РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

№ 68

 

град Пловдив, 10 януари  2014 год.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ к.с., в открито заседание на  единадесети декември   през две хиляди и тринадесета година,  в състав:

 

                     Председател: Милена Несторова - Дичева 

                             Членове: М. Михайлова

                                               Татяна Петрова 

 

при секретаря М.Ч. и прокурора Дилян Пинчев, като разгледа   докладваното от председателя Дичева КНАД № 3294  по описа за  2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава XII от АПК във връзка с чл.63, ал.1, предл.второ от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба, предявена от ОД на МВР – Пловдив, *****, представлявана от Директора Т.Б.Г., чрез гл.юрисконсулт М.-П., против Решение № 2417/24.09.2013 г. по НАХД № 4115/2013 г. на ПРС, с което е отменен като неправилен и незаконосъобразен електронен фиш серия К № 0546228, издаден от ОД на МВР – Пловдив, с който на М.С.Л. ***, на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП.

Твърди се неправилност и необоснованост на обжалваното решение като постановено в нарушение на материалния закон. Като основен довод се сочи, че ПРС неправилно е приел, че са допуснати СПН в хода на административното производство. Сочи се също за неоснователен извода на съда за несъответствие при посочване на скоростта за движение.

В крайна сметка се иска да бъде отменено решението на ПРС и да бъде потвърден електронния фиш.

В съдебно заседание жалбоподателят  не се представлява.

Ответникът по касационната жалба също не се явява и не се представлява.

Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, дава заключение за неоснователност на жалбата, като предлага на съда да остави в сила първоинстанционното решение, като правилно и законосъоб­раз­но.

 Пловдивският административен съд, в настоящия касационен състав, като провери законосъобразността на първоинстанционното решение, във връзка с на­ве­дените от касатора оплаквания и извърши служебна проверка на съдебното ре­шение, с оглед обхвата на касационния контрол по чл.218, ал.2 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН, намери за установено следното:

Касационната жалба е подадена в рамките на преклузивния срок по чл.211, ал.1 АПК и от лице имащо правен интерес - страна в първоинстанционното произ­вод­ство, за която решението е неблагоприятно, поради което е процесуално ДО­ПУС­ТИМА.

Разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.           

Предмет на процесното касационно оспорване е Решение № 2417/24.09.2013 г. по НАХД № 4115/2013 г. по описа на ПРС, с което е отменен електронен фиш серия К № 0546228 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, на ОД на МВР Пловдив, с който на М.С.Л. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП на основание чл.189 ал.4 вр.чл.182 ал.1 т.4 от ЗДвП.

За да достигне до този извод, ПРС е приел, че в хода на административното производство са допуснати СПН, опорочаващи издадения електронен фиш и налагащи неговата отмяна. Според мотивите на първоинстационния съд съдържащите се в електронния фиш реквизити в съответствие с чл.189 ал.4 изр.II от ЗДвП  не са достатъчни, за да се счете, че процесният електронен фиш е законосъобразен. Според ПРС същият, освен предвидените в тази норма реквизити,  следва да съдържа и дата на издаване и издател.

Този касационен състав не споделя изложените от ПРС мотиви за отмяна на обжалвания пред него електронен фиш поради липса на реквизити като издател на фиша и дата на съставянето му. Касае се за електронен фиш, чиито единствени задължителни реквизити са тези, предвидени в чл.189, ал.4 от ЗДвП по съответния одобрен по надлежен ред образец.

Въпреки това, решението на ПРС следва да бъде оставено в сила като правилно единствено като краен резултат.

В конкретния случай административно-наказателната отговорност неправилно е ангажирана посредством издаването на електронен фиш при заснемане на нарушение с техническо средство, представляващо мобилна система за видеоконтрол. Използването на мобилна система предполага участието на контролен орган, което от своя страна е предпоставка за прилагане на общия ред за установяване на административното нарушение посредством издаването на АУАН. Според разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Тоест, издаването на електронен фиш е мислимо само при отсъствие на контролен орган и, съответно при заснемане на нарушението посредством стационарен тип система за видеоконтрол. Този извод следва именно от това, че се касае за  специфични по своя характер нарушения, при които отговорността на лицето, което ги е извършило се ангажира по специален ред.

Предвид посоченото оспореното решение следва да бъде оставено в сила.

Така мотивиран, и на основание чл.221, ал.2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2417/24.09.2013 г. по НАХД № 4115/2013 г. по описа на ПРС, с което е отменен електронен фиш серия К № 0546228 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, на ОД на МВР Пловдив, с който на М.С.Л. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП на основание чл.189 ал.4 вр.чл.182 ал.1 т.4 от ЗДвП.

Решението е окончателно.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                     

                                                                                                                2.