Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 42

 

град Пловдив, 08.01.2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІ к.с., в открито заседание на дванадесети декември през две хиляди и тринадесета година,  в състав:

                     

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО АНГЕЛОВ

                              ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ДИЧЕВА

                                             ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

                                                       

при секретаря Полина Цветкова и участието на прокурора Даниела Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Ангелов касационно НАХД № 3051 по описа за 2013 година  и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на глава XII от АПК.

Делото е образувано по касационна жалба на Регионална здравна инспекция - Пловдив, чрез пълномощника адв. Г., срещу Решение № 2146 от 29.07.2013 година, постановено по НАХД № 3482 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, Х наказателен състав, с което решение е отменено НП № ХІІ-Б-177/22.05.2013г. на Директора на РЗИ - Пловдив, с което на „ПЛАМАР” ЕООД са наложени административни наказания: имуществена санкция от 2000 лева на основание чл. 284”в” от ЗЛПХМ за нарушение на чл. 207, ал. 1 т. 2 от ЗЛПХМ и имуществена санкция от 2000 лева на основание чл. 284в от ЗЛПХМ за нарушение по чл. 207 ал. 1 т. 4 от ЗЛПХМ.

Касаторът – Регионална здравна инспекция – Пловдив се представлява в съдебно заседание от пълномощника си адв. Г.. Същата поддържа подадената жалба. Моли да се отмени решението на първоинстанционния съд като неправилно и незаконосъобразно. Счита, че в хода на административното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения както при съставянето на акта, така и при издаването на наказателното постановление. Моли да се постанови друго решение, с което да се потвърди изцяло наказателното постановление.

Ответникът – дружеството “Пламар” ЕООД, в съдебно заседание се представлява от пълномощника си адв. М., който оспорва жалбата,  моли същата да се остави без уважение, счита решението на първоинстанционния съд за правилно и законосъобразно.

Прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив, в свое заключение намира жалбата за неоснователна, поради което оспореното съдебно решение следва да бъде оставено в сила.

Административен съд Пловдив, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното решение на посочените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 от АПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218 ал. 2 от АПК, приема касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, а по същество за неоснователна.

Пред районния съд се констатирала следната фактическа обстановка:

С процесното наказателно постановление на “Пламар” ЕООД гр. Пловдив са наложени административни наказания за това, че при извършена проверка  на 10.04.2013 г. в аптека, находяща се в с.Житница, се установило, че на рафтовете в приемното помещение на аптеката се съхраняват продуктите „Грануфарм течен 100 мл” и спрей 50 мл. с партиден № 010311 и двете със срок на годност м. 03. 2018 г.

Прието е от АНО, че описаните продукти не са лекарствени продукти в хуманната медицина по смисъла на чл.3 от ЗЛПХМ и съответно не са лекарствени продукти, разрешени по реда на закона.

В хода на проверката е била представена фактура от 07.08.2012 г., видно от която продуктите са закупени от склад на „Пламар” ЕООД гр. Пловдив, притежаващо Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти от 21.03.2008 г. Посочено е, че в тази връзка дружеството  търгува с продукти, които не са разрешени по реда на ЗЛПХМ. Описаното е квалифицирано като нарушение на чл.207, ал.1, т.2 от ЗЛПХМ.

Като т.2 от наказателното постановление е отразено, че при проверка, извършена на 18.04.2013 г. в склада на едро на „Пламар” ЕООД в П. на ул.***, дружеството предоставило заверено копие на фактура от 12.06.2012 г., видно от която „Пламар” ЕООД се e снабдило с продуктите от „Фарма Вет” ООД гр.Шумен, което дружество нямало разрешение за извършване на дейност по реда на ЗЛПХМ. Отразено е, че с това е нарушен чл.207, ал.1, т.4 от ЗЛПХМ.

Оспореното решение е правилно.

Фактическата обстановка е детайлно анализирана, фактите са безспорно установени и са изложени подробни мотиви, които се споделят от настоящата инстанция.

На първо място правилно е отбелязъл първостепенния съд, че от страна на АНО са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, изразяващи се в нарушение на чл.42, т.3 от ЗАНН, досежно АУАН и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, досежно описанието на всяко от нарушенията в НП, като нито в  АУАН, нито в НП са посочени датата и мястото на извършване на всяко от двете нарушения, за които се ангажира отговорността на „Пламар” ЕООД.

Въпросната неустановеност освен с  невъзможността да се направи преценка за законосъобразност в обхвата на чл.34 от ЗАНН, пряко кореспондира и с решаващите мотиви на първостепенния съд относно приложението на санкцията в чл.284 „в” /очевидно неточно посочен в решението ката чл.234”в” от ЗЛПХМ/.

Ангажирането на административнонаказателната отговорност не може да почива на предположения дори и относно възможността за преценка дали е налице по-благоприятен закон по отношение на санкционираното лице. В този аспект ведно с останалите констатирани нарушение при издаване на НП не би следвало да има друг резултат освен неговата отмяна.

При проверка на оспореното решение не се констатира да е допуснато нарушение на закона. Изложени са подробни мотиви относно несъставомерността на деянията и същите не е необходимо да се повтарят, след като се споделят от настоящата инстанция.

  С оглед на изложеното не са налице касационните основания по чл. 348 ал. 1 от НПК, а атакуваното решение на районния съд е валидно, допустимо и съответстващо на материалния закон и във връзка с чл. 221 ал. 1 АПК следва да бъде оставено в сила.

  Ето защо и на основание чл.221, ал. 2 от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХІ състав

                                               Р Е Ш И:

ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 2146 от 29.07.2013 година, постановено по НАХД № 3482 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, Х наказателен състав.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: