ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 70

 

град Пловдив, 10.01.2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІ к.с., в открито заседание на дванадесети декември през две хиляди и тринадесета година,  в състав:

                     

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО АНГЕЛОВ

                              ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ДИЧЕВА

                                             ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

                                                       

при секретаря Полина Цветкова и участието на прокурора Даниела Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Ангелов частно касационно АХД № 3099 по описа за 2013 година  и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на глава XII от АПК.

Делото е образувано по касационна частна жалба на Т.М.Т. ***, срещу Определение № 1026 от 28.06.2013 година, постановено по гр. д. № 608 от 2013 година по описа на Районен съд – Карлово, ІV граждански състав, с което определение е оставена без разглеждане жалбата на Т.Т. против “Незаконосъобразния отказ на Кмета на Община Карлово с писмо изх. № 94-00-6571 от 04.03.2013 година, с който се отказва да се изземат със заповед на Кмета на Община Карлово земеделските имоти възстановени на жалбоподателя, като се изземат от лица ползващи ги без правно основания, с която жалба се моли съда, да постанови решение, с което да бъдат обявени за незаконосъобразни и да бъдат отменени ал. 2 и ал. 3 на писмо № 94-00-6571 от 04.03.2013 година на Община Карлово, както и да се изиска от Кмета на Община Карлово да изземе със заповед имотите от лицата, които ги ползват неправомерно, както и да се предоставят на жалбоподателя и е прекратено производството по делото поради недопустимост на жалбата.

В съдебното заседание - касаторът се явява лично, като поддържа жалбата.

Ответникът по частната жалба – Община Карлово, се представлява в съдебно заседание от пълномощника си юрисконсулт Гаджева, която оспорва частната жалба. Моли съда да остави в сила определението на първоинстанционния съд.

Прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив, в свое заключение намира жалбата за неоснователна, поради което оспореното съдебно определение следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Административен съд Пловдив, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното разпореждане, приема касационната частна жалба за процесуално допустима като подадена в срок, а по същество за основателна.

Районния съд е бил сезиран с жалба от Т.М.Т., против незаконосъобразния отказ на Кмета на Община Карлово от 04.03.2013г., с който се отказвало да се изземат със заповед на Кмета на Община Карлово земеделските имоти възстановени на жалбоподателя, като се изземат от лица ползващи ги без правно основание.

Т.М.Т.  е посочил, че с писмо № 94-00-6571 от 04.03.2013г. бил уведомен от общинската администрация, че за да бъде издадена исканата заповед, е необходимо да бъде извършено трасиране на имотите. В хода на първоинстанционното производство е твърдял, че в разпоредбата на чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ не било посочено, че за изземване на имотите е необходимо трасирането им, а самото трасирането като процедура било противно на неговата воля и законни права.

          Районният съд като приел, че към момента на постановяване на оспореното определение  административната фаза на производството не е приключила с краен акт, който да съставлява индивидуален административен акт и да може да бъде обжалван по реда на АПК, е оставил без разглеждане жалбата и е прекратил  съдебно производство. Актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго.

(2) Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.

          Обжалваното определение е неправилно.

            Настоящата инстанция намира, че първостепенния съд неправилно е очертал предмета на делото като е приел, че Т.М.Т. не обжалва изричен или мълчалив отказ на Кмета на Общината, а само указанията до него, съдържащи се в пункт /абзац/ 2 и 3 от писмо № 94-00-6571 от 04.03.2013г., а с последното се установява, че на касатора са дадени указания във връзка с уважаване на неговата претенция.

            Не буди никакво съмнение ясно очертания предмет на оспорването и наведените твърдения за незаконосъобразност на отказа да бъде издадена заповед по реда на чл.34 от ЗСПЗЗ, обективирани с жалбата на  Т.М.Т. /намираща се в кориците на адм.дело № 878 от 2013 г. на Административен съд Пловдив.

         Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ по искане на собствениците или на ползвателите на правно основание, земеделските имоти с възстановено право на собственост се изземват със заповед на кмета на общината по местонахождение на имотите от лицата, които ги ползват без правно основание, и се предоставят на собствениците им.

         При тази законова разпоредба следва правния извод, че административният ред за изземване на земеделски имоти, по отношение на които собствеността е възстановена по реда на ЗСПЗЗ, включва единствено изследване на законовите предпоставки за това. Тези законови предпоставки са да е възстановено право на собственост върху земеделска земя, имотът да се ползва от други лица, различни от собствениците или ползвателите и това ползване да е без правно основание.

Преценката на всички относими  факти и обстоятелства, следва да се направи със съдебен  акт по съществото на спора.   

Ето защо и на основание чл.235 от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХІ състав

                                   О П Р Е ДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ  Определение № 1026 от 28.06.2013 година, постановено по гражданско  дело № 608 от 2013 година по описа на Районен съд – Карлово, ІV граждански състав.

ВРЪЩА делото на Районен съд Карлово за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е кончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: