РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

     Административен  съд  Пловдив

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 189

 

   гр.Пловдив, 23 . 01 .2013г.

 

   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – Пловдив, XXIII състав, в открито заседание на единадесети януари през две хиляди и тринадесета година, в състав :

 

                                                                              Председател : Недялко Бекиров

                                                                                                                                                                                                      Членове :  Здравка Диева

                                                                                                       Милена Дичева

 

при секретаря Гергана Георгиева и с участието на прокурор Г.Пенев, като разгледа докладваното от съдия Диева касационно административно дело № 3944/2012г., взе предвид следното :

Производство по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във връзка чл.63 ал.1  ЗАНН.

ТД на НАП Пловдив обжалва Решение № 2591/23.10.2012г. на РС-Пловдив, постановено по адм.д.№ 6168/2012г. Районният съд отменил Наказателно постановление № 4250 S016920/02.05.2012г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на В.И.Т.,*** е наложено административно наказание - глоба в размер на 100 лв. на основание чл.185 ал.З от ЗДДС.

С доводи за незаконосъобразност е поискано решението да се отмени и с произнасяне по същество – да бъде потвърдено НП. Твърди се, че изводът за съставен АУАН в отсъствие на нарушителя е неправилен, както и възприетото от съда обстоятелство – дори Т. да е поканена редовно за съставяне на акта, същата е имала уважителни причини да не се яви, поради престой в болница. В подкрепа на тезата са представени два бр. покани до лицето с обр.разписки за връчването им /от 08.02.2010г. с обр.разписка от 20.02.2012г. и от 20.02.2012г. с обр.разписка от 28.02.2012г./. Твърди се, че двете покани са изпратени на постоянен адрес на Т. *** и получени от лице на име Толев, поради което било изпълнено условието на чл.40 ал.2 ЗАНН. В случая не била налице хипотезата на чл.54 ЗАНН, поради което се подържа изпълнена процедура и липса на процесуални нарушения.

Ответникът В.И.Т. оспорва касационната жалба. Счита за правилно и законосъобразно обжалваното решение. Поддържа, че здравословното й състояние е било пречка да бъде редовно уведомена за АУАН.

Окръжна прокуратура – Пловдив, представлявана от Прокурор Пенев предлага първоинстанционното решение да бъде оставено в сила поради липса на отменителни основания .

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 ал.1 АПК, от страна с право и интерес от касационно оспорване на неблагоприятно решение.  

За да отмени НП № 4250 S016920/02.05.2012г. на Директора на ТД на НАП на Началника на ТД на НАП Пловдив, ПРС е приел за установено, че е била нарушена разпоредбата на чл.40 ал.2 от ЗАНН, съгласно която актът може да бъде съставен в отсъствие на нарушителя само когато не може да бъде намерен или след покана не се яви за съставяне на акта, които предпоставки в случая не са били налице.

АС – Пловдив прие двете цитирани в жалбата покани, удостоверяващи действия по реда на чл.40 ал.2 ЗАНН – Т. е поканена да се яви за съставяне на АУАН на конкретна дата, в порядък от два часа, лично или представлявана от друго лице с нотариално заверено пълномощно. Двете покани са получени не лично от лицето, а от друго лице – отбелязано в известието за доставка “Толев”, без вписани трите му имена и качеството, в което е получило двете покани.

Според фактите, за които страните не са спорили : На 10.01.2012г. в 12.30ч. служители на ТД на НАП гр. Пловдив извършили проверка в обект - магазин за плодове и зеленчуци, в гр. Пловдив, ул. “Петко Д. Петков” № 38, стопанисван от ЕТ “С.Д. СИ А ЕМ”, в хода на която било установено, че не всички продажби се регистрират и отчитат посредством ЕКАФП или ръчни касови бележки от заверен кочан. Проверяващите извършили покупка на 2 бр. банани, на стойност 0.90 лв., които били платени в брой на продавачката В. Т., която не издала касова бележка от въведеното в обекта фискално устройство Датекс МР500Т02 И№ DT 062389 и ФП № 02062389, нито от кочан с ръчни касови бележки.

За резултатите от проверката бил съставен ПИП cep. АА № 0068593/10.01.2012г., в който протокол било посочена, че следва С.Д. да се яви на 16.01.2012г. в ТД на НАП гр. Пловдив и да представи изискани документи, отразени в протокола. На 16.01.2012г. В резултат от проверката бил съставен АУАН S016920/05.03.2012r. срещу В. Т., с който актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.185 ал.З от ЗДДС. Актът бил съставен на 05.03.2012г. в отсъствие на нарушителя и връчен на 14.03.2012г.

ПРС приел за извършено нарушението по чл.185 ал.3 ЗДДС, за което с НП е наложена глоба в размер на 100 лв. Извън това е констатирал, че в хода на административнонаказателното производство били допуснати съществени процесуални нарушения. РС – Пловдив се е позовал на съдържанието на ПИП cep. АА № 0068593/10.01.2012г., според което в ТД на НАП гр. Пловдив следвало да се яви С.Д., без в протокола да е посочено, че в ТД на НАП гр. Пловдив следва да се яви и В.Т., която е била лицето, неиздало касова бележка или бележка с кочан с ръчни касови бележки при положение, че е било длъжно да издаде такава.

Действително, преписката не е съдържала приетите от касационната инстанция две покани, но Т. представила при подписване на АУАН Експертно решение на ТЕЛК – Пловдив от 04.11.2011г., удостоверяващо 63,5 % нетрудоспособност. В съдебно заседание е изтъкнала, че като пенсионер с малка пенсия /115 лв./ не е в състояние да заплати дори минималния размер на глобата, поради необходимост от лечение по констатациите на ТЕЛК. В показанията си св. Пранджев посочил, че независимо от отправени покани, Т. не е могла да бъде открита, защото е била в болнични за извършване на операция. Този факт, сведения за който произтичат от актосъставителя е възприет от съда за безспорен и с последица - уважителна причина, поради която жалбоподателката не е могла да се яви за съставянето на акта.

Решението е правилно.

НП е издадено от Териториалния директор при ТД на НАП – Пловдив, за компетентността на който по делото е представена и приета Заповед № ЗЦУ-28/06.01.2010г. на изпълнителния директор на НАП. С нея са упълномощени за наказващи органи длъжностни лица, които при проявен състав на конкретно посочени разпоредби от данъчните закони, имат правомощия за налагане на административни наказания с издаване на НП /чл.185 ЗДДС –т.1, 1.1, б.”г” от упълномощителния акт/. АУАН от 05.03.2012г. e съставен от ст.инспектор по приходите в ТД-Пловдив, в което качество се явява орган по приходите, съответно на изискването на чл.193 ал.1 от ЗДДС / чл.7 ал.1 т.4–Закон за НАП /. Фактическите констатации в акта са подлежали на преценка с оглед редовното им установяване.

Наредба № Н-18/2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства е издадена въз основа на чл.118 ал.3 ЗДДС, а в текста на чл.185 ал.1 ЗДДС /изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г./ изрично е посочено, че лице, което не издаде фискална касова бележка /фискален бон/, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв. 

Съставът на чл.185 ал.1 ЗДДС не е поставил зависимост между предвидената санкция и стойността на покупката, документирана с фискален бон. Нарушението е първо.

Според касационният състав приетите писмени доказателства не разколебават изводите, направени от районният съд след правилна преценка на доказателствата. В известието за покана за явяване, получателят не е идентифициран с конкретно качеството и на практика няма данни за лице с представителна власт за получаване на поканата. Императивността на изискването за лично предявяване АУАН на нарушителя намира израз в разпоредбите на чл.43 ЗАНН и спиране на производството ако нарушителят след щателно издирване не може да бъде намерен. Актосъставителят, след като извърши констатация и събере данни, които да навеждат на извод за извършено административно нарушение, е длъжен да покани нарушителя за съставяне на акта. При наличието на надлежно връчена такава покана, ако нарушителят не се яви в определения ден и час, съставянето на акта в негово отсъствие попада в хипотезата на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН.

Упражненото в срок право на жалба и извършените процесуални действия пред ПРС водят до извод, че правата на жалбоподателката не са били отречени, но процесуалните правила по ЗАНН не се припокриват с тези по АПК. Нарушението на правният ред подлежи на наказание, включително с налагане на глоба или имуществена санкция, временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност, тоест тежестта на санкцията е обвързана от безсъмнено установяване на нарушението по ред и условия, определени в закона.

В случая не е имало данни за съобщаване на двете покани от лицето без удостоверено качество – получател, на Т. и ведно с това – неопроверган изходящ от актосъставителя като свидетел – факт на отсъствието й в периода на изпращане на поканите, поради уважителна причина, свързана със здравословното й състояние.

Като съответстващо на приложимия материален закон решението следва да бъде оставено в сила, поради което и на основание чл.221 ал.2 АПК, Съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

Оставя в сила Решение № 2591/23.10.2012г. на РС-Пловдив, постановено по н.ах.д.№ 6168/2012г. на РС – Пловдив.

Решението е окончателно.

 

 

                                                                             Председател :

                                                                                     Членове : 1.

                                                                                                      2.