РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

№ 175

 

гр. Пловдив, 16.01.2014 година

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХ състав, в открито заседание на  шестнадесети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЧО ДИЧЕВ  

ЧЛЕНОВЕ :           Т. КОМСАЛОВА  

                                ЙОРДАН РУСЕВ  

при секретар   Т.К.  и  прокурор Георги Димитров като разгледа докладваното от съдия Дичев  КНАД №  3292  по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

                     Производството е образувано по жалба на “ТРАКИЙСКИ ХЛЯБ” ООД - Пловдив срещу Решение № 2362/ 16.09.2013 г. по НАХД № 3629 по описа за 2013 г. на РС  -  Пловдив, с което е потвърдено атакуваното в първата инстанция НП,  и се моли съда да отмени атакуваното решение, вместо което да отмени НП. В СЗ жалбодателят чрез представител поддържа жалбата. Ответникът не се представлява и не взема становище по жалбата. Представителят на ОП изразява становище за неоснователност на жалбата.

              Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Дружеството е било санкционирано за нарушение на чл.58, т.2 от НАРЕДБА № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2006 г., в сила от 1.09.2006 г.  Противно на твърденията в жалбата нарушението е достатъчно ясно и конкретно описано в АУАН и в НП, а нарушения на чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН настоящият състав не констатира,  поради което следва да се приеме, че не са налице неясноти, които доведат да нарушаване на правата на дружеството в производството по установяване на нарушението и налагане на наказанието. Твърдяното разминаване между съставен констативен протокол и АУАН няма значение в административнонаказателното производство, което започва именно със съставянето на АУАН, поради което съществено е отразеното именно в последния. Правилен е извода на първоинстационният съд, че е достатъчно рискът за здравето  да е вероятен, а не сигурен, както сочи жалбодателят, тъй като нарушената разпоредба говори за осигуряване на условия за защита срещу замърсяването на храните, поради което неосигуряването на такива условия е достатъчно за съставомерността на деянието и не е необходимо да се установява замърсяване, нито да се извършват процесуални действия в тази връзка.  Последното касационно оплакване също не може да бъде споделено, тъй като отстраняването впоследствие на нарушението няма отношение към конкретното административнонаказателно производство и установеното по-рано нарушение, за което жалбодателят е  бил санкциониран.  Поради изложеното и при безспорната установеност и доказаност на нарушението,  жалбата е неоснователна, а решението на Районен съд – Пловдив като валидно, допустимо и  правилно следва да бъде оставено в сила.

Воден от изложеното, настоящият касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2362/ 16.09.2013 г. по НАХД № 3629 по описа за 2013 г. на РС  -  Пловдив.

Решението  е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                         

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                               2.