РЕШЕНИЕ № 10

гр. Пловдив, 03.01.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Пловдив,  ІІ-ри състав, в открито заседание на трети декември, две хиляди и тринадесета година  в състав:                

                                      

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

 

при секретар Веселина Елкина. като разгледа административно дело № 3269  по описа на съда за 2013 г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.256 и сл. от АПК. Образувано е по искане /неправилно озаглавено „жалба/ на Областния управител на област Пловдив против отказ за изпълнение на нормативно предвидени задължения, обективиран в писмо изх. № 13ОУ266 от 15.10.2013 г.  на Кмета на Община Пловдив. Твърди се, че по направено искане за предоставяне на информация, направено на основание чл.31, ал.2 от ЗА, Кметът на Община Пловдив отказал да предостави информацията, и се моли съда да осъди Кмета на Община Пловдив да изпълни задължението си по чл.31, ал.2 от ЗА. В СЗ процесуални представители поддържат искането и претендират разноски.

Ответникът чрез процесуален  представител оспорва искането и претендира разноски.

Искането е процесуално допустимо, като подадено от лице с правен интерес от оспорването и при безсрочност на оспорването /чл.257 от АПК/. Разгледано по същество е основателно.

С писма  изх. № АК-01-210/#4/ 24.09.2013 г. и изх. № АК-01-210/#5/ 24.09.2013 г. е била изискана от Кмета на Община Пловдив информация за проектната готовност, етапа на който се намират отчуждителните производства и копие от проектите на Община Пловдив, за основен ремонт на улици, които ще бъдат финансирани с поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 14 200 000 евро от ЕБВР. В изпратени впоследствие писма изх. № АК-01-210/#6/ 01.10.2013 г. и изх. № АК-01-210/#7/ 11.10.2013 г.  е посочено, че кметът е длъжен да предостави информацията съгласно чл.31, ал.2 от ЗА.   В писмо изх. № 13ОУ266/ 15.10.2013 г. Кметът на Община Пловдив е посочил, че исканията за предоставяне на информация  са извън предоставените на Областния управител от чл.31, ал.1 от ЗА правомощия, и е поискано уточнение на основание кои от правомощията по чл.31, ал.1 от ЗА следва да бъде предоставена исканата информация, т.е. на практика с въпросното писмо кметът е отказал предоставянето на информация.

Предмет на оспорване е бездействието на административен орган по задължение, произтичащо пряко от нормативен акт - чл. 257, ал. 1 от АПК. Съгласно тази разпоредба това бездействие може да се оспори безсрочно, като се прилагат съответно разпоредбите за оспорване на индивидуалните административни актове. Бездействието на администрацията (неупражняването на компетентност) поначало съставлява закононарушение, като в хипотезата на чл. 257, вр. с чл. 256 попадат всички фактически действия, без задълженията за волеизявления, а защитата се реализира по процесуалния ред на Раздел II от Глава ХV на АПК и след изпълнение на предвидените условия и предпоставки. В разглеждания случай са налице предпоставките на нормата на чл. 257, ал. 1 от АПК. Кметът на Община Пловдив безспорно е административен орган, както и е безспорно че в това си качество същият не е изпълнил задължение, пряко произтичащо от нормата на закон, в случая от чл. 31, ал.2 от ЗА, съгласно която ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта, кметовете и председателите на общинските съвети предоставят исканите от областния управител информация и документи във връзка с изпълнение на правомощията му по ал.1, освен когато те съставляват държавна или служебна тайна. Областният управител в качеството си на едноличен орган на изпълнителната власт в областта, в изпълнение на правомощията възложени му със Закона за администрацията е поискал от Кмета на Община Пловдив да му предостави посочена информация с цел упражняване контрол по законосъобразността на действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, което не се оспорва от ответника, включително се сочи в неговото писмо. Каква е целта, поради която областният управител иска информацията /впрочем това не е и необходимо да бъде посочвано в искането/, както и дали посоченият като конкретна цел евентуален бъдещ контрол по законосъобразността на действията на органите на местното самоуправление и местната администрация е допустим, е съвсем отделен въпрос, като преценката за последното е предоставена единствено на съда, не и на административния орган, от когото се иска информацията. В тази връзка настоящият съдебен състав намира, че кметът е бил длъжен да извърши  фактическите действия, а не да бездейства или да иска допълнителни уточнения в каква връзка се иска информацията, тъй като единствената хипотеза, в която може да откаже да предостави информацията е ако последната представлява държавна или служебна тайна, каквото обстоятелство не се твърди.  В случая още с първото писмо  Областният управител на Област Пловдив е сезирал кмета на общината с надлежно искане за извършване на определени фактически действия - да изготви и да му предостави поисканата информация. Поради това искането, наименовано „жалба” е основателно и доказано, поради което и следва да бъде осъден административният орган – Кметът на Община Пловдив да извърши посочените в искането на Областния управител на Област Пловдив фактически действия, като му бъде определен и разумен срок за изпълнение.  При този изход на делото следва да бъде осъдена Община Пловдив да заплати на Областна администрация своевременно поисканото юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. 

Мотивиран от изложеното, Административен съд – Пловдив, ІІ състав

 

Р Е Ш И :

 

 

ОСЪЖДА Кмета на Община Пловдив в 14 - дневен срок да изготви и предостави на Областния управител на област Пловдив изисканата с писма изх. № АК-01-210/#4/ 24.09.2013 г. и изх. № АК-01-210/#5/ 24.09.2013 г. на Областна администрация, информация за проектната готовност, етапа на който се намират отчуждителните производства и копие от проектите на Община Пловдив, за основен ремонт на улици, които ще бъдат финансирани с поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 14 200 000 евро от ЕБВР.

ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Областна администрация разноски в размер на 150 лв. 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: