РЕШЕНИЕ

 

№ 108

 

гр. Пловдив, 13.01.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на тринадесети декември, две хиляди и тринадесетата година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

ГЕОРГИ ПАСКОВ

          

         при секретаря Р.П. и с участието на прокурор Борис Мендев, като разгледа докладваното от съдия Пасков кнахд № 3173 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 2223 от 06.08.2013г., постановено по НАХД №  12/2013г. по описа на Пловдивски районен съд, 14 –ти наказателен състав е отменил  Наказателно постановление № 16-1602521 от 18.12.2012 г. на Директора „Инспекция по труда” гр. Пловдив, с което на „Карпе Дием 74” ЕООД е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500 лева за нарушение на чл. 350, ал. 1  от Кодекса на труда /КТ/ на основание чл. 416, ал. 5 във вр. с чл. 414, ал. 1 от КТ.

Касаторът – „Карпе Дием 74” ЕООД, чрез процесуалния си представител обжалва решението на РС в законоустановения срок, като незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон, поради което иска отмяната му, респективно искането е да се отмени изцяло обжалваното НП.

Ответникът оспорва жалбата.

Прокурорът счита жалбата за неоснователна.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбата касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, счита жалбата за процесуално допустима.

Касационната жалба е неоснователна, поради следното:

Въззивният съд от фактическа страна е установил следното:

В хода на проверка, извършена по документи от страна на служители при Дирекция „Инспекция по труда” гр. Пловдив за спазване на специалното законодателство, регулиращо пазара на труда по повод на конкретно оплакване – сигнал, подаден до ведомството, на 01.08.2012 г. в ДИТ – Пловдив било установено, че при прекратяване на трудовия договор на дружеството – касатор с М. Н. В. въз основа на заповед № 00009 от 24.01.2012 г. от страна на работодателя не била предоставена незабавно трудовата й книжка, като и към момента на проверката /01.08.2012 г./ трудовата книжка не била предадена на В.

При тези верни констатации съдът правилно е потвърдил НП поради следното:

         Доводът на касатора е, че той не разполага с каквито и да е данни за постоянния адрес на Вълканова на който да се изпрати трудовата книжка на лицето.     Въззивният съд обстойно е обсъдил този довод, като правилно е приел, че по делото не се съдържат данни касаторът да е предприел каквито и да е било опити за връщане на документа, при няколкократна възможност това да бъде сторено, дори при осъществената физическа среща с работника. Алтернативно касаторът е могъл да уведоми Вълканова по мобилния й телефон за това кога и къде ще й върне трудовата книжка, но не е сторил това.

         Предвид горното настоящият съдебен състав намира обжалваното решение за законосъобразно и същото следва да се остави в сила.

Ето защо и на основание чл.221, ал. 2, предл. второ от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав

РЕШИ:

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2223 от 06.08.2013г., постановено по НАХД №  12/2013г. по описа на Пловдивски районен съд

Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :