РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                                          Административен съд  Пловдив

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 37

гр.Пловдив, 07 . 01. 2014г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд-Пловдив, VI състав, в открито заседание на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година, в състав :

                                                                                                                                                                          Административен съдия : Здравка Диева

 

С участието на секретаря Гергана Георгиева, като разгледа докладваното от съдията адм.д.№ 3033/2013г., за да се произнесе , взе предвид следното :

Производство по реда на чл. 78 от Закона за водите.

ДОНИКА ЕООД, представлявано от Д.С.В., седалище/адрес на управление - *** обжалва Решение № 1723 от 31.05.2013г. на Директора на БДУВИР-Пловдив.

Твърди се нищожност на административния акт поради липса на компетентност на издателя.

Счита се за неправилен извода на административния орган относно основаване на искането на факти и обстоятелства, каквито са били предходните. Жалбоподателят поддържа, че няма вина за бездействието на държавната администрация, което е причина до момента да не е приключила процедурата по изключване на земята от горския фонд /чл.14 ЗГ/, което е условие за разрешаване строителството на сгради и съоръжения. В тази вр. отказът е в нарушение на нормите на КЗПЧОС.

Оспорен е доводът за липса на приложен документ към искането – за липса на задължения, който се издава от НАП – Пловдив. Такъв документ се твърди да е приложен и проверен, а в хипотеза на неналичността му е следвало заявителят да бъде уведомен.

Считат се неправилно приложени материалноправните норми – оспорващото дружество е посочило, че не е запознато с ограниченията в Заповед № РД-292/22.02.2010г. относно която липсват данни да е обявена по реда на чл.78 ал.2 АПК. Твърди се, че заповедта има действие в бъдеще и не следва да е отрицателна предпоставка по отношение издадени разрешения за водоползване. В случая издаденото разрешително за водоползване № 300435/28.06.2004г. е със срок до 28.06.2014г., а искането за продължаване на срока касае “срок за завършване на строителството” и е подадено в установения в закона срок – чл.78 ЗВ. Счита се, че след удължаване на срока за строителство поради технологичните срокове, се продължава и срокът за водоползването.

Поискана е отмяна на решението с присъждане на съдебните разноски.

В писмено становище по същество се поддържа, че към момента не е приключила процедурата по изключване на земята от горския фонд, което е условие за разрешението за проектиране и строителство, като са приложени допълнителни документи. Не е поискана отмяна на ход по същество, като част от документите се съдържат в административната преписка, а друга част от тях – не са представени със заявлението и подкрепят тезата за активна кореспонденция на заявителя с компетентните институции.

Жалбоподателят се позовава на решението на ВАС № 11154/29.07.2013г. на ВАС, 5 чл.състав по отношение отмяна на Заповед № РД 292 от 22.03.2010г., в частта относно инвестиционните намерения на оспорващите дружества и на Решението от 2010г. на РИОСВ – Смолян за съгласуване реализация на инвестиционното намерение за МВЕЦ Юговско ханче.

Ответникът в производството – Директорът на БДУВИР-Пловдив е процесуално представен от юрисконсулт Р.П.. Оспорва жалбата и изразява становище за отхвърлянето й. Излага писмени съображения за законосъобразност на административния акт. Поддържа компетентност на издателя на решението.

Изтъква, че Заповед № РД – 292/22.03.2010г. е отменена само в частта от Приложение № М 7-15, която въвежда забрана за изграждане на МВЕЦ във водните тела, в които попадат инвестиционните намерения на дружествата-жалбоподатели по делото пред ВАС – Решение № 11154/29.07.2013г., ВАС, 5 чл.състав, а именно – повърхностните водни тела с идентификатори BG3MA350R001 /р.Марица от р.Чепеларска до р.Сазлийска/ и  BG3MA100R001 /р.Марица от р.Сазлийска до границата/. В тази насока е цитирано Решение № 17388/20.12.2013г. на ВАС, 5 чл.с-в за допълване на Решение № 11154/29.07.2013г., което не променя извода за действащи забрани и ограничения в ПУРБ – ИБР относно водно тяло BG3MA500R105 – р.Юговска от р.Белишка до устие, хвостохранилище Горубсо-Лъки и относими към инвестиционното намерение на Доника ЕООД. Представителят на ответника счита за коректно посочени правните основания в решението – предмет на спора, които съответстват на фактите по случая и целта на закона.

Окръжна прокуратура – Пловдив не участва по делото.

Жалбата е допустима – подадена в 14 дн.срок от съобщаване на решението и от адресат на неблагоприятен административен акт, подлежащ на оспорване пред съда.

С решението е отказано изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 300435/28.06.2004г., изменено на 21.09.2006г., на 18.10.2007г., последно изменено с решение № РР-840/21.12.2009г., за водовземане от повърхностен воден обект – р.Юговска, с разрешена цел “производство на електроенергия посредством МВЕЦ “Юговско ханче”, в землището на с.Югово, община Лъки с титуляр Доника ЕООД.

1. Решението е издадено от директора на БДУВИР-Пловдив, правомощията на който административен орган произтичат пряко от закона /чл.73 ЗВ/.

Административният акт е издаден не в хипотеза на заместване и авторство не е оспорено. Към момента на постановяване на решението, Директорът на БДУВИР – Пловдив е орган от обхвата на чл.52 ал.1 т.4 във вр. с чл.68, 71 ЗВ. Възражението за нищожност поради липса на компетентност е неоснователно.

Решението е индивидуален административен акт - едностранно властническо волеизявление на административния орган за отказ да бъде удовлетворено постъпило от заявителя искане. Правата са засегнати чрез отричането им.

Изискването за форма е спазено. Решението е мотивирано от фактическа и правна страна.

2. Оспореното решение е по повод заявление на Доника ЕООД вх.№ РЯ-01-53/22.10.2012г. в частта “срок за завършване на строителството “ и за продължаване срока на действие /л.33/.

Преписката е представена с опис на съдържащите се документи.

Страните не спорят за фактите, спорът е за правната квалификация, придадена им от административния орган и за правилното прилагане на нормите, основание за постановяване на отказа. Административният акт се преценява за законосъобразност на посочените основания към момента на издаване във вр. с приложимите действащи норми.

Заявлението е за удължаване срока на действие на посоченото разрешително, издадено от БДУВИБР-Пловдив и на основание чл.78 ЗВ. Административният орган продължава срока на действие на разрешителното, когато молбата е подадена в срока по чл. 78 ал. 1 във вр. с чл. 78 ал. 2 т. 1 ЗВ. Редът за изменение на издадено разрешително е уреден в раздел Трети на Глава четвърта /специалните норми на чл. 72-77 от Закона за водите/, наред с нормите, уреждащи продължаването на срока на действие на разрешителното.

Към заявлението са представени изискуеми документи – удостоверение от НАП, копие от Решение по процедура за Оценка за съвместимост, копия от квитанции за продължаване срока на действие на разрешително и за изменение на разрешително, копие от съгласувателно писмо и копие от заявление за изключване на терените.

Заявителят е посочил, че е одобрен и влязъл в сила ПУП за промяна предназначението на терените, върху които предстои построяването на съоръжения за централата и са съгласувани скици-проект с Държавно ловно стопанство. Изготвен бил Доклад и удостоверение за оценка на горите и земите от горския фонд и към момента преписката била в Изпълнителна агенция по горите. Заявлението за изключване на терените от горския фонд било подадено на 09.10.2007г. и поради независещи от заявителя причини, не е възможно вместване в срока за завършване на строителството. Така е обосновано поставеното искане – за удължаване срока за завършване на строителството до 2016г. и срока на действие на разрешителното за водоползване до 2023г.

Според удостоверението от ТД  на НАП.Пловдив от 17.10.2012г. – търговското дружество няма задължения. С Решение № 39-ОС/2010г. по оценка за съвместимостта, Директорът на РИОСВ-Смолян е съгласувал реализацията на инвестиционно предложение за МВЕЦ Юговско ханче в ПИ № 084049, м.Дълвина, землище на с.Югово с обща площ 1.3468 ха – върху защитена зона “Родопи Средни” с код BG 0001031 и “Добростан” с код BG 0002073.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на МВЕЦ за производство на електроенергия на р.Юговска, десен приток на р.Чепеларска, с изграждане на яз на реката в ПИ № 082046, м.Плешивец с височина на подпорната стена 7 м. и изграждане на екологичен отвор и рибен проход.

На 02.12.2005г. предварително е съгласувано изключване на гори и земи от горския фонд относно имоти с номера 084049 и 082046, л.40. Заявлението до началника на ДАГ е отправено на 09.10.2007г. с приложени изискуеми документи относно изключване от горския фонд на посочените два имота.

Със Заповед № 108/25.04.2007г. е одобрен ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за трасе на водопровод и МВЕЦ за двата ПИ с образуване на съответни два УПИ, л.44.

Представени са разрешителното за водоползване № 300435/28.06.2004г. със срок на действие до28.06.2014г., като срокът на завършване на строителството е бил м.юни 2007г., л.30. Преписката съдържа и изменителните разрешения, в които срокът на действие и срокът за завършване на строителството не са променени при изменението от 21.09.2006г. Изменение само в срока на завършване на строителството е извършено на 18.10.2007г. – срокът е удължен до 31.12.2009г. На 21.12.2009г. срокът за завършване на строителството е удължен до 31.12.2012г.

3. Заявлението от 22.10.2012г. е квалифицирано от административния орган – за изменение на разрешителното на основание чл.72 ал.1 т.2 ЗВ и чл.57 т.2 от Наредба за ползване на повърхностни води, приета с ПМС № 200/13.08.2011г., и – за продължаване срока на действие на разрешителното на основание чл.78 ал.1 ЗВ и чл.54 от Наредбата за ползване на повърхностни води.

Административният орган е съпоставил представената документация към искането с изискуемата по см. на чл.58 т.6 от Наредбата за ползване на повърхностните води и обосновката на исканото изменение с представената документация към предходно искане, по което е издадено решение от 21.12.2009г. Констатирана е идентичност на документацията и основанията за поставяне на искането, поради което е преценено да липсват нови обстоятелства, ведно с доказателства, които да обусловят  поредно изменение на срока на завършване на строителството.

Констатирани са пропуски в представената документация, но поради установената идентичност с причините по предходно искане – уважено с удължен срок за строителство, към заявителя на са отправени указания за отстраняване на недостатъците в документацията /декларация за обстоятелствата по чл.71 ал.2 ЗООС, по см. на чл.58 т.5 от Наредбата за ползване на повърхностните води/.

Административният орган се е позовал на чл.78 ал.2 т.2 ЗВ – преценка на искането за продължаване срока на действие съгласно нормативните изисквания, плановите предвиждания и обществените интереси и на § 146 ал.2 ПЗР ЗИД ЗВ /ДВ бр.61 от 06.08.2010г./ - за привеждане на всички разрешителни в съответствие с изискванията на закона при първото им изменение или продължаване.

В тази насока са изложени факти и обстоятелства в два пункта, мотивирали органа да постанови отказ :

-  при преценка на искането с оглед съвместимост с Плана за управление на речните басейни в източнобеломорски район /ПУРБ - ИБР/, утвърден със Заповед № РД-292/22.03.2010г. на министъра на околната среда и водите, е установено, че инвестиционното намерение попада в повърхностно водно тяло BG 3MA500R105 – “р.Юговска от р.Белишка до устие, хвостохранилище Горубсо-Лъки”, л.95.

За водното тяло в Приложение № 7 – 3 към раздел 7 от том I  от ПУБР-ИБР – “Програма от мерки за повърхностните водни тела в басейна на р.Марица” , е определена мярка с код BG3HM11 – Забрана за изграждане на МВЕЦ.

Прието е, че инвестиционното намерение попада в обхвата на забраната по чл.118ж т.5 ЗВ – не се разрешава водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия, когато са въведени ограничения и Забрани в ПУБР, свързани с постигане целите по чл.156а ЗВ. Обсъдени са разпоредбите на чл.156а ал.1 и ал.2 ЗВ, пряко свързани с целите при разработване на ПУБР-ИБР и препратката на ал.2 от чл.156а към плановете за управление на речните басейни – в случая ПУБР-ИБР.

Забраната според административния орган е с императивен характер  и действията са в режим на обвързана компетентност.

- второпосоченото основание е свързано с място на водовземане, попадащо в обхвата на защитена зона : инвестиционното намерение попада и в обхват на забраната по чл.118ж т.4 ЗВ – не се разрешава водовземане от повърхностни води, когато тази част от реката попада в зона за защита по чл.119а ал.1 т.5 ЗВ, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, като Зоните за защита на водите по чл.119а ал.1 т.5 ЗВ са изброени в Приложения №№ 3-1, 3-2, 3-3 към раздел 3, том I на ПУРБ-ИБР.

Прието е, че инвестиционното намерение попада в защитена зона BG0001031 – “Родопи-Средни”, под № 36 в Приложение № 3-1 от ПУБР-ИБР – “Списък на зоните за защита на водите в ИБР /л.63/, които са защитени зони по Директивата за хабитатите /директива на Съвета 92/43/ЕОИ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна от 21.05.1992г./.

Забраната според административния орган също е с императивен характер  и действията са в режим на обвързана компетентност.

            При тази фактическа обосновка, решението е постановено на следните правни основания : чл.72 ал.1 т.2 ЗВ, вр. § 146 ал.2 ПЗР ЗИД ЗВ, чл.78 ал.2 т.2 вр. чл.118ж т.4 и т.5 ЗВ, чл.62 ал.1 от Наредбата за ползване на повърхностните води, Приложение № 7-3 към раздел 7, том 1 на ПУБР-ИБР, Приложение № 3-1 към раздел 3, том 1 на ПУБР-ИБР и съгласно правомощията по чл.52 ал.1 т.4 ЗВ.

4. При изричното указание на чл. 78 ал. 2 т. 1 - 3 ЗВ директорът на БДУВИР Пловдив е имал задължение да обсъди предвидените от закона обстоятелства и да обоснове възможността за продължаване срокът на действие на разрешителното с отчитане на относимите факти.

 В случая е установено противоречие с предвижданията на ПУРБ-ИБР – в списък на зоните за защита на водите в ИБР, които са защитени по Директивата на хабитатите /Приложение № 3-1/ попада зона BG0001031 – “Родопи-Средни”, под № 36 в Приложение № 3-1 от ПУБР-ИБР – “Списък на зоните за защита на водите в ИБР. Респективно, установено е, че инвестиционното намерение - изграждане на МВЕЦ за производство на електроенергия на р.Юговска, десен приток на р.Чепеларска - попада  в повърхностно водно тяло BG 3MA500R105 – “р.Юговска от р.Белишка до устие, хвостохранилище Горубсо-Лъки”, л.95. За водното тяло в Приложение № 7 – 3 към раздел 7 от том I  от ПУБР-ИБР – “Програма от мерки за повърхностните водни тела в басейна на р.Марица” , е определена мярка с код BG3HM11 – Забрана за изграждане на МВЕЦ.

При допускане несъобразяване със забраната настъпва нарушаване условията на ПУРБ-ИБР, пряко целящ защита и опазване на обществените интереси.

4.1. Преценката за съобразяване изискванията на закона налага проверка на предпоставки, съществуващи към момента на подаване на заявлението.

Заповед № РД-292/22.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на плана за управление на речните басейни в Източнобеломорския район за басейново управление на водите, неразделна част от който са мерките за мониторинг и контрол регламентирани в становището по ЕО № 5-2/2009г., е част от преписката /л.51 и сл./ и е била предмет на съдебно оспорване по адм. д. № 5502/2010г., ВАС.

Оспорването на общия административен акт, за разлика от това на индивидуалните, няма суспензивно действие. Изпълнението може да бъде спряно от съда /арг. от чл. 180, ал. 2 от АПК/, като в конкретния случай с определение № 11446/06.10.2010г. постановено по дам. д. № 10870/2010г. от петчленен състав на ВАС е оставено в сила определение от 15.06.2010г., постановено по адм. д. № 5502/2010г. от състав на Седмо О., с което е оставено без уважение искането за спиране изпълнението на заповед № РД-292 от 22.03.2010г.  Заповедта е била действаща към момента на подаване на заявлението.

С Решение на ВАС № 10922 от 01.08.2012г. по адм.д.№ 5502/2010г. са отхвърлени жалбите против заповед № РД 292 от 22.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с която е утвърден План за управление на речните басейни за територията на Басейнова дирекция за управление на водите "Източнобеломорски район" /ПУРБИБР/ относно въведена забрана за изграждане на МВЕЦ във водните тела, в които попадат инвестиционните намерения на оспорващите  дружествата и е оставена без разглеждане жалбата на "Стобог" ООД срещу заповед № РД 292 от 22.03.2010г. - в частта относно въведеното изискване в Приложение № М7-15 към ПУРБ на р. Марица "Забрани и режими, свързани със зоните за защита на водите по чл.119, ал.1, т. 5 от ЗВ - с прекратяване на производството по делото в тази част.

