РЕШЕНИЕ № 9

гр. Пловдив, 03.01.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Пловдив,  ІІ-ри състав, в открито заседание на трети декември, две хиляди и тринадесета година  в състав:                

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

при секретар Веселина Елкина. като разгледа административно дело № 3086  по описа на съда за 2013 г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на М.А.А. ***  против Решение № 375/ 04.09.2013 г. на Директора на ТД на НАП - Пловдив,  с което е потвърдено ПНОМ  № 1081-000009/ 02.08.2013 г., издадено от публичен изпълнител  при ТД на НАП – Пловдив, с което е наложен запор върху трудово възнаграждение, получавано от жалбодателката. В СЗ страните не се представляват и не вземат становище по жалбата.  

Жалбата е подадена в срок  и от лице, имащо право на жалба, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна. Единственото оплакване на жалбодателката е, че НП, сумите по което били обезпечени, не било влязло в сила и същото било обжалвано в РС – Хасково. Доказателства в подкрепа на това обаче не са представени, независимо от посочването в жалбата. Освен това неоснователно е оплакването, че представеното по преписката НП не съдържало реално удостоверено връчване – същото е връчено по реда на чл.58, ал.2 от ЗАНН, като ненамирането на лицето на адреса е удостоверено с подписите на двама свидетели, а НП се счита връчено от деня на отбелязването по силата на презумпцията, която съдържа цитираната разпоредба.  

Предвид изложеното атакуваното решение е правилно, а жалбата против него е неоснователна и следва да се отхвърли.

 Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.А. ***  против Решение № 375/ 04.09.2013 г. на Директора на ТД на НАП - Пловдив,  с което е потвърдено ПНОМ  № 1081-000009/ 02.08.2013 г., издадено от публичен изпълнител  при ТД на НАП – Пловдив.

Решението е окончателно.

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: