РЕШЕНИЕ

    63                           гр. Пловдив,                          10.01.2014год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, XXV състав в публично заседание на 11.ХII.2013 година в състав :

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ ЗЛАТАНОВА                                                                                            

при секретаря Д.Т., като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 3170 по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл. 40, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Образувано е по жалба от 02.10.2013г., подписана от жалбоподателя И.А.Г. на 05.11.2013г., постъпила с молба вх.№ 19575/10.10.2013г. на И.А.Г. . Жалбата е постъпила по делото и служебно с писмо от кмета на Община Марица вх.№ 19758/14.10.2013г. Иска се от жалбоподателя да се разпореди на кмета на Община Марица да изпълни разпоредбата на чл.41 от Конституцията на РБ по повод на подадена от Г. молба до кмета от 07.08.2013г. Молбата от 07.08.2013г. е приложена към преписката, изпратена от кмета на Община Марица и видно от същата е, че жалбоподателят е искал от кмета да му се изпрати копие от писмо. Става ясно от съдържанието на молбата, че се касае до писмо на кмета на с.Войводиново, изпратено до ДФ „Земеделие“, в което се разказвало за инициатива на БЧК за подпомагане на населението с хранителни продукти, при която гражданите били уведомявани да отидат на място, бил уведомен и жалбоподателя, но той не се бил отзовал, като според писмото се страхувал да не го отровят. В молбата се заявява, че Г. не е изразявал такова мнение за отравяне и се отправя предупреждение, че ще съди всички, които са се опитали да го дискредитират.  

 Ответникът по жалбата Кметът на Община Марица,чрез процесуалния си представител юрисконсулт Пенева, изразява становище за неоснователност на жалбата.

Заинтересованото лице Кметът на с.Войводиново, редовно призован се явява лично и моли жалбата да се остави без уважение.

Съдът след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, заедно и поотделно, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Административното производство е започнало по инициатива жалбоподателя.

Същият е подал молба,датирана от 07.08.2013г. Молбата съдържа всички реквизити на заявление за предоставяне на информация според  изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ и описва исканата информация, която е в кръга на сведенията, с които органът разполага.

Видно от изисканата и приложена административна преписка е, че молбата е изпратена по факс и не е входирана от администрацията на общината. Така, не е налице информация по административната преписка кога именно е постъпила молбата в общинската администрация,а от тук и считано от кога е започнал да тече срокът по чл.28,ал.1 от ЗДОИ. Липсата на такава информация следва да се разглежда в полза на жалбоподателя и да се приеме, че жалбата му до съда е подадена в едномесечния срок за обжалване на мълчалив отказ.

Касае се за мълчалив отказ, доколкото е видно, че от страна на общинската администрация не са предприети никакви действия за отговор на постъпилата молба за предоставяне на копие от писмо, изпратено до ДФ „Земеделие“ от кмета на *** във връзка с инициатива на Български червен кръст за подпомагане на населението с хранителни продукти. Както се установи по-горе, на молбата дори не е поставен входящ номер и дата на постъпване.

Исканата от заявителя информация може да се разглежда като  "обществена" по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ, тъй като касае обществения живот в рамките на съответната община и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължения по закона субект.

Ответникът е задължен субект по чл. 3, ал.1 ЗДОИ, доколкото  е орган на местно самоуправление и се касае за информация, създадена от кмет на кметство, което е в района на поверената му община по повод изпълнението на задача в рамките на компетентностите му по чл.44 от ЗМСМА.

Няма данни по преписката, ако ответникът е считал, че не той, а друг субект е задължено лице по чл. 3, ал.2 ЗДОИ, да е спазена процедурата по чл.32 от ЗДОИ и постъпилата молба да е препратена на друг административен орган.

Няма данни в 14-дневен срок, съгласно  разпоредбата на чл. 28, ал.2 ЗДОИ или изобщо в някакъв момент да е постановено решение, с което да е удовлетворено искането или да е отказано предоставяне на исканата информация (чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ). Това бездействие на административния орган представлява мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от АПК. Този отказ е в противоречие със закона, тъй като ЗДОИ по правило не допуска мълчалив отказ.  Налице е нарушение на приложимия материален закон, в частност разпоредбата на чл. 28, ал.2 ЗДОИ ,която е императивна и изисква и задължава субектите по чл. 3 от закона да се произнесат писмено по заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация.

При тези обстоятелства и като съобрази условията на чл. 37, ал. 1 от ЗДОИ, чието наличие може да обоснове отказ за предоставяне на информация, административният орган следва да издаде акт, с който да се произнесе по направеното искане и да удовлетвори същото, ако не са налице посочените в чл. 37, ал. 1 от ЗДОИ пречки за това. С оглед изложеното настоящият съдебен състав приема, че мълчаливият отказ на кмета на община „Марица“ е незаконосъобразен и следва да бъде отменен, а преписката - върната на административния орган за произнасяне с писмено решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на исканата обществена информация и писмено уведомяване на заявителя за своето решение.

На основание чл.174 от АПК  на ответника следва да се определи срок за издаване на административния акт. В случая подходящ е 14-дневния срок.

Водим от горното и на основание чл. 41, ал. 1 ЗДОИ и чл. 173, ал. 2 от АПК, съдът

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ МЪЛЧАЛИВ ОТКАЗ на кмета на Община „Марица“, област Пловдив да предостави достъп до обществена информация на И.А.Г. по заявление, обективирано в молба от 07.08.2013г.

ВРЪЩА делото като преписка на кмета на Община „Марица“, област Пловдив за произнасяне по подаденото писмено заявление за достъп до обществена информация, при изпълнение на указанията по приложението на закона.

ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок, считано от влизане на настоящото съдебно решение в сила, за постановяване на решение от Кмета на Община „Марица“ по чл.28,ал.2 от ЗДОИ по заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация в молба на И.А.Г. от 07.08.2013г.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен Административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

                

                    Административен съдия: /п/

вярно с оригинала!

секретар/п/