РЕШЕНИЕ

№ 144

гр. Пловдив, 16.01.2014год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на тринадесети декември, две хиляди и тринадесета  година,

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ  ХАРИТЕВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ           

                                                                                  ГЕОРГИ ПАСКОВ

при секретаря Р.П. и с участието на прокурор Борис Мендев,  като разгледа докладваното от съдия Ботев кнахд № 3180 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на глава Дванадесета от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

Постъпила е жалба от Регионална Дирекция по горите Пловдив, против Решение № 2228/ 27.06.2013г. по НАХД № 2243/2013г. по описа на  Пловдивски районен съд    VІІ - ми наказателен състав, с което  е отменено  Наказателно постановление № 807/09.04.2013 г. на Директор на РДГ Пловдив, упълномощен със Заповед № РД 49-199/16.05.2011 г. на Министъра на земеделието и храните, с което на жалбоподателя С. Д. Р. , ЕГН **********, за нарушение на чл.257, ал.1 т.1 и т.3 от Закона за горите и на основание чл. 275, ал.1, т.2 от Закона за горите е наложена глоба в размер на 300/триста/ лева.

Касационният жалбоподател  – Регионална Дирекция по горите Пловдив, редовно призован, не се явява, не се представлява.

Ответникът  – С.Д.Р., чрез процесуалния си представител адв. Б. моли да се остави жалбата без уважение като се потвърди решението като правилно.

 Прокурорът - счита решението на ПРС   за правилно и законосъобразно, поради което иска отхвърляне на жалбата като неоснователна.

Касационният съд, като извърши преглед на обжалваното съдебно решение, във връзка със соченото касационно основание констатира, че касационната жалба е подадена в предвидения законен срок и от страна по първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно, поради което същата е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

ПРС въз основа на приетите по делото доказателства е установил,  че при извършена нарочна проверка на 30.10.2012 г. от горски инспектори П. Д., Ж. Ж. и А. Т. към РДГ – Пловдив, в присъствието на С.Р., лицензиран лесовъд при фирма „Гея - Аква“ ЕООД гр. Пловдив, на отдел 243, подотдели „б“, „в“ и „х“, е констатирано извършена сеч-противопожарна просека в горните подотдели при наличие на разрешително само в подотдел „б“, за което е изготвен Констативен протокол на 26.11.2012 г. След запознаване с документите за сечта е констатирано, че Р. е изготвил технологичен план, в който е посочил, че просеката попада в подотдели „б“, „в“ и „х“, но позволително за сеч е получил само за подотдел „б“. Изготвен на същата дата бил и АУАН срещу Р., затова, че в качеството си на лице, упражняващо лесовъдска практика не е изпълнил своевременно задълженията си и контролни правомощия, възложени по ЗГ и не е взел своевременно мерки за предотвратяване и спиране на незаконна дейност в горска територия като в следствие на това е извършена сеч без позволително за сеч в отдел 243. Посочено е, че нарушението е извършено в периода 01.03.2012-30.06.2012 г. и е открито на 30.10.2012 г. в 11,00 часа.

ПРС е  приел  за безспорно установено, че Р. е бил в трудови правоотношения с фирма „Модър 2002“ до 19.03.2012 г. и от 29.03.2012г. работи във фирма „Гея-Аква“ ЕООД .

При така установената безспорна фактическа обстановка, ПРС е приел, че нарушението се явява недоказано по следните съображения:

ПРС приема ,че няма събраните никакви данни по делото, извършената санитарна сеч в подотдели „в“ и „х“ на отдел 243 от ДГС гр. Хисар без позволително да е била осъществена от фирма „Модър 2002“ в периода 01.03.2012-30.06.2012г., през който е действало разрешителното им. Налице е съставен официален документ – Протокол за освидетелстване на сечище № 0033906/18.07.2012 г., който и до настоящия момент не е оспорен от страните. В същият се декларира липсата на каквито и да са отклонения от издаденото разрешително, липсата на налични неотсечени маркирани стъбла, липсата на каквито и да е нарушения по Закона за горите. Посоченият документ е съставен от лице, в кръга на компетенцията му, в качеството му на служител, издал позволителното за сеч. При тези данни, съдът приема за категорично установено, че до 18.07.2012 г., санитарна сеч в подотделите „в“ и „х“ в отдел 243  не е извършена. Следва да се отбележи, че проверяващите органи не са направили опит да установят по никакъв начин кога е започнала и кога е приключила сечта на фирма „Модър 2002“, като са се ограничили това да се е случило през време на позволителното им. Проверяващите органи няма данни да са събрали каквито и да е доказателства за извършване на допълнително сеч в посочения отдел 243.

ПРС приема, че няма как да се вмени във вина и извършената незаконна сеч без позволително за сеч в отдел 243, подотдели “в” и “ х” – ДГТ, както и че макар и да се приеме, че в качеството си на лицензиран лесовъд при фирма „Модър 2002“ ООД е изготвил технологичен план като е посочил, че просеката попада в подотдел „в“,“х“,“б“, то този план е бил одобрен от държавен орган, който в последствие е издал разрешително за сеч въз основа на него. За тези действия на Р., не би следвало да му се търси отговорност.

Касационния състав счита, че от ПРС  не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и норми, приложена е правилната квалификация на материалния закон и са обсъдени възраженията на жалбоподателя.

По изложените мотиви съставът на Административен съд Пловдив намира, че решението като правилно, законосъобразно и допустимо следва да бъде оставено в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 АПК Административен съд Пловдив, ХХІІ касационен състав.

Р  Е  Ш  И  :

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2228/ 27.06.2013г. по НАХД № 2243/2013г. по описа на  Пловдивски районен съд    VІІ - ми наказателен състав.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                         ЧЛЕНОВЕ: