РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

РЕШЕНИЕ

 

№ 86

 

град Пловдив, 13 януари  2014 год.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ к.с., в открито заседание на  единадесети декември през две хиляди и тринадесета година,  в състав:

 

                      Председател: Милена Несторова - Дичева 

                             Членове:  Мариана Михайлова

                                               Татяна Петрова 

 

при секретаря М.Ч.  и прокурора Дилян Пинчев, като разгледа   докладваното от председателя Дичева КНАД № 3192  по описа за  2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на РДГ - Пловдив срещу Решение № 230/ 26.09.2013 г. по НАХД № 530 по описа за 2013 г. на РС  -  Асеновград, с което е отменено атакуваното в първата инстанция НП, и се моли съда да отмени атакуваното решение, вместо което да потвърди НП, по съображения, изложени в жалбата.

В СЗ жалбоподателят не се представлява и не взема становище по жалбата.

Ответникът също не се представлява и не взема становище по жалбата.

Представител на Окръжна прокуратура - Пловдив изразява становище за неоснователност на жалбата.

    Пловдивският административен съд, в настоящия касационен състав, като провери законосъобразността на първоинстанционното решение, във връзка с на­ве­дените от касатора оплаквания и извърши служебна проверка на съдебното ре­шение, с оглед обхвата на касационния контрол по чл.218, ал.2 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН, намери за установено следното:

Предмет на настоящото касационно оспорване е Решение № 230 от 26.09.2013 г., постановено по НАХД № 530 по описа на РС-Асеновград за 2013 г., с което е отменено НП № 328 от 03.07.2013 г. на Директора на РДГ Пловдив, с което на Р.А.Т., ЕГН **********,***, е наложена глоба в размер на 200 лева за нарушение по чл.263 ал.1 т.2 от Закона за горите вр.чл.148 ал.4 от ЗГ и чл.23 ал.1 и ал.6 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии като постановено при съществено процесуално нарушение.

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.  Жалбодателят е бил санкциониран, затова че извършва дейност в горски територии – транспортира с автомобил ЗИЛ широколистни дърва за огрев, като в момента на проверката не представя разрешително за достъп в горски територии – нарушение по чл.263, ал.1, т.2 от ЗГ. Последната разпоредба препраща към НАРЕДБА № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, като в АУАН и НП е посочена разпоредбата на чл.23, ал.6 от наредбата. Съгласно последната “Оригиналът на разрешителното за достъп в горски територии и до горски пътища придружава превозното средство, за което е издадено, и при престой се поставя на видно място.” Няма спор, че жалбодателят не е представил разрешителното по време на проверката, а е представил същото впоследствие, с което е изпълнена хипотезата на чл.263, ал.1, т.2 от ЗГ, съгласно който “Наказват се с глоба от 200 до 2000 лв., ако деянието не съставлява престъпление, физически лица, които извършат или наредят да бъдат извършени следните дейности: 2. ползване на горските пътища в нарушение на наредбата по чл. 148, ал. 11.” Неправилно първоинстанционният съд е посочил, че санкцията е следвало да бъде наложена по чл.261, ал.1, т.2 от ЗГ – за непредставяне на документи на контролните органи. Последната санкция се налага първо ако не е предвидено по-тежко наказание, а в конкретния случай санкционната норма предвижда такова, и второ когато е налице отказ за съдействие  на контролните органи. В конкретния случай не става въпрос за такъв отказ, а за неизпълнение на задължение, което наредбата вменява, поради което според настоящият касационен състав нарушението е правилно квалифицирано и подведено към съответната санкционна норма, а наложеното наказание е определено в съответните законови предели, в случая - в минимален размер.  

Поради това като е отменил НП съдът е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено, вместо което бъде постановено друго, с което да бъде потвърдено НП. 

 

Воден от изложеното, настоящият касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 230/ 26.09.2013 г. по НАХД № 530 по описа за 2013 г. на РС  -  Асеновград, вместо което ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА НП № 328/ 03.07.2013 г. на Директора на РДГ - Пловдив.

Решението  е окончателно.

 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

 

         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                               2.