След издаване на оспорения административен акт, с Решение на ВАС № 11154 от 29.07.2013г. на 5 чл. състав на ВАС по адм.д.№ 511/2013г. е отменено Решение № 10922 от 01.08.2012г. по адм. дело № 5502/2010г. ВАС, Седмо О., в частта в която са отхвърлени жалбите на "ВЕЦ Марица"ЕООД; "ТРЕНТО-1"ЕООД; "ТРЕНТО-2"ЕООД, "ТРЕНТО-3"ЕООД, "ТРЕНТО-4"ЕООД и ТРЕНТО-5"ЕООД; "ЕКо Хидроват "ООД; МВЕЦ "Марица"; МВЕЦ "Полатово"ЕООД; МВЕЦ "Маноле"ЕООД; "Стройексперт-Инжениринг-2005" ЕООД и Национален съюз на независимите енергопроизводители "Екоенергия" - Пловдив срещу Заповед № РД -292/22.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите и вместо него е постановена отмяна на Заповед № РД 292 от 22.03.2010г. на министъра на околната среда и водите, с която е утвърден План за управление на речните басейни за територията на Басейнова дирекция за управление на водите "Източнобеломорски район" /ПУРБИБР/ “в частта с която ПУРБИБР- въвежда забрана за изграждане на МВЕЦ във водните тела, в които попадат инвестиционните намерения на дружествата, а именно : - Забрана и ограничение за изграждане на МВЕЦ - Приложение № M 7-15  - Забрани и режими, свързани със зоните за защита на водите по чл. 119а ал. 1 т. 5. от Закона за водите - от Приложения раздел 7 от План за управление на речните басейни за територията на Басейнова дирекция за управление на водите "Източнобеломорски район".

Заповедта е била обжалвана в частта относно въведена забрана за изграждане на МВЕЦ във водни тела, касаеща инвестиционни намерения на оспорващите дружества - относно въведена забрана в том ІV "река Марица", раздел 7 "Мерки за постигане на целите за опазване на околната среда" за изграждане на МВЕЦ в рамките на водните тела с идентификатор BG3МА350R039 /река Марица от река Чепеларска до река Сазлийска/ и BG3МА1000R001 /река Марица, от р. Сазлийска до границата/; в частта, съдържащи забрани и рестрикции относно изграждането на МВЕЦ; в частта на заповедта, с която е одобрен плана за управление на речния басейн на Източнобеломорски район, Том 4 Марица, програмите за мерки относно р. Въча, основен приток на р. Марица, с оглед въведената в програмата от мерки за повърхностни води в този план пълна цялостна забрана за изграждане на МВЕЦ, в това число нископадови и руслови, без да бъде съобразено с вече издадените разрешителни; в частта на заповедта, с която е одобрен плана за управление на речния басейн на Източнобеломорски район, Том 2 р. Арда относно въведената в програмата от мерки за повърхностни води в този план пълна цялостна забрана за изграждане на МВЕЦ, в това число нископадови и руслови; част на ЗЗ "Река Въча Тракия"; том 3 Тунджа, в защитена зона BG000192 река Тунджа 1. В посочената част заповедта е отменена с окончателното решение на 5 чл.състав на ВАС. В останалата й част е действаща и не се касае за нарушение нормите на КЗПЧОС.

В мотивите на отмененото решение е посочено : “Въведените в приложение № 7-3, раздел 7, том I - „Програма от мерки за повърхностните водни тела в басейна на р. Марица", идентични с тези в приложение М 7-1, раздел 7, том IV „Река Марица" от ПУРБ за ИБР забрани за изграждане на МВЕЦ, а за водно тяло с код BG3MA350R039 (Тренто 1, Тренто 2, Тренто 3, Тренто 4) - „За природни местообитания 91 ЕО*, 92А0, 92С0, 91F0, 92D0, 3270 и 3150 смекчаващите мерки са редукцията на влиянието на съществуващите ВЕЦ и баластриери, недопускане на нови такива, както и всякакви нови негативни промени във водните тела и мерки по поддържане на местообитанието в БПС" като вида на мярката е допълнителна с териториален обхват е частта на ВТ, попадаща в 33 BG0000578 Река Марица, общините Димитровград, Чирпан, Първомай, Садово, Раковски, Марица и областите Хасково, Пловдив и Стара Загора (стр. 128, от Приложение 7-3 на Том I ИБР, Раздел 7 на ПУРБ на ИБР) и за водно тяло с код BG3MA100R001 (Тренто 5) - „За природни местообитания 91Е0*, 92А0, 92С0, 91F0, 92D0, 3270 и 3150 смекчаващите мерки са редукцията на влиянието на съществуващите ВЕЦ и баластриери, недопускане на нови такива, както и всякакви нови негативни промени във водните тела и мерки по поддържане на местообитанието в БПС" като вида на мярката е допълнителна с идентификатор частта на ВТ, попадаща в 33 BG0000578 Река Марица с териториален обхват общините Симеоновград, Харманли, Любимец и Свиленград, област Хасково (стр. 189, от Приложение 7-3 на Том I ИБР, Раздел 7 на ПУРБ на ИБР) се отнасят за части от водното тяло, които попадат в рамките на посочената защитена зона.;  Установено е, че по отношение на 33 „Река Марица" с код BG0000578, не е издадена заповед на министъра на МОСВ за нейното обявяване за защитена зона която да съдържа изброяване на дейности, забранени или ограничени на територията на същата. По своята същност забраните за изграждане на МВЕЦ, цитирани по-горе - представляват такива дейности, които са забранени за извършване в рамките на защитената зона. Но с решение № 122 от 2 март 2007г. на Министерския съвет е приет списък на защитените зони за опазване на дивите птици и списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, вкл. под № 147 BG0000578 Река Марица и при комплексна преценка и оценка за съвместимост и в плана са наложени посочените забрани.”.

4.2. Ответникът съобразява планът, прилагайки забранителните мерки, наложени със същия и подлежащи на изпълнение предвид характера на заповедта на министъра на околната среда и водите като общ административен акт. На основание чл.159 ал.1 ЗВ във вр. с § 138 ал.2 ПЗР ЗИД ЗВ, ПУРБ е със срок на действие до момента на актуализацията му от МС, по предложение на МОСВ, но не по-късно от 22.12.2015г. При характера на заповедта от м.03.2010г., ПУРБ се прилага като действащ по см. на чл.62 ал.1 т.1 ЗВ /О.  № 1301 от 2011г., ВАС/. Възражението в тази насока не е основателно.

4.3. Административният орган дължи самостоятелен анализ на относимите факти и обстоятелства от значение за случая /чл.35 АПК/. Правилно посочените в решението правни основания определят параметрите на преценката, която не е обвързана от тази на други органи с паралелни правомощия в областта на опазване на околната среда /Решение № 2270 от 2012г., ВАС/.

5. Съгласно § 146 ал.2 ПЗР ЗИД ЗВ /ДВ, бр. 61 от 06.08.2010г./ : “Всички издадени до влизането в сила на този закон разрешителни, освен посочените в ал. 1, се привеждат в съответствие с изискванията на закона при първото им изменение или продължаване.” В случая производството е по издаване на разрешително за изменение чрез удължаване на срока и е започнало с подаване на заявлението на 22.10.2012г., тоест, след изм. с ДВ бр.61 от 2010г.

Директорът на БДУВИБР е бил длъжен да извършва преценка на всяко разрешително, за което е поискано изменение. Без правно значение е, дали се касае за изменение на разрешителното по чл. 72 ЗВ или за продължаване на срока на действие по чл. 78 ЗВ - и в двата случая за административния орган е съществувало задължение да приведе издаденото разрешително в съответствие с изискванията на закона при първото им изменение или продължаване, т.е., при настоящото изменение. Както бе посочено, в случая административният орган е бил сезиран с искане за изменение на срока за завършване на строителството и с искане за продължаване на срока на издаденото разрешително, тоест - касае се за производство по чл. 78 ЗВ, приложено в административна фаза.

Наред с това, не само § 146 от ПЗР на ЗИД на ЗВ /обн., ДВ, бр.61/2010г./ въвежда изискване за преценка на съответствието на разрешителните с изискванията на закона, но и нормите на чл. 73, 74 и 78, ал.2 ЗВ предвиждат такава проверка и съпоставка преди издаване на съответното решение.

Приложимия материален закон, въз основа на който административният орган следва да съобрази основателността на искането, е законът към момента на произнасяне и в случая редакцията на ЗВ към ДВ бр. 61/2010 г. /чл.142 ал.1 АПК; § 146 ал.2 ПЗР към ЗИД ЗВ/. Към момента на издаване на акта не следва да се игнорират юридически факти относими към съответния воден обект и територия – Заповед № РД 292 от 22.03.2010г. на министъра на околната среда и водите, с която е утвърден План за управление на речните басейни за територията на Басейнова дирекция за управление на водите "Източнобеломорски район" /ПУРБ - ИБР/ е действаща в частта, която не е отменена.

Решение № 17388/20.12.2013г. на ВАС, 5 чл.с-в за допълване на Решение № 11154/29.07.2013г. не променя извода за действащи забрани и ограничения в ПУРБ – ИБР относно водно тяло BG3MA500R105 – р.Юговска от р.Белишка до устие, хвостохранилище Горубсо-Лъки и относими към инвестиционното намерение на Доника ЕООД /в тази насока особеното мнение в решението на ВАС от 20.12.2013г.; вкл. решаващите мотиви в частта „Тази част от мотивите на съда обаче не е отразена в диспозитива на посоченото съдебно решение - доколкото оспореният акт е отменен не досежно всички въведени с него забрани относно водните тела, в които попадат инвестиционните намерения на дружествата /каквато е формираната воля на съда/ а е отменена частично - само в частта - Забрана и ограничение за изграждане на МВЕЦ- Приложение №M7-15- Забрани и режими, свързани със зоните за защита на водите по чл. 119, а, ал. 1,т. 5. от Закона за водите - от Приложения раздел 7 от План за управление на речните басейни за територията на Басейнова дирекция за управление на водите "Източнобеломорски район".

Жалбоподателите ВЕЦ Марица"ЕООД; "ТРЕНТО-1"ЕООД; "ТРЕНТО-2"ЕООД, "ТРЕНТО-3"ЕООД, "ТРЕНТО-4"ЕООД и ТРЕНТО-5"ЕООД оспорват Заповед № РД -292/22.03.2010 година на Министъра на околната среда и водите, в частта и относно въведените забрани и по специално - том ІV "Река Марица", раздел 7 "Мерки за постигане на целите за опазване на околната среда" и по- специално въведените в него различни забрани за изграждане на ВЕЦ и МВЕЦ в рамките на водни тела и идентификатор BG3:D100R001/река Марица от р. Сазлийка до границата/. Това конкретно оспорване, макар и по него съда да е формирал волята си, не е намерило място в диспозитива на съдебното решение./.

За конкретното заявление разпоредбата на чл.118ж ал.1 т.4 и т.5 ЗВ се явява действаща. Установява се, че според формалните изисквания на закона, пречка за издаване на разрешително за изменение и продължаване срока на действие на съществуващото разрешително от 2004г., е забраната в ПУРБ-ИБР. Наложеното с ПУРБ ограничение възпира инициатива, но без тази тежест да бъде вменявана на административния орган, който прилага законът. Забраната в чл.118ж ал.1 ЗВ касае водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия, а целта на водовземането по инвестиционно намерение е изграждане на МВЕЦ за производство на електроенергия на р.Юговска.

По Раздел 3, т.5.1 от планът във вр. със зоните за защита на водите по чл.119а, ал.1 т.5 и Приложение № 7-19 действа забранителна мярка -“се забранява издаването на нови разрешения за водовземане и решения за съвместимост или преценки за необходимост от оценка за съвместимост за инвестиционни намерение за изграждане на руслови ВЕЦ”. Налице е и друга предвидена мярка в Приложение № М7-1, изразяваща се в недопускане на изграждане на баластриери и МВЕЦ за участъка от реката попадащ в защитена зона.

В съответствие с целта и принципите на ЗВ /чл.2 чл.2а, чл.2 ал.1 т.1 и ал.2 т.1 и т.2, чл.2а ал.1 т.1, т.6/, устойчивото използване на водите изисква дългосрочно опазване на наличните водни ресурси, признаване на водите като жизненоважен ресурс, който се опазва и защитава чрез прилагане на икономически регулатори.

На посочените в решението за отказ правни основания, актът не противоречи на закона, поради което следва жалбата да бъде отхвърлена.

 Мотивиран така, Съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

Отхвърля жалбата на ДОНИКА ЕООД, представлявано от Д.С.В., седалище/адрес на управление - *** против Решение № 1723 от 31.05.2013г. на Директора на БДУВИР-Пловдив.

Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

Административен съдия :