РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд  Пловдив

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 288

 

гр.Пловдив,  30 . 01 . 2014г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд-Пловдив, VI състав, в открито заседание на двадесети януари през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                           Административен съдия : Здравка Диева

 

С участието на секретаря Гергана Георгиева, като разгледа докладваното от съдията адм.д.№ 3301/2013г., за да се произнесе, взе предвид следното :

Производство по реда на чл.156 и сл. от ДОПК.

“АРПА - 03” ООД, ***, представлявано от Д.А. чрез адв.Н.А. обжалва Ревизионен акт № 161302443/19.07.2013г. с номер след поправка – 261302443/19.07.2013г., издаден от С.П. – Началник Сектор ревизии и П.К. – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, дирекция Контрол, офис Хасково и РА № Р – 1324053/30.07.2013г. за поправка на ревизионен акт, потвърдени с Решение № 1045/08.10.2013г. на Директора Дирекция “ ОДОП “- Пловдив в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 11 401.78 лв., м.10 и м.12.2012г. с прилежащи лихви.

С жалбата се оспорват резултатите по РА, които обхващат както отказан данъчен кредит в месец 10.2012г., така и определените със същия задължения за данък върху добавената стойност за внасяне за месеците 11. и 12.2012г. – в резултат на отказания данъчен кредит в месец 10.2012г.

Оспорен е извода на приходния орган, за това, че закупения от търговското дружество автомобил представлява лек автомобил по см. на ЗДДС /§1 т.18 ДР ЗДДС/, а не товарен такъв и последвалия отказ на правото на данъчен кредит /ДК/ за придобиването му и за разходите по поддръжка на МПС. Поддържат се аргументите във възражението против РД и в административната жалба, ведно с посочената съдебна практика на ВАС по идентични казуси.

Твърди се, че приходните органи не съобразяват съдебната практика /Решение на ВАС с №№ 12656/13г.; 12716/13г.; 12915/13г./ и изводите на съда в Люксембург по дело С-118/11.

Поддържа се, че през 2012г. въз основа на договор с Порше Лизинг БГ ЕООД, оспорващото търговско дружество придобило МПС – товарен автомобил с марка WOLKSWAGEN, модел TIGUAN, при което са издадени две фактури с №№ 0090001147/25.10.2012г. , ДДС – 7 128.33 лв. и 0010231267/25.10.2012г., ДДС – 4 054.50 лв., като за определяне характеристиките на превозното средство бил приложен Сертификат за съответствие, издаден от производителя – компанията WOLKSWAGEN. Сертификатът е събран в хода на ревизията и в същия е посочено под позиция 0.4 – класът на превозното средство е категория N1, т.е. товарен, а не лек автомобил. При регистрация на МПС в КАТ, осъществена от Порше Лизинг БГ ЕООД, МПС е регистрирано в същата категория и в тази насока е позоваването на писмо от Началник сектор Пътна полиция-Хасково /”Съгласно чл.149 т.3 ЗДв.П превозните средства от категория N1 са предназначени за превоз на товари и имат най-малко четири колела. Представеният автомобил е от категория N1, тъй като е с технически допустима максимална маса 2 260 кг.”/. Изтъква се, че компетентния орган, осъществяващ контрол във вр. със Здв.П потвърждава вида на превозното средство в пълно съответствие със Свидетелството за съответствие на завода-производител.

Твърди се, че предприетите в хода на ревизията действия за установяване на противното /запитване до дирекция Интрастат и до Агенция Митници/, вкл. извършен оглед, не опровергават официалните данни за вида на МПС. Оспорени са техническите изводи в РА поради липса на компетентност на съответните лица и без възложена експертиза.

Жалбоподателят твърди, че видът на МПС е посочен в издаден от производителя сертификат, потвърден от КАТ и тези факти не са опровергани с насрещни доказателства, събрани в хода на ревизията от приходните органи.

В тази вр. се поддържат за необосновани и констатациите за отказ на данъчен кредит по отношение консумативите за закупеното превозно средство. По същество е изтъкнато, че автомобила от категория N1 е заведен в счетоводството на жалбоподателя, което обстоятелство е констатирано в РА и не се оспорва. Автомобилът се използва за дейността на дружеството, който факт също не е спорен.

Поискана е отмяна на РА с присъждане на направените съдебни разноски, допълнително обоснована в писмено становище по същество на спора.

Ответникът Директор на Дирекция “ ОДОП “- Пловдив при ЦУ на НАП, чрез процесуалният си представител юрисконсулт П. изразява становище за неоснователност на жалбата и претендира юрисконсултско възнаграждение.

Жалбата е процесуално допустима, подадена в предвидения за това срок, от страна с право и интерес от оспорването. Упражненото процесуално право на жалба е по реда на чл.156 ал.2 от ДОПК.

Като съобрази доказателствата за фактите и доводите на страните, в съответствие с разпоредбата на чл.160 ал.2 от ДОПК, съдът установи следното:

Със Заповед № 1300566/06.02.2013г.  /л.202/ издадена от Началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол” при ТД на НАП-гр.Пловдив на основание чл.112 и чл.113 от ДОПК е възложено ревизионно производство по прилагане на ЗДДС на търговското дружеството жалбоподател за периода 01.10.2012г. – 31.12.2012г. със срок до 3 месеца от дата на връчване /по електронен път – 19.02.2012г./. С последваща ЗВР № 1302443/18.05.2013г. е удължен срокът на ревизионното производство до 14.06.2013г.

Ревизията е възложена от надлежно упълномощен с правата по чл.112 ал.1 и чл.113 ал.3 от ДОПК орган по приходите, видно от представена по делото Заповед № РД-09-1301/01.11.2012г. на Териториален директор-Пловдив, ведно с Приложение № 1 /т.10 – поименно посочено длъжностното лице – издател на ЗВР/ и Приложение № 2 към заповедта, т.7.

Ревизионен доклад № 1302443/19.06.2013г. е редовно връчен на 24.06.2013г. на представляващият търговското дружество. Приложено е възражение против РД /л. 34 и сл./, съдържащо доводите в жалбата при административното и съдебно оспорване – с цитирани съдебни решения на ВАС по отношение регламент 2658/1987г. и постановлението за приемане на Комбинираната номенклатура и въвеждане на Интегрирана митническа тарифа /№ 8478 от 2013г.; 7162 от 2013г.; 9016 от 2013г.; 6941 от 2013г.; 15784/2012г.; 5768 от 2013г./ - същите са неприложими при тълкуване на понятията – лек и товарен автомобил.

Възражението против РД е прието за неоснователно по изложените съображения в РА, л.29 гръб и сл.

Ревизионният акт е обжалван по административен ред /л.82/ с част от аргументите при съдебното оспорване. Допълнителни доказателства не са прилагани.

1. Съгласно забраната по чл. 160 ал. 3 ДОПК, при обжалване на ревизионен акт съдът няма правомощието да го отмени при констатирани от него процесуални нарушения в ревизионното производство и да върне преписката на компетентния орган по приходите със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

1.1. Констатациите в РА покриват тези от ревизионния доклад, който е неразделна част от РА. Фактическите основания и правните изводи от доклада представляват мотиви и за издаване на РА /чл.120 ал.2 ДОПК/. Налице е конкретно препращане към РД, който съдържа подробно описание на извършените от ревизиращия екип процесуални действия.

1.2. РД е съставен от екип ревизори - гл.инспектор по приходите П.Кръстев /ръководител ревизия/ и Д.Делчева – гл.инспектор по приходите. Тези лица са определени в основополагащата ЗВР в съответствие с чл.112 и чл.113 ал.1 т.2 ДОПК, издадена от Началник сектор Ревизии, Дирекция Контрол при ТД на НАП – Пловдив.

 РА е издаден от Св.Петрова на длъжност Началник сектор Ревизии, Дирекция Контрол при ТД на НАП – Пловдив, възложил ревизията и П.Кръстев – гл.инспектор по приходите – ръководител на ревизията, съгл. чл.119 ал.2 ДОПК.

1.3. РД съдържа Предложение за установяване размери на задълженията по видове и периоди с лихви за просрочие към тях, изчислени към 19.06.2013г. – Таблица 1.

В Таблица № 1 към РА са посочени размер на задълженията по видове и периоди и лихвите за просрочие към тях, изчислени към 19.07.2013г.

1.4. С РА № Р-1324053/30.07.2013г. е извършена поправка на РА № 261302443/19.07.2013г., на основание чл.133 ал.3 ДОПК, поради установена очевидна техническа грешка в номера на ревизионният акт и допуснати технически грешки при изписването на суми по главница и лихви.

РА за поправка е издаден от органа, възложил ревизията и ръководителят на ревизията, л.25.

Поправката се състои в промяна номера на РА – 261302443/19.07.2013г.; ДДС за внасяне за данъчен период м.10.2012г. в коригиран размер на 232.26 лв. /вместо 232.27 лв./; за ревизиран период м.12.2012г. задължение – ДДС за внасяне в размер на 2 135.50 лв. /вместо 1 916.50 лв./ и начислена лихва на основание чл.175 ДОПК вр. с чл.1 ЗЛДТДВ за периода 15.01.2013г. – 19.07.2013г. в размер на 110.65 лв. /вместо 99.30 лв./.

2. Ревизията касае правилното прилагане на ЗДДС и ППЗДДС за периодите от 01.10.2012г. до 31.12.2012г.

Не е признато правото на приспадане на данъчен кредит общо в размер на 11 401.78 лв. през м.10 и м.12.2012г., ведно с прилежащи лихви : 11 182,83 лв.  по фактури № 0010231267/25.10.2012г. и № 0090001147/25.10.2012г., издадени от Порше Лизинг БГ ЕООД, във връзка със закупен лек автомобил; 218,95лв. по фактури № 1000029308/ 05.12.2012г. за измерване геометрия на преден мост,  № 1000029309/05.12.2012г. д/м, баланс гуми  и № 1000029310/05.12.2012г. за гума Nfkian WR A3,  издадени от Хаас-60 ЕООД.

За извършените от приходния орган процесуални действия са представени опредметяващи ги писмени документи в съответствие с чл.37, чл.53 и чл.56 ал.1 ДОПК, описани в РД. Според фактическите констатации в РД :

            2.1. През месец 10.2012г. е ползван  данъчен кредит за закупен автомобил от Порше Лизинг БГ ЕООД по фактури с номера :

- № 0010231267/25.10.2012г., с предмет на доставка авансово плащане, данъчна основа  20 272,50 лв.и  ДДС 4 054,50лв.

- № 0090001147/25.10.2012г., с предмет на доставката главница нето 54 833,33 лв., авансово плащане главница – 19 191,67 лв., обща нетна дължима сума 35 641,66 лв., данъчна основа – 35 641,66 лв. ,начислен ДДС 7 128,33 лв. и обща  сума 42 769,99 лв.

В Протокол от 11.01.2013г. /л.92 и сл./ са вписани данни от представените извлечения от сметка 401 и 402, съответно 159 относно осчетоводяването на авансово плащане по доставката на автомобила и за главницата.

Изрично е вписана констатацията – „В инвентарната книга на с-ка 205 е заведен в счетоводството на дружеството товарен автомобил Фолксваген Тигуан с инвентарен номер № 1011 с първоначална стойност 54 833.33 лв.

Посочени са и данни от обясненията на управителя за ползването на автомобила – транспортират се и необходими за работата на Арпа - 03 ООД инструменти /нивелири, измервателни уреди и др./, свързани със строителството; данни за обектите на СМР са посочени на л.94 от протокола.

По тази доставка е сключен Договор за финансов лизинг от 24.10.2012г. между  Порше Лизинг БГ ЕООД  - лизингодател, търговец „ХААС-60” ЕООД и „Арпа-03” ООД – лизингополучател, с предмет - моторно превозно средство WOLKSWAGEN TIGUAN DIESEL с шаси WVGZZZ5NZDW036586, двигател № CFF B50261.

Съгласно Приемо-предавателен протокол към договор за лизинг № 08556 Порше лизинг БГ ЕООД предава на „Арпа-03” ООД лизинговия автомобил на 25.10.2012г.

Представено е Свидетелство за регистрация на посочения автомобил в КАТ от 25.10.2012г., съгласно което автомобила е регистриран с регистрационен номер РВ 08 09 РР, като „товарен” категория „N”, с места за сядане „4+1”.

 А / Приходните органи установили следните факти от значение за ревизията, произтичащи от представените документи от ревизираното дружество и събраните в хода на производството документи :

-          Арпа-03 ООД закупува автомобил Фолксваген Тигуан дизел с шаси WVGZZZ5NZDW036586 и  двигател № CFF B50261 от Порше Лизинг БГ ЕООД с ЕИК 131283654.

-          На 23.10.2012г. Порше Лизинг БГ ЕООД закупува товарен автомобил Фолксваген Тигуан дизел с шаси WVGZZZ5NZDW036586 и  двигател № CFF B50261 от ХААС-60 ЕООД , л.78.

-          В свидетелство за регистрация от 25.10.2012г. /л.80 гръб/ същият автомобил е регистриран като товарен.

-          В представен от Порше БГ ЕООД ЕС-Сертификат за съответствие, били посочени  следните технически показатели на автомобила :

0.5 Наименование и адрес на производителя: VOLKSVWAGWN AG Berliner Ring D-38440; 4. База /Междуосово разстояние /  - 2605 мм.; 4.1.  разстояние между осите : 1-2  - 2605 мм.; 5. Дължина – 4 426 мм; 11.  Дължина на товарната площ – 810 мм; 12.1  Маса на превозното средство в готовност за движение -1675 кг.; 16.1  Технически допустима максимална маса - 2260 кг.; 41 Брой и конфигурация на вратите  -5 / 2 ляво; 2 дясно; 1 задна; 42 Брой на местата за сядане /включително мястото на водача/ - 5.

Б / В хода на ревизионното производство с протокол № 1306969/16.05.2013г. е присъединен Протокол № 1300156/04.01.2013г. за извършен оглед на автомобила от органи по приходите при ТД на НАП Пловдив – Офис Хасково, при който е констатирано следното /л.136/ :  Колата е 4+1 места, без допълнително монтирано техническо оборудване. Липсва товарно пространство, отделно от това за пътници и водача, и твърда преграда, обхващаща цялата вертикална площ от пода до тавана на автомобила. Стъклата на автомобила не са защитени с твърда повърхност. Наличие в цялата вътрешна част на елементи на комфорт - плат, велур, климатизация, пепелници, аналогични на присъстващите такива в пътническите автомобили. Превозното средство разполага с максимална вътрешна дължина на пода на транспортното помещение за стоки 70/120 /багажника на колата/.

От така описаните констатации в протокола, ревизиращият екип класифицира автомобила  в позиция 8703 от Комбинираната номенклатура.

В / На първия доставчик от установената стокова поредица Порше БГ ЕООД, този, който въвежда автомобила на територията на страната чрез ВОП, е връчено искане за представяне на документи и писмени обяснения относно в коя позиция на Комбинираната номенклатура на ЕС се класифицира МПС -WOLKSWAGEN TIGUAN DIESEL с обем на двигателя  2000 см3, общо тегло 2100кг. и брой места 5 – в позиция 8703-пътнически или товаропътнически или в позиция 8704 - като предназначен за транспорт на стоки.

В отговор Порше БГ ЕООД уведомява, че МПС WOLKSWAGEN TIGUAN DIESEL с шаси: WVGZZZ5NZDW036586 при подаване на Интарстат декларация е класифициран в позиция 8703 със следните данни:

Раздел 8703  - пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора /различни от тези от № 8702/, включително товаропътническите и състезателните автомобили.  Други превозни средства с бутален двигател със запалване чрез компресия /дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер/

8703  032   - с работен обем, превишаващ 1 500 см3, но непревишаващ 2 500 см3 -  Нови

8703  032  19    -     други /л.83/.

 Според приходният орган - за признаване правото на данъчен кредит е необходимо автомобилът да отговаря на критериите за тарифирането му като „автомобил за превоз на стоки”, съгласно Комбинираната номенклатура на ЕС  и да се класифицират по позиция 8704 /автомобили за превоз на стоки /, според същата номенклатура.

Г / В Искане за извършване на действия от други контролни органи от Областна дирекция „Полиция” Сектор „Пътна полиция” гр.Пловдив е изискано да се посочи основанието за регистрацията като „товарен автомобил” на автомобил Фолксваген Тигуан с рама WVGZZZ5NZDW036586. В отговорът автомобилът е посочен в категория N1, тъй като е с технически допустима максимална маса 2260 кг. /л.70/.

Д / Изискани са данни от ЦУ на НАП – София, Дирекция Интрастат /л.90/ - допълнителна информация за това , в коя позиция на КН на ЕС се класифицира МПС WOLKSWAGEN TIGUAN DIESEL с обем на двигателя 2000 см3, общо тегло 2100 кг. и брой места 5  - в позиция 8703-пътнически или товаропътнически,  или в позиция 8704 - като предназначен за транспорт на стоки.

 Е / От Агенция Митници гр.Пловдив е изискана  информация в коя позиция на Комбинираната номенклатура  КН2013 се класифицира автомобил - WOLKSWAGEN TIGUAN DIESEL с обем на двигателя 2000 см3, общо тегло 2100 кг. и брой места 5  - в позиция 8703-пътнически или товаропътнически,  или в позиция 8704 - като предназначен за транспорт на стоки. В отговора /л.68/ е отразено, че в Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура ясно са дефинирани критериите, които да отличават класирането на товаропътническите превозни средства. Основните им характеристики са наличие на две отделни помещения за превоз на хора и стоки, т.н. “double cab”. Тези превозни средства се класират в позиция 8704, ако максималната вътрешна дължина на пода на транспортното помещение за стоки представлява повече от 50 % от дължината на междуосието на превозното средство или ако те имат повече от две оси. Ако тези условия не са изпълнени, превозните средства остават класирани в позиция 8703.

Съгласно Обяснителните бележки към Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките в позиция 8703 са включени превозни средства със следните конструктивни характеристики : - наличие на постоянно монтирани седалки, снабдени със защитно приспособление /предпазни колани и аксесоари, предназначени за тяхното монтиране/ за всеки човек. Тези седалки могат да бъдат неподвижни или подвижни; - наличие на прозорци върху двете странични стени в задната част; - наличие на една или няколко врати с прозорци, отварящи се стандартно или чрез плъзгане или повдигане, разположени на страничните стени или в задната част; - липса на капак или постоянна преграда между кабината и задната част, която може да се използва за транспорт на хора или на стоки.

2.2. При тези данни, органът по приходите приел, че за ревизираното дружество не са налице законовите предпоставки за приспадане на данъчен кредит по повод придобиването на автомобила, тъй като същият е лек, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5, няма доказателства, че „Арпа - 03” ООД извършва с него дейности, посочени в ал.2 на чл.70 от ЗДДС.

На основание чл.70 ал.1 т.4 от същия закон е отказано правото на приспадане на данъчен кредит на стойност 11401,78лв. по фактурите, издадени от Порше Лизинг БГ ЕООД и Хаас – 60 ЕООД, във връзка със закупен лек автомобил, части и услуги за него.

От правна страна, приходният орган се позовал на ЗДДС, в сила от 01.01.2007г. и по-конкретно на разграничените случаи, в които е налице право на данъчен кредит при придобиване на автомобил, зависещо от вида и целите, за които ще бъде използван той от получателя.

Цитирана е разпоредбата на чл. 70 ал.1 от ЗДДС - правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, в частта по т.4 – когато е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил /в приложимата редакция преди изм.с ДВ бр.94 от 2012г., в сила от 01.01.2013г./, както и текста на чл.70 ал.2 ЗДДС : алинея 1, т. 4 и 5 не се прилагат, когато превозните средства по ал.1, т.4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба, превозните средства по ал.1, т.4 са предназначени единствено за препродажба /търговски наличности/, стоките или услугите са предназначени единствено за препродажба /търговски наличности/, включително след преработка и стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на превозните средства по т.1.

По аргумент от § 1 т. 18 от ДР ЗДДС и §6 т.12 ДР ЗДв.П е прието, че конкретни характеристики за квалифициране на едно превозно средство като леко или товарно се съдържат в митническото законодателство на РБългария и на ЕС - Регламент № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987г. за тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа на Общността, Регламент № 638/2004г. „Комбинирана номенклатура” на ЕС и в частност нейното работно разширение ТАРИК, определено за използване със Закона за статистиката, Постановление № 289 от 20 декември 2001г., като разграничителните критерии за класирането са посочени в Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките и са свързани основно с конструктивните особености на купето и др., посочени в РА подробно / наличие в задната част, която е разположена зад частта от превозното средство през предназначена за водача и за пътниците на седалки тип пейки без защитни приспособления /напр. предпазни колани/ и без аксесоари, предназначено за тяхното монтиране; наличие на отделна кабина за водача и пътниците, както и на отделна отворена платформа, снабдена със странични капаци и спускащ се борд на каросерията /превозни средства от вида „pick-up”/; липса на прозорци върху двете странични стени в задната част. Наличие на една или няколко врати без прозорци, отварящи се стандартно или чрез плъзгане и повдигане, разположени на страничните стени или в задната част, така че да позволяват оптималното товарене и разтоварване на стоките; наличие на капак или постоянна преграда между кабината или задната част; липса на елементи на комфорт, на елементи, показващи завършеност на интериора и на аналогични на присъстващите в кабините на пътническите автомобили, на аксесоари върху платформата за товарене.

2.3. Съпоставяйки посочените конструктивни особености и характеристики, наличието на които у даден автомобил показват, че той е предназначен за транспорт на стоки, а не на хора, с тези на спорния автомобил  WOLKSWAGEN TIGUAN DIESEL, подробно описани в огледен  протокол 01306969/16.05.2013г., е прието, че автомобилът, придобит от „Арпа - 03” ООД през ревизирания период не притежава характеристиките на товарен автомобил, дадени в позиция 8704 от Комбинираната номенклатура на ЕС, а отговаря на условията, предвидени за леките автомобили в позиция 8703.

При направения оглед на автомобила било установено, че в него не са обособени две отделни части с прегради. Наред с това, тези превозни средства се класифицират в позиция 8704 /автомобилни превозни средства за транспорт на стоки/, ако максималната вътрешна дължина на пода на транспортното помещение за стоки представлява повече от 50% от дължината на междуосието на превозното средство или ако те имат повече от две оси. От приложения към преписката превод на Европейски сертификат за съответствие на процесния автомобил било видно, че междуосието му е 2605 мм, а дължината на товарната площ е 810 мм, т.е. не е повече от 50% от междуосието. Превозното средство се класифицирало в позиция 8703 /автомобилни преводни средства, предназначени за транспорт на хора, вкл. товаропътнически автомобили/ и като такъв автомобилът бил деклариран от  Порше БГ, при подаване на Интарстат декларация, по повод първоначалното му придобиване чрез ВОП.

Ревизиращият екип отчел, че законодателят борави с понятията: „автомобил, предназначен за превоз на товари” и автомобил „с вградено допълнително оборудване”, които не са дефинирани в ЗДДС и тяхното действително съдържание е извлечено по пътя на тълкуването и съобразно принципите, посочени в чл. 46 ал. 2 от ЗНА : когато нормативният акт е непълен, за неуредените от него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на акта.

2А. На основание чл.70 ал.1 т.5 ЗДДС е отказано правото на приспадане на данъчен кредит за закупени гуми и извършени услуги за лек автомобил Фолксваген Тигуан, на обща стойност 218.95 по фактури, издадени от Хаас-60 ЕООД /л.152 и сл./ : ф-ра № 1000029308 от 05.12.2012г. – измерване на геометрия на преден мост на ст-ст 31.50 лв. и ДДС 6.30 лв.; ф-ра № 1000029309 от 05.12.2012г. – д/м, баланс гуми, на ст-ст 36.75 лв. и ДДС – 7.35 лв.; ф-ра № 1000029310 от 05.12.2012г. – гума на ст-ст 1026.48 лв. и ДДС-205.30 лв. /РД, л.64 гръб/.

3. С възражението против РД са приложени пътни листове за автомобила с рег.№ РВ 0809 РР с вписани данни за водач и километропоказател със съответни маршрути в страната, в хронологична поредност, удостоверена с фабричните номера на пътните листове. Приложена е и Заповед № 02/08.01.2013г. на управителя на търговското дружество-жалбоподател за определяне на разходни норми – среден разход на гориво за конкретното превозно средство.

Във вр.с ИПДПОЗЛ от 04.12.2012г. /л.96/, ревизираното лице представило документация по опис /л.98 и сл./ - лизингов договор за покупка на автомобил от Порше лизинг БГ ЕООД; 2 бр. фактури за покупка на автомобила; свидетелство за регистрация на товарния автомобил; извлечение от сметката, където счетоводно е отнесен актива; оборотни ведомости за ревизирания период и др.

В уведомително писмо от 27.05.2013г. /л.137/ управителят на Арпа – 03 ООД е посочил, че за периода 01.10.2012г. – 31.12.2012г. автомобила с рег.№ РВ 0809 РР Фолксваген Тигуан не е използван за нуждите на дружеството, като е заведен в счетоводните регистри на фирмата с регистрацията му в КАТ като товарен автомобил. Това МПС било закупено за дейността на Арпа – 03 ООД, вкл. превоз на стоки, материали, услуги и работници до съответните обекта на строителната дейност и ползвано за тази цел, което е удостоверено с представените доказателства /пътни листове и заповед за разходни норми на гориво от 08.01.2013г./.

Представени са и месечни оборотни ведомости за периода от 01.10.2012г. до 31.12.2012г.; Главна книга за 2012г.; документи за придобити МПС за ревизирания период; Декларация за стопанисвани обекти, офиси и ЕКАФП; Справки 1, 2, 3, 4 и 5, др. /л.156 и сл./. Процесното МПС е посочено в Справка № 2 за наличните МПС , л.161.

4. В съдебното производство е открита възможността за оспорване на констатациите от акта с всички допустими по ГПК, АПК, ДОПК доказателствени средства, както и представяне на доказателства, които не са представени в хода на ревизията /с или без хипотеза на чл.161 ал.3 ДОПК като последица/.

Доколкото правото на данъчен кредит е благоприятна последица за ревизираното лице, същото носи тежестта за доказване за наличието на предпоставки за признаването му. По препратка от §2 ДР ДОПК, на основание чл.171 ал.3 АПК – страните са длъжни да съдействат за установяване на истината.

4.1. Отбелязва се, че приходните органи не са опровергали материалната доказателствена сила на официален документ – регистрационен талон на МПС и сертификатите за съответствие от производителя.

Според чл. 149 ал. 1 от ЗДв.П, за нуждите на типовото одобряване пътните превозни средства се делят на следните категории, обозначени с латински букви - т.3 категория N - моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, които имат най-малко четири колела, към които спадат - б. „а” категория N1 - моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 t.

4.2. Според приходният орган конкретни характеристики по отношение на квалифицирането на едно превозно средство като леко или като товарно, се съдържат в митническото законодателство на Република България  и  Европейския съюз : С Регламент № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987г. за тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа е създадена номенклатура на стоките, наричана „Комбинирана номенклатура”, която отговаря на изискванията на Общата митническа номенклатура, на статистиката на външната търговия на Общността и на други политики за вноса или износа на стоки. В рамките на комбинираната номенклатура на ЕС, превозните средства, предназначени за превоз както на пътници, така и на товари, могат да се класират в позиция 8703, като пътнически или в позиция 8704, като предназначени за транспорт на стоки. Решаващо за избора на едната или другата позиция е основното предназначение на автомобилите - дали те са предназначени главно за превоз на пътници или главно за превоз на товари.

            4.3. В хода на ревизионното производство доказателствата са събрани в срок, поради което може да бъдат ценени – при преценка за предпоставките за признаване на правото на ДК в конкретния случай и при съобразяване, че огледът на автомобила – л.136 /след фактическото предаването на получателя/ е извършен от инспектори по приходите, в присъствие на управителя, но без експертно мнение от специалист за наличните конструктивни характеристики на автомобила съпоставени с тези за товарен или лек автомобил, описани в митнически позиции 8704 и 8703 от Комбинираната номенклатура на ЕС /Решение № 9016/13г., ВАС/.

В огледния протокол управителят е вписал, че автомобила му е предоставен от официален представител на марката и е регистриран от КАТ – Пловдив като товарен.

5. В случая приходният орган не е счел за спорно обстоятелството – вид извършвана икономическа дейност от ревизираното лице през проверявания период; - не е констатирана нередовност на счетоводството на дружеството, включително относно представените с отговора счетоводни документи и в частност – счетоводната справка за завеждане на актива – автомобил Фолксваген Тигуан.

По отношение ЕС сертификатите за съответствие от производителя на двата автомобила от м.09. и м.12.2011г. източник на данни са Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 05.09.2007г. за създаване на рамка за одобрение на МПС /Приложение II от Директивата – дефиниране на категории и типове превозни средства/ и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства; Европейски сертификат за одобрение на типа на МПС /първичният документ, удостоверяващ процедурата, типа на МПС, критериите, параметрите, въз основа на него се издават сертификатите за съответствие/, но сертификатите не са зачетени в ревизионното производство по отношение вписаната в тези документи категория на двата автомобила.

По данни от производителя МПС е от категория N1 и техническите параметри от сертификатите за съответствие са потвърдени в свидетелствата за регистрация, издадени от КАТ.

Не се спори, че дружеството е завело автомобила като ДМА и той се експлоатира, за което са представени доказателства в хода на ревизията /пътни листове, заповед за разход на гориво/.

Констатацията за отказ на ДК по отношение фактурите за консумативи и услуги за автомобила е изцяло основана на възприетата категория на същия – лек автомобил.

6. В хода на съдебното производство са приети без оспорване от ответника: квитанция от 18.10.2013г. за закупена винетка К1 и бележка за плащане; квитанция за закупена винетка от 30.10.2013г. с бележка за плащане; пътен лист от 18.10.2013г. ведно с товарителница от същата дата; пътен лист от 30.10.2013г. с товарителница от същата дата; извлечение от инвентарна книга – сметка 205 за заведените активи – превозни средства /л.214 и сл./.

Изслушана е съдебно-техническа /автотехническа/ експертиза, приета без оспорване от страните.

Въз основа на събраните по делото доказателства и ползвани източници – Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 05.09.2007г. за създаване на рамка за одобрение на МПС и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, вещото лице е дало заключение, при съобразяване данните за ППС съгласно Свидетелството за регистрация част I, л.80 гръб /рег.№ РВ 0809 РР; категория на превозното средство N1; VIN – WVGZZZ5NZDW036586; дата на първа регистрация – 25.10.2012г.; типово одобрение номер; номер на двигател, вид гориво - дизел, превозно средство – товарен автомобил, марка; тип, вариант, версия; технически допустима максимална маса – 2 260кг.; маса на превозното средство – 1 675 кг.; брой места за сядане + място на водача – 4 + 1; цвят; дата на издаване на СРМПС – 25.10.2012г.

В заключението е посочено, че свидетелството за регистрация част първа е издадено въз основа на ЕО Сертификат за съответствие от 25.06.2012г.

Цитирани са и данните от ЕО Сертификат за съответствие от 28.09.2011г. за процесното МПС /л.231/, сред които : 0.2. Тип – 5 N; 0.4. – категория на ПС - N1; удостоверено съответствие във всички отношения с типа, описан в одобрение е 1*2007* 46 * 0487*05, идентични данни за маса на превозното средство, технически допустима маса на натоварване / 2 260 кг./  и брой места за сядане /вкл. и мястото на водача/ - 5.

Във вр. с поставената задача /обхват, л.214/ експерта е извършил проверка в официалният вносител относно документите за типово одобрение. Посочено е, че ЕО Сертификат за съответствие е издаден въз основа на ЕО Сертификат за одобрение на типа от 23.08.2010г., според който масата на ПС в готовност за движение е 1 675 кг., технически допустима маса в натоварено състояние – 2 270 кг.

С аргумент от Директива 2007/46/ЕО е приложено с изчисление неравенството за процесното МПС /л.234/ и според резултата съгл. Директива 2007/46/ЕО превозното средство не се счита за такова от категория М /лек автомобил/, тъй като не отговаря на критериите за тази категория. Критериите в Директива 2007/46/ЕО според експерта определят процесното превозно средство с категория N1.

В заключителната част са потвърдени констатациите във вр. с техническите критерии от директивата. Посочено е, че типа на превозното средство се определя от производителя и се документира в ЕО Сертификат за одобрение на типа и въз основа на този сертификат се издава ЕО Сертификат за съответствие, като съгласно посочените документи – автомобила е от категория N1.

При регистрацията в КАТ са съобразени цитираните документи от производител и сертификат по Директивата и автомобила е регистриран от категория N1 /при регистрацията в КАТ не е допустимо да се променя типа на ППС, тъй като той се определя от производителя, а не от КАТ/.

В заключение - посредством проверка при официалният вносител на Фолксваген за България – Порше БГ ЕООД е установено, че типа на процесното ППС е определен в ЕО Сертификата за одобрение на типа от 23.08.2010г. и е посочен в ЕО Сертификата за съответствие от 25.06.2012г.

Процесното МПС съгласно критериите на Директива 2007/46/ЕО /въз основа на която е издаден ЕС Сертификат за одобрение на типа и Сертификат за съответствие/, е МПС от категория  N1 – товарен автомобил.

Устно в.л. потвърди констатациите и последвалите изводи за категорията на автомобила.

 Заключението е компетентно изготвено, при обективно съпоставяне на данните за автомобила от събраните в хода на ревизията доказателства с критериите от приложимата директива, с прилагане на специалните знания на експерта. Експертизата се цени и като доказателство, потвърждаващо останалите писмени доказателства по делото.

Експертът се позовава на Директива 2007/46/ЕО и прилага формула на неравенство по отношение предмета на експертизата, като математически изразеният резултат в съответствие с цитираната директива определя процесното превозно средство за такова, което не се счита за ПС от категория М1 /лек автомобил/, тъй като не отговаря на критериите от Приложение II, т.В, подточка 3 и същевременно отговаря на критериите от Приложение II, т.в, подточка 1. Тоест, по критериите на директивата процесното превозно средство е от категорията N.

7. Към дата на издаване на фактурата следва да бъде прието съответствие на автомобила с анализираните документи от в.л. и придадената му квалификация за категория на товарен автомобил.

РД съдържа данни за редовно счетоводство и характера на извършваната дейност, както и извършване на облагаеми доставки от РЛ в ревизирания период. В случая се касае за придобит дълготраен актив, а при дълготрайните активи, предназначени за стопанската дейност на задълженото лице, потреблението се разсрочва за периода до пълната им амортизация, т.е. икономическата изгода от тях се очаква в един по-продължителен период от време.

 От значение за спора е фактът, че към момента на придобиване на автомобила, същият е от посочената категория N1, видно от сертификата и заключението на вещото лице по приетата СТЕ, регистриран е в КАТ като "товарен" автомобил, заведен е като ДМА, по което не се спори.

Така установените обстоятелства са решаващи за признаване правото на данъчен кредит при закупуване на автомобила, съответно - завеждането му като ДМА.

8. Допустимо е да се представят писмени доказателства при обжалването на РА по административен ред и пред съда, и няма основание да не се кредитират тези доказателства само поради фазата на производството, на която са представени, тъй като на доказване подлежат спорните факти от значение за решаване на делото и връзките между тях, като всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения. От този аспект, представените по делото документи и тези, послужили за констатациите в приетото заключение, практически не са нови писмени доказателства, а от вида – потвърждаващи вече приети и обсъдени в хода на ревизията.

Ограниченията при възникването на правото на приспадане на данъчен кредит са изрично изброени в разпоредбата на чл. 70 ал. 1 от ЗДДС.

От събраните по делото доказателства не следва извод автомобилът да е придобит не за нуждите на икономическата дейност на жалбоподателя. В тази вр. бяха цитирани приложените пътни листове с данни за маршрути, заповед за разход на гориво, като за осъществяваната търговска дейност от страна на РЛ спор не е въведен с РА. 

От счетоводен аспект също не е налице оспорване на представените данни посредством незачитане на доказателствената им стойност.

Данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3 ал. 1 от ЗДДС е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Съгласно разпоредбата на чл. 68 ал. 1 т. 1 от ЗДДС, данъчният кредит се дефинира като сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения за получени от него стоки или услуги по облагаеми доставки. Според разпоредбата на чл. 69 ал. 1 от ЗДДС, правото на приспадане на данъка за стоките или услугите, които доставчикът е доставил или предстои да достави, възниква само когато стоките или услугите се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки.

Когато стоките или услугите, придобити от данъчно задължено лице се използват за целите на сделки, които са освободени, или не попадат под обхвата на ДДС, или функционално по никакъв начин - пряко или косвено не са свързани със стопанската дейност на лицето, правото на приспадане на данъка не възниква.

Понятието "икономическа дейност" е дефинирано в чл. 3 ал. 2 от ЗДДС и се определя като всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него, т. е. има се предвид стопанската дейност на съответното предприятие. При дадената дефиниция за икономическа дейност, ограничението на правото на данъчен кредит по чл. 70 ал. 1 т. 2 от ЗДДС ще е налице, когато стоките и услугите се придобиват за извършване на стопанска дейност, различна от икономическата дейност на конкретното задължено лице.

Под "дейност, различна от икономическата дейност на лицето", следва да се разбира икономическа дейност различна от тази формираща оборота му, а не всяка нестопанска дейност.

При дълготрайните активи, предназначени за стопанката дейност на ЗЛ, както бе посочено, потреблението се разсрочва за периода до пълната им амортизация, т. е. икономическата изгода от тях се очаква в един по-продължителен период от време. В този смисъл, доколкото самите дълготрайните активи обслужват дейността на субекта, те участват косвено в облагаемия оборот. За да възникне за тези активи право на приспадане на начисления при закупуването им данък, следва да е безспорно установена обвързаността на съответния актив с икономическата дейност - настояща или бъдеща. Относим от гледна точка на признаването на правото на данъчен кредит е не въпросът дали за определен период лицето е развивало дейност, а как активът или стоката за които лицето претендира право на данъчен кредит се включват в тази дейност, която няма пречки да е бъдеща.

В реда на изложените съображения за икономическата изгода, очаквана в по-продължителен период, ревизиращите органи не са обсъдили изцяло счетоводната документация относно придобиване на автомобилите.

По отношение нуждите на икономическата дейност на търговското дружество съставът се позовава на Решение № 15784/11.12.2012г., ВАС, с оглед прилагане разрешенията, дадени от СЕС в тълкувателно приложимото Решение от 16.02.2012г. по дело С-118/11. СЕС подчертава, че придобиването на стоката от ДЗЛ в това му качество е определящо за прилагане на системата на ДДС и следователно – на механизма на приспадане, а използването на стоката или намерението за нейното използване определят само обхвата на първоначалното приспадане, на което задълженото данъчно задълженото лице има право.

В случая автомобилът е използвани в търговската дейност на ревизираното дружество, което е доказано с представените неоспорени писмени документи /констатации за лично ползване не са отразени/. Относимият факт с правно значение – закупуване на автомобилът от дружеството в качеството му на данъчно задължено лице е установен, а за завеждането им като активи в предприятието - според посочените факти, следва да се приеме, че спор между страните няма.

9. За основанието по чл.70 ал.1 т.5 от ЗДДС / изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г./ :

Както бе посочено, огледът на автомобилът не е извършен в присъствие и на специалист, а констатациите не сочат пряко на технически характеристики по приложената от приходните органи позиция от КН. Освен това, приетите от приходните органи характеристики са опровергани изцяло от СТЕ.

Относно тезата на приходните органи за прилагане становището на Митница Пловдив и Комбинираната номенклатура в ЕО и утвърдените с нея кодове за тарифно класиране на преминаващи през митниците на страните – членки : Комбинираната номенклатура в ЕО и утвърдените с нея кодове за тарифно класиране на преминаващи през митниците на страните – членки стоки се използва за митнически цели при въвеждане на стоки на територия на страната – членка, а в случая автомобилът е предмет на договор за финансов лизинг /в този см. Решение № 15784/11.12.2012г. Решение № 8478/2013г., ВАС/. 

Съгласно § 1 т.18 ДР ЗДДС /изм. - ДВ, бр. 19 от 2011г., в сила от 8.03.2011г. – приложима редакция;.. бр. 94 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г./ - "Лек автомобил" е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.

Предвид установеното, с прилагане решението на СЕС от 16.02.2012г. по дело С-118/11г. относно ползване на автомобилите за икономическата дейност на жалбоподателя и с оглед официалната информация за същите - по силата на сертификат, издаден от производителя и талон за регистрация в МВР за товарен автомобил, не са налице основанията на чл. 70 ал. 1 т. 2 т 5 от ЗДДС.

В случая автомобилът е придобит по договори за лизинг с цел осъществяване на търговска дейност /строителна/ на територията на страната, и автомобилът е заведен като ДМА и се експлоатират към момента.

 След като става дума за дълготраен материален актив на дружеството-ревизирано лице, чийто полезен срок на експлоатация е поне 5 години, необхванати изцяло от ревизирания период, този актив може да бъде използван за последващи облагаеми доставки, дори да не е доказано използването му за такива в ревизирания период, още повече, че обслужвайки стопанската дейност на ревизираното лице този актив участва косвено в облагаемия оборот. В този смисъл е и тълкуването на чл.168, буква а от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28.11.2006г. относно общата система на ДДС, дадено от Съда на ЕС в решението му по дело С-118/11, съгласно което, когато става дума за автомобил, който е ДМА, ако данъчнозадълженото лице придобива този актив и го включва изцяло в имуществото на своето предприятие има право на незабавно приспадане на ДДС /т.63/.

10. Представените по делото сертификати за съответствие, издадени по силата на цитираната Директива, определят автомобилът от категория N1, т.е. товарен автомобил.

При наличие на два официални удостоверителни документи – свидетелство за регистрация на КАТ, МВР и сертификати за съответствие, издадени от производителя на автомобилите, в тежест на приходните органи е било да ги опровергае с всички допустими по ДОПК доказателствени средства / в този см. решение № 9016/2013г., ВАС/.

Констатациите от извършен оглед, установили, че автомобилът отговаря на дефиницията за лек автомобил, съдържаща се в § 1 т. 18 от ДР на ЗДДС, не са обосновани. Както бе посочено, огледът не е извършен от лице със специални технически познания в областта на автомобилите, каквито приходните органи не притежават.

За предпоставката за признаване правото на данъчен кредит – автомобила да бъде използван за дейността на дружеството, се приема, че спор няма, тъй като в РД и в РА няма самостоятелни мотиви и констатации, че автомобилът не е бил ползвани в извършвани облагаеми доставки. От първичните сч.документи е видно заприходяване на автомобила в активите на действащото предприятие на дружеството-жалбоподател, което извършва дейност свързана със строителство.

 Техническите характеристики на автомобилът, които са от съществено значение за определяне на категорията му не са опровергани, а те се съдържат в официални документи, като данните от европейските сертификати за съответствие са еднозначни и при сключване на договора промяна не е констатирана, както и при действието му.

11. Според съдържанието на жалбата, възраженията против РА за поправка на ревизионния акт касаят коригираните суми на задължения – ДДС за внасяне и прилежащи лихви. Не се спори за поправката на РА в частта за номера /хипотеза на ОФГ/.

Основателността на жалбата в тази й част произтича от основателност на оспорването против РА, поправен с РА за поправка.

Допълнителни съображения в РА за поправка не са изложени, за да бъдат обсъждани, а относно грешки в пресмятането, коригирани по реда за поправка на РА, са валидни последиците от спора против поправения РА.

Реално извършените разноски по делото се присъждат на жалбоподателя при основателност на жалбата - в размер на 700 лв. адвокатско възнаграждение /договор и  разписка по см. на Т.Р. от 06.11.2013г. – т.1/; депозит за в.л. – 250 лв.; 50 лв. – държавна такса.

Мотивиран така и на основание чл.160 ал.1 ДОПК, Съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

Отменя  Ревизионен акт № 161302443/19.07.2013г. с номер след поправка – 261302443/19.07.2013г., издаден от Началник сектор ревизии и гл. инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, дирекция Контрол, офис Хасково и РА № Р – 1324053/30.07.2013г. за поправка на ревизионен акт, потвърдени с Решение № 1045/08.10.2013г. на Директора Дирекция “ ОДОП “- Пловдив в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 11 401.78 лв., м.10 и м.12.2012г. с прилежащи лихви.

Осъжда Дирекция “ОДОП” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “АРПА - 03” ООД, ***, представлявано от Д.А. , сумата от 50 лв. държавна такса, 250 лв. депозит за в.л. и 700 лв. – адвокатско възнаграждение, съдебни разноски .

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

 

Административен съдия :