РЕШЕНИЕ

 

 106

 

гр. Пловдив, 13.01.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на тринадесети декември, две хиляди и тринадесетата година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

ГЕОРГИ ПАСКОВ

          

         при секретаря Р.П. и с участието на прокурор Борис Мендев, като разгледа докладваното от съдия Пасков кнахд № 3120 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 2216 от 06.08.2013г., постановено по НАХД №  1935/2013г. по описа на Пловдивски районен съд, 23 –ти наказателен състав е отменил  Наказателно постановление № К-030065 от 18.12.2012г., издадено от Директора  на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, със седалище *** , към главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, с което на “ЕЛВЕКО-ЕЛЕКТРОМОНТАЖИ” ЕООД, представлявано от управителя В. К., са наложени, както следва: 1. на основание чл. 222 от Закона за защита на потребителите имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за административно нарушение на чл. 127 ал. 2 от Закона за защита на потребителите; 2. на основание чл. 197 от Закона за защита на потребителите имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева за административно нарушение на чл. 8 ал. 1 т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за защита на потребителите.

 

Касаторът – РД на КЗП-Пловдив, чрез процесуалния си представител обжалва решението на РС в законоустановения срок, като незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон, поради което иска отмяната му, респективно искането е да се потвърди изцяло обжалваното НП.

Ответникът оспорва жалбата.

Прокурорът счита жалбата за неоснователна.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбата касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, счита жалбата за процесуално допустима.

Касационната жалба е неоснователна, поради следното:

Въззивният съд от фактическа страна е установил следното:

При извършена проверка на 15.10.2012г., с цел установяване безопасността на продаваните детски стоки в търговски обект – магазин за детски дрехи “Angel Baby”, находящ се в гр. Пловдив, ул. “Отец Паисий” № 31 се е установило следното:

1. В момента на проверката в обекта нямало и не се поддържал регистър на предявените рекламации на потребителите. Търговецът не поддържал регистър на предявените пред него и пред упълномощени от него лица рекламации.

           2. В близост до входа на търговския обект липсвала информация за фирмата и адреса на управление на търговеца, името и фамилията на лицето, отговорно за обекта, работното време на търговския обект. 

При тези верни констатации съдът правилно е отменил НП поради следното:

         Правилен е изводът на въззивния съд, че не се доказва съставомерността на деянието по чл. 127, ал.2 от ЗЗП. Тази разпоредба въвежда задължение за търговеца да поддържа регистър на предявените рекламации, но съобразно ал.4 на същия член приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. В хода на административнонаказателното производство не е била извършена проверка на адреса на управление на търговеца, нито е била изискана информация от него дали той не е определил друго място за приемане на рееламации. Ето защо правилен е изводът на съда, че самата липса на информация у продавача в магазина не следва да се приравнява с липсата на регистър, както са сторили актосъставителят и наказващият орган.

         Относно нарушението по чл. 8 ал. 1 т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗП въззивният съд е изложил обстойно мотиви, поради какво счита деянието за маловажен случай.  От събраните по делоото доказателства безспорно се установява, че е била извършена промяна на работното време, която е налагала да се поправи табелата с информация и която поправка е била извършена незабавно след приключване на проверката. Ето защо и настоящият съдебен състав намира, че следва да се приложи разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН.

         Предвид горното настоящият съдебен състав намира обжалваното решение за законосъобразно и същото следва да се остави в сила.

Ето защо и на основание чл.221, ал. 2, предл. второ от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав

РЕШИ:

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2216 от 06.08.2013г., постановено по НАХД №  1935/2013г. по описа на Пловдивски районен съд

 

Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :