г./, е НАРЕДЕНО да се премахне незаконен строеж : “Масивна жилищна сграда”, находяща се в ПИ с идентификатор 56784.554.563 по КК на гр. Пловдив, за който имот е отреден УПИ Х-1381,1382, кв. 37 по плана на кв. “Дружба, гр. Пловдив, с административен адрес, ул. “Калина”, № 26, Община Пловдив, с извършител Р.А.Ю., с домашен адрес ул. “Калина”, № 26, гр. Пловдив.

С Протоколно определение от 15.04.2013 г., за общо разглеждане и решаване е приета и жалбата на С.А.А. *** срещу Заповед  № ДК-14 –ЮЦР-69 от 25.02.2013г., издадена от Началник Регионална дирекция за национален строителен контрол “Южен централен район”, Пловдив  с която на основание чл. 62, ал.2 от АПК е допусната поправка на явна фактическа грешка в Заповед № ДК-02 –ЮЦР-233 от 04.10.2012г., като вместо прежде посоченото волеизявление е постановено да се чете “Преустройство и пристройка на съществуваща паянтова жилищна сграда”, находяща се в Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-531, кв. 83 по плана на с. Устина, с административен адрес ул. “Победа” № 5, Община “Родопи”, Област Пловдив, с извършител С.А.А., живущ ***.

3. Жалбоподателя счита, Заповед № ДК-02 –ЮЦР-233 от 04.10.2012г., издадена от Началник РДНСК ЮЦР, Пловдив  за нищожна, поради факта, че имота за който е разпоредено да бъде премахнат не се намира в с. Устина.

Поддържа се също така, че посочените два административни акта са неправилни, необосновани и незаконосъобразни.

Твърди, че сградата е закупена през 1970 г. Същата е била строена с кирпич и редовно се е овлажнявала, поради което е станала негодна за живеене. Поради тази причина, през 1994г. – 1995 г. е извършен ремонт на същата, без да се променя нейното предназначение и обем. Изградена е фасада на сградата и останалите стени с тухли. Запазени са инсталациите. Няма реално осъществен втори етаж, а само дървена конструкция, на която е поставен първоначалния покрив на сградата. Не е извършвано преустройство и присъединяване на други сгради.

Жалбоподателя поддържа, че всички ремонтни работи са извършени, за се предотврати опасността от срутване на старите кирпичени стени на сградата.

Иска се оспорените административни актове да бъдат отменени.

4. На­чал­ник РДНСК “Южен централен район”, гр. Пловдив, чрез процесуалния представител, юрк. И. е на становище, че жалбите са неоснователни. Поддържа се, че според приетото по делото експертно заключение, в случая не е осъществен ремонт на сградата.

Иска се жалбите да бъдат отхвърлени, като се присъди юрисконсултско възнаграждение.

 

 

ІІ. За допустимостта :

5. Двете жалби са подадени в срок и при наличието на правен интерес, поради което се явяват ДОПУСТИМИ.

 

­ІІІ. За действителността на административните актове :

6. С оглед поддържаното от жалбоподателя възражение, следва да се констатира, че действително, в мотивите на оспорената Заповед № ДК-02 –ЮЦР-233 от 04.10.2012г., издадена от Началник РДНСК ЮЦР, Пловдив, е посочено, че е установено извършването на незаконен строеж, описан като : “...Преустройство и пристройка на съществуваща паянтова жилищна сграда”, находяща се в Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-531, кв. 83 по плана на с. Устина, с административен адрес ул. “Победа” № 5, Община “Родопи”, Област Пловдив...”. Посоченият в акта собственик е - С.А.А. ***.

Съответно, според обективираното в диспозитива на същата заповед властническо волеизявление, следва да бъде премахнат незаконен строеж, посочен като :  “Масивна жилищна сграда”, находяща се в ПИ с идентификатор 56784.554.563 по КК на гр. Пловдив, за който имот е отреден УПИ Х-1381,1382, кв. 37 по плана на кв. “Дружба, гр. Пловдив, с административен адрес, ул. “Калина”, № 26, Община Пловдив, с извършител Р.А.Ю., с домашен адрес ул. “Калина”, № 26, гр. Пловдив.

Повече от очевидно и неспорно в процеса е че въпросното властническо волеизявление, не се намира в никаква релация, нито с изложените в акта мотиви, нито пък с кой да е от фактите и обстоятелствата по административната преписка в хода на която то е постановено.

7. Еднозначния и несъмнен извод който следва от изложеното е че Заповед № ДК-02 –ЮЦР-233 от 04.10.2012г., издадена от Началник РДНСК ЮЦР, Пловдив е нищожна.

Нищожността е статус на административния акт, при който същият е лишен от правно действие и съответно неспособен да породи правни последици. Казано с други думи, този акт няма правна сила, поради което е недействителен.

Ето защо, такъв акт не подлежи на отмяна и не се изменя. При отмяната се прекратява действието или се изменят последиците, постановени с един вече действащ, макар и незаконосъобзен административен акт.

За разлика от незаконосъобразните административни актове, нищожния акт е неспособен да породи каквито и да е правни последици, за да се налага тяхното действие да се прекратява или изменя. Този акт само създава една привидност, че поражда правно действие, поради което, единствената възможност е липсата на каквото и да е правно действие на този акт да бъде прогласено, като същият се обяви за нищожен.

8. С оглед конкретиката на текущият казус, следва да се посочи още, че нищожността на административния акт, не може да бъде заздравена посредством издаването на последващ акт с който се отстраняват очевидни фактически грешки. Възможността да се коригира външно обективираното волеизявление на административния орган, посредством поправка изясняваща, каква е била действително формираната от него воля е възможно, когато макар и с допуснати грешки, външно обективираното волеизявление е породило правно действие. Когато това външно обективирано волеизявление, не е възможно да породи действие, то отстраняването на каквато и да е грешка, не ще е в състояние да заздрави този радикален порок на акта.

Впрочем, пълната подмяна на едно, изрично властническо волеизявление, с което се създават конкретни права или задължения за също така конкретни граждани или организации, със съвършено друго, изрично властническо волеизявление, с което се създават други права или задължения, за други граждани или организации, очевидно не може да бъде квалифицирано като поправка на очевидна фактическа грешка.

Изложеното, налага да се приеме, че Заповед № ДК-14 –ЮЦР-69 от 25.02.2013г., издадена от Началник РДВСК ЮЦР, макар и да създава привидна представа за това, също не може да породи правно действие,

 

Ето защо, Съдът

 

 

Р    Е    Ш    И    :

 

 

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА  Заповед № ДК-02 –ЮЦР-233 от 04.10.2012г., издадена от Началник Регионална дирекция за национален строителен контрол “Южен централен район”, Пловдив  с която на основа­ние чл.225, ал.2, т.1 и т.2, във връзка с чл. 225, ал.1, във връзка с чл. 222, ал.1, т.10 от  ЗУТ/редакция ДВ, бр. 65 от 2003 г./, е НАРЕДЕНО да се премахне незаконен строеж : “Масивна жилищна сграда”, находяща се в ПИ с идентификатор 56784.554.563 по КК на гр. Пловдив, за който имот е отреден УПИ Х-1381,1382, кв. 37 по плана на кв. “Дружба, гр. Пловдив, с административен адрес, ул. “Калина”, № 26, Община Пловдив, с извършител Р.А.Ю., с домашен адрес ул. “Калина”, № 26, гр. Пловдив.

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед  № ДК-14 –ЮЦР-69 от 25.02.2013г., издадена от Началник Регионална дирекция за национален строителен контрол “Южен централен район”, Пловдив  с която на основание чл. 62, ал.2 от АПК е допусната поправка на явна фактическа грешка в Заповед № ДК-02 –ЮЦР-233 от 04.10.2012г., като вместо посоченото в нея волизявление е постановено да се чете - “Преустройство и пристройка на съществуваща паянтова жилищна сграда”, находяща се в Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-531, кв. 83 по плана на с. Устина, с административен адрес ул. “Победа” № 5, Община “Родопи”, Област Пловдив, с извършител С.А.А., живущ *** “.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :

Top of Form