РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд  Пловдив

РЕШЕНИЕ

 

№ 256

 

гр. Пловдив,  27 януари  2014 год.

                                                                       

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, І отделение,  ХІ с., в открито заседание на  седми януари през две хиляди и четиринадесета година,  в състав:

Председател:  Милена Несторова - Дичева

                  

при секретаря М.Ч. и участието на прокурора …,  като разгледа   докладваното от съдията административно  дело № 3151 по описа за 2013 г.,  за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е образувано по жалба на “С” ООД  - Пловдив  против Решение № 1006/26.09.2013 г. на Началник Митница – Пловдив. Сочи се, че  решението е неправилно и незаконосъобразно и се моли съда да го отмени по съображения, изложени в жалбата в насока на обстоятелството, че цената по фактура № 974807/23.09.2010 г. в размер на 9 597,82 евро е договорената, доставената, осчетоводената в съответните счетоводни регистри, декларирани пред НАП и напълно и изцяло заплатена от жалбоподателя на доставчика му. Именно тази цена като митническа стойност е декларирана пред митническите органи в съответствие със законовите изисквания, съответно не са налице основания за промяна на митническата стойност.  В СЗ жалбодателят чрез процесуален представител поддържа жалбата. Представят се подробни писмени бележки. Претендират се разноски.

 Процесуален представител на ответника не се явява по делото и  не взема становище по жалбата.

Заинтересованата страна също не се представлява и не взема становище по жалбата.

Жалбата е подадена в срок  и от лице, имащо право на жалба, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна. Не се спори между страните, а се установява и от събраните в административното производство доказателства, че на 27.09.2010 г. с ЕАД № 10BG003000H0147098/20100927 на територията на Република България „С” ООД  е декларирало стока тоалетен сапун – 2200 кашона – 161 520 бр., с нето тегло 15117 кг. с код по ТАРИК 3401110000 и сапун за пране – 600 кашона – 48 000 бр. с нето тегло 6 000 кг. и код по ТАРИК 3401190000. Декларираната обща фактурна стойност е 9 597.82 евро, с произход Турция и режим “допускане за свободно обръщение с крайно потребление”. Към ЕАД са приложени фактура/invoice № 974807/ 23.09.2010 г. на стойност 9 597.82 евро и левова равностойност от 18 771.70 лв.  Изпращач на стоките е  DALAN KIMYA END. A.S.”  гр.Измир. По информация на турската митническа администрация за оформяне на износа на тези стоки са представени фактура с № V 974807/23.09.2010 г. и  ЕАД с №10350300ЕХ156748/24.09.2010 г., според които общата фактурна стойност на стоката, оформена за износ е 21 545.12 щатски долара.

 Представена е като писмено доказателство по делото и е приета декларация /л.126/, издадена от DALAN KIMYA END. A.S.”  гр.Измир,  удостоверяваща, че стойността на издадената фактура № 974807/23.09.2010 г. на стойност 9 597.82 евро е изплатена изцяло от жалбоподателя, за което му е издадена и квитанция, удостоверяваща плащането.  При тези представени от страните по делото писмени доказателства настоящият съдебен състав намира, че съгласно чл. 29, § 1 от Регламент (ЕИО) №2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (МКО) не са налице основания за промяна на декларираната митническа стойност на осъществения внос. Видно от мотивите на решението на Началника на Митница Пловдив е извършван анализ в базата данни на Агенция Митници, който е породил съмнения относно декларираната митническа стойност, като в резултат от тези действия е изискана информация от “С” ООД и турската митническа администрация. След съпоставяне на документите, представени от “С” ООД и турската митническа администрация, началникът на Митница Пловдив е определил митническата стойност на внесената стока по реда на чл. 29 и чл. 32, § 1, б. „д” от МКО, като е приел, че договорната стойност е в по-висок размер /според износната ЕАД с №10350300ЕХ156748/24.09.2010 г. и фактурата във варианта представен с нея/, а транспортните разходи са определени по реда на чл. 164 от Регламент 2454/93 на стойност в размер на 1760 лв. Определени са дължими държавни вземания в размер на 34 476.36 лв.,  и е определено “С” ООД да доплати  3 140.92 лв. ДДС ведно със законната лихва.

Настоящия състав на съда намира, че износната ЕАД с №10350300ЕХ156748/24.09.2010 г. и фактурата във варианта представен с нея не са достатъчни, за да бъде определена от митническите органи митническа стойност, различна от декларираната. 

 Съгласно чл. 29, § 1 от МКО, респективно чл. 35 от ЗМ, митническата стойност на внасяните стоки е договорната им стойност, а именно – платената или подлежащата на плащане цена на стоките при продажбата им за износ с местоназначение в митническата територия на Общността, коригирана при необходимост в съответствие с разпоредбите на членове 32 и 33, при условията, визирани в букви “а”-“г”. Събраните по делото доказателства – издадената от DALAN KIMYA END. A.S.”  гр.Измир фактура № 974807/23.09.2010 г. на стойност 9 597.82 евро, както и декларацията за плащане именно на тази фактурирана стойност, посочена във вносната ЕАД № № 10BG003000H0147098/20100927, и договор от 05.01.2010 г. между DALAN KIMYA END. A.S.”  гр.Измир и “С” ООД и анекс към него /л.71 и л.73 в надлежни преводи/, са достатъчни за установяване, че декларираната от “С” ООД митническа стойност е установената за плащане и реално платената цена, в която са включени и транспортните разходи до Пловдив, поради посочено условие "СРТ Пловдив".  Фактурата във варианта, приложен към износна декларация ЕАД с №10350300ЕХ156748/24.09.2010 г. съдържа по-висока стойност на цената и други условия за доставка, но тя също представлява частен документ. Писмото на турската митническа администрация само изпраща фактурата и ЕАД без да отразява като официален удостоверителен документ стойността на износа. Следователно не може да се приеме, че са оборени представените от “С” ООД писмени доказателства – частни документи, които установяват друга по-ниска стойност за договорена и заплатена цена. В хода на съдебното производство не бе направено оспорване на писмените доказателства, представени от “С”ООД от страна на ответника, не се ангажираха каквито и да било  доказателства от Началника на Митница Пловдив, които да ги оборят и следва да се приеме,  че митническите органи не са установили по категоричен начин, че митническата стойност, определена по реда на чл. 29, § 1 от МКО е различна от декларираната.  От друга страна, от „С“ ООД са представени доказателства /анекса и декларацията/, че плащането на процесните стоки и станало именно по декларираната митническа стойност, което налага извода, че това е  реално платената цена.

С оглед разпределението на тежестта на доказване върху административния орган пада тежестта да докаже наличието на фактическите и правни основания за издаване на акта си, т.е. че платената или подлежаща на плащане цена е  по-високата, което в крайна сметка не бе направено в това производство.

 По изложените съображения съдът намира, че незаконосъобразно и немотивирано е определена нова митническа стойност по реда на чл. 29, § 1 от МКО, респективно чл. 35 от ЗМ, различна от декларираната, за която от представените писмени доказателства се установява, че е реално договорената и платена цена, поради което следва да бъде отменено незаконосъобразното решение на началника на Митница Пловдив. 

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 1006/26.09.2012 г. на Началник Митница – Пловдив.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

                                              

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: