РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

№ 174

 

гр. Пловдив, 16.01.2014 година

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХ състав, в открито заседание на  шестнадесети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЧО ДИЧЕВ  

ЧЛЕНОВЕ :           Т. КОМСАЛОВА  

                                ЙОРДАН РУСЕВ  

при секретар   Т.К.  и  прокурор Георги Димитров като разгледа докладваното от съдия Дичев  КНАД №  3182  по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

                  Производството е образувано по жалба на “ПЕВА” ЕООД - Пловдив срещу Решение № 2383/ 18.09.2013 г. по НАХД № 3553 по описа за 2013 г. на РС  -  Пловдив, с което е потвърдено атакуваното в първата инстанция НП,  и се моли съда да отмени атакуваното решение, вместо което да отмени НП. В СЗ жалбодателят не се представлява и не взема становище по жалбата. Ответникът не се представлява и не взема становище по жалбата. Представителят на ОП изразява становище за неоснователност на жалбата. 

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Първоинстанционният съд правилно е установил фактическата обстановка и е приложил материалния закон съобразно с нея. Представените писмени доказателства и събраните гласни доказателства са анализирани в тяхната хронологична последователност и логична взаимовръзка. Решаващият съд правилно е кредитирал като обективни и безпристрастни показанията на свидетеля Н. и е съотнесъл тези показания към писмените доказателства по делото. На основание доказателствата по делото правилно съдът е приел за безспорно установено, че към 07.06.2012 г. Мария Събева е престирала работна сила и са налице всички елементи на трудово правоотношение, като в същото време липсва сключен с лицето писмен договор.

Възприетата фактическа обстановка и констатации на касационната инстанция съответстват с достигнатите такива от първоинстанционният съд. Въз основа на тях законосъобразни и правилни са изводите на последния за законосъобразност на издаденото НП. В случая търговецът е наказан за допускане до работа на Мария Събева, установено при проверка на дата 07.06.2012 г. в обекта на търговеца,  без да е сключен с лицето писмен трудов договор в нарушение по чл. 62, ал. 1 КТ.  Именно заради това е вменено извършването на административно нарушение, съгласно чл. 414, ал. 3 КТ на работодателя. Наложеното наказание е съобразено с тежестта на конкретното нарушение. Релевираните от касатора доводи за неправилно приложение на закона и игнориране на доказателства от страна на въззивния съд, не се споделят от касационната инстанция, предвид изложеното по-горе. С оглед на това не са налице твърдяните нарушения на закона. При разглеждане на делото Районен съд – Пловдив правилно е издирил и приложил материалноправните норми, като установената от съда фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото доказателства - писмени и гласни. Не са налице касационните отменителни основания, сочени от касатора, като не са налице и предпоставки за приложението на чл.415в от КТ, което изрично е посочено в чл.415в, ал.2 от КТ,  поради което жалбата е неоснователна, а решението на Районен съд – Пловдив като валидно, допустимо и  правилно следва да бъде оставено в сила.

Воден от изложеното, настоящият касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2383/ 18.09.2013 г. по НАХД № 3553 по описа за 2013 г. на РС  -  Пловдив.

Решението  е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                  

 

 

                                                                                           2.