РЕШЕНИЕ

№ 147

гр. Пловдив, 16.01.2014год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на тринадесети декември, две хиляди и тринадесета  година,

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ  ХАРИТЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

                                                                                 ГЕОРГИ ПАСКОВ

при секретаря Р.П. и с участието на прокурор Борис Мендев,  като разгледа докладваното от съдия Ботев кнахд № 3230 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на глава Дванадесета от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

Постъпила е жалба от Б.С.В., ЕГН ********** ***, в качеството на управител на “ Бумар” ООД, против Решение № 2061/ 24.07.2013г. по НАХД № 2995/2013г. по описа на Пловдивски Районен съд  ХХVІ -ти наказателен състав, с което  е потвърдено Наказателно постановление № 46737- F042861/04.04.2013 г. на Директор на дирекция „Обслужване” в ТД на НАП-Пловдив, с което на “Бумар” ООД със седалище и адрес на управление  в  ******, представлявано от Управителя Б. В.на осн. чл.179 предл.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ДВ бр.108/2007 г./ е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на чл.125 ал.1, вр. чл.125 ал.5 от Закона за данък върху добавената стойност като законосъобразно.

 Касационният жалбоподател  – “ Бумар” ООД, моли да се уважи жалбата.

Ответникът  – ТД на НАП Пловдив, редовно призован, не се явява, не се представлява.

Прокурорът - счита решението на ПРС   за правилно и законосъобразно, поради което иска отхвърляне на жалбата.

Касационният съд, като извърши преглед на обжалваното съдебно решение, във връзка със соченото касационно основание констатира, че касационната жалба е подадена в предвидения законен срок и от страна по първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно, поради което същата е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

ПРС въз основа на приетите по делото доказателства е установил,  че на  при извършена на 18.11.2012 г. служебна проверка в ТД на НАП -Пловдив Х. И., инспектор по приходите при ТД на НАП - Пловдив, установява, че “Бумар” ООД гр.Пловдив, като регистрирано по ЗДДС лице не спазва законоустановения срок до 14.11.2012 г. включително за подаване на справка-декларация по смисъла на чл.125 от ЗДДС в ТД на НАП - Пловдив за данъчен период 01.10.2012г. - 31.10.2012 г.

За констатираното нарушение в хода на осъществената проверка, на 07.02.2013 г.  на „Бумар” ООД гр.Пловдив е съставен АУАН № F042861/07.02.2013 г. в отсъствие на представляващо го лице. Актосъставителят квалифицира нарушението по чл.125 ал.5 вр.чл.125 ал.1 от ЗДДС. Актът е предявен и препис от същия е връчен срещу подпис на представляващия търговското дружество - нарушител на 08.02.2013 година.

ПРС е кредитирал  показанията на свидетеля Х.И.  като обективни и кореспондиращи на доказателствения материал по делото.

 ПРС е приел, че наказателното постановление е издадено от компетентен орган, в кръга на неговата компетентност , в предвидената от закона форма, при спазване на материалноправните разпоредби и процесуалните правила и е съобразено с целта на закона и актът е съставен в съответствие с разпоредбата на чл.42 от ЗАНН. РС е приел , че подаване на справка – декларация по чл.125 от ЗДДС от регистрираните по ЗДДС лица до 14-то число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят е императивно изискване независимо дали същата е нулева, а липсата на осъществявана дейност от страна на регистрираното по ЗДДС лице е ирелевантно относно изпълнение на задължението за подаване горепосочената справка-декларация.

Касационния състав счита, че от ПРС  не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и норми, приложена е правилната квалификация на материалния закон и са обсъдени възраженията на жалбоподателя.

По изложените мотиви съставът на Административен съд Пловдив намира, че решението като правилно, законосъобразно и допустимо следва да бъде оставено в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 АПК Административен съд Пловдив, ХХІІ касационен състав.

Р  Е  Ш  И  :

ОСТАВЯ В СИЛА Решение  № 2061/ 24.07.2013г. по НАХД № 2995/2013г. по описа на Пловдивски Районен съд    ХХVІ -ти наказателен състав.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                         ЧЛЕНОВЕ: