РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

№ 171

 

гр. Пловдив, 16.01.2014 година

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХ състав, в открито заседание на  шестнадесети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЧО ДИЧЕВ  

ЧЛЕНОВЕ :           Т. КОМСАЛОВА  

                                ЙОРДАН РУСЕВ  

при секретар   Т.К.  и  прокурор Георги Димитров като разгледа докладваното от съдия Дичев  КНАД №  3290  по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

                  Производството е образувано по жалба на ОД НА МВР - Пловдив срещу Решение № 2340/ 10.09.2013 г. по НАХД № 3183 по описа за 2013 г. на РС  -  Пловдив, с което е отменен атакуваният в първата инстанция електронен фиш,  и се моли съда да отмени атакуваното решение, вместо което да потвърди електронния фиш. В СЗ жалбодателят не се представлява и не взема становище по жалбата. Ответникът не се представлява и не взема становище по жалбата. Представителят на ОП изразява становище за неоснователност на жалбата. 

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Правилен и извода на съда, че административно-наказателната отговорност неправилно е ангажирана посредством издаването на електронен фиш при заснемане на нарушение с техническо средство, представляващо мобилна система за видеоконтрол. Използването на мобилна система предполага участието на контролен орган, което от своя страна е предпоставка за прилагане на общия ред за установяване на административното нарушение, посредством издаването на АУАН. Според разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение, тоест издаването на електронен фиш е мислимо само при отсъствие на контролен орган и съответно при заснемане на нарушението, посредством стационарен тип система за видеоконтрол. Този извод следва от това, че се касае за  специфични по своя характер нарушения, при които отговорността на лицето, което ги е извършило се ангажира по специален ред. Поради това като е отменил електронния фиш първоинстанционният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила, а обсъждането на касационните оплаквания е безпредметно, тъй като не може да доведе до промяна на крайното решение на съда.

Воден от изложеното, настоящият касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2340/ 10.09.2013 г. по НАХД № 3183 по описа за 2013 г. на РС  -  Пловдив.

Решението  е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

        

 

                             2.