РЕШЕНИЕ

 

№ 105

 

гр. Пловдив, 13.01.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на тринадесети декември, две хиляди и тринадесетата година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

ГЕОРГИ ПАСКОВ

          

         при секретаря Р.П. и с участието на прокурор Борис Мендев, като разгледа докладваното от съдия Пасков кнахд № 3229 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 1934 от 16.07.2013г., постановено по НАХД №  3415/2013г. по описа на Пловдивски районен съд, 24 –ти наказателен състав е отменил  Наказателно постановление № ЗОП-206 от 20.05.2013г.,издадено от Председателя  на Сметната палата на Република България , с което на Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски“ е наложено административно наказание   имуществена санкция в размер на 7000  /седем хиляди    / лева за извършено от нея  нарушение на   чл.25 ал.5  от ЗОП.

 

Касаторът – Сметна палата, чрез процесуалния си представител обжалва решението на РС в законоустановения срок, като незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон, поради което иска отмяната му, респективно искането е да се потвърди изцяло обжалваното НП.

Ответникът оспорва жалбата.

Прокурорът счита жалбата за неоснователна.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбата касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, счита жалбата за процесуално допустима.

Касационната жалба е неоснователна, поради следното:

Въззивният съд от фактическа страна е установил следното:

На 02.11.2011 г., в гр. Пловдив, с Решение № Р33-392 от 02.11.2011 г., е била открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет .Доставка на лабораторна техника по 6 обособени позиции", с възложител ПУ „П. Хилендарски”, с което решение са били одобрени обявление за обществена поръчка и документация за участие в процедурата. В раздел III.2.2 от обявлението „Икономически и финансови възможности" е било поставено изискване „Общият оборот на участника от услуги, сходни на тези, които са обект на поръчката (доставка и монтаж на лабораторно оборудване), за последните три години - 2008, 2009 и 2010 г. да бъде в размер не по-малък от 600 000 (шестстотин хиляди лева) без ДДС за всяка година, което се доказва с декларация от кандидата." Съгласно поставеното условие до участие се допускат само участници, които са доказали оборот общо от 1 800 000 лв. за последните три години. В раздел II. 1.8 от обявлението е дадена възможност за участие по една или повече обособени позиции, но в същото не са посочени прогнозни стойности по отделните обособени позиции. Въз основа на проведената процедура са били сключени шест договора с участниците, определени за изпълнители, както следва:

По обособена позиция № 1 с „Термо Фишер Сайънтифик висентшафтлер герете" ГмбХ Австрия, е сключен договор с предмет „Доставка и монтаж на система за структурен анализ на метаболити и протеини" на стойност 721 701 лева без ДДС.

По обособена позиция № 2 с "Лабексперт" ООД, гр. София, е сключен договор с предмет „Доставка и монтаж на микровълнова система за разлагане на проби в затворени съдове по налягане" на стойност 34 480.85 лева с ДДС.

По обособена позиция № 3 с "Карл Цайс" ООД, Австрия е сключен договор с предмет „Доставка и монтаж на конфокална лазерно- сканираща система" на стойност 311 368.14 лева без ДДС.

По обособена позиция № 4 с „Термо Фишер Сайънтифик висентшафтлер герете" ГмбХ Австрия, е сключен договор с предмет „Доставка и монтаж на система за елементен анализ основана на оптичен емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP -OES)" на стойност 74 321.54 лева без ДДС.

По обособена позиция № 5 с "Елта 90М” ООД, гр. София, е сключен договор с предмет „Доставка и монтаж на система за секвениране на генетичен материал (от растения), използващ ново-генерационната технология на секвениране чрез синтеза" на стойност 405 000 лева без ДДС.

По обособена позиция № 6 с „Shaefer Sout- East EuropeSRL, Италия, е сключен договор с предмет „Доставка и монтаж на апаратура за атамно- силова микроскопия и спектроскопия с възможност за сканиране на образив контролирана околна среда на различни газове и течности (AFM)" на стойност 204 939.70 лева без ДДС.

Горното е било установено след извършен одит за финансовото положение  на  ПУ” П.Хилендарски.

При тези верни констатции въззивният съд правилно е отменил обжалваното пред него НП поради следното:

Трайна практика на Административен съд-Пловдив е, че разпоредбата на чл. 25, ал. 6 ЗОП в приложимата редакция, визира цялата обществена поръчка, а не отделените нейни позиции, каквото уточнение е направено с последващото изменение на коментираната разпоредба. В случая правилен е изводът на въззивния съд, че условие за съобразяване на техническите изисквания със сложността, стойността и обема на всяка от обособените позиции към датата на нарушението в разпоредбата на чл. 25 ал. 6 от ЗОП не е било налице към твърдяната в атакуваното НП дата на извършване на нарушението. В случая първоинстанционния съд законъсобрразно се е съобразил с разпоредбата на чл.3, ал.1 от ЗАНН и е приел, че липсата на такова ограничение  в Закона по време на откриване и обявяване на  цитираната обществена поръчка ,не може да се иска съобразяване с подобни изисквания ,влезли с сила едва след съставяне на АУАН.

         Предвид горното настоящият съдебен състав намира обжалваното решение за законосъобразно и същоото следва да се остави в сила.

Ето защо и на основание чл.221, ал. 2, предл. второ от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав

РЕШИ:

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1934 от 16.07.2013г., постановено по НАХД №  3415/2013г. по описа на Пловдивски районен съд.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :