Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 20

 

град Пловдив, 06.01.2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІ к.с., в открито заседание на дванадесети декември през две хиляди и тринадесета година,  в състав:

                     

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО АНГЕЛОВ

                              ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ДИЧЕВА

                                             ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

                                                       

при секретаря Полина Цветкова и участието на прокурора Даниела Стоянова, като разгледа докладваното от член-съдия Ангелов касационно НАХД № 3305 по описа за 2013 година  и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на глава XII от АПК.

Делото е образувано по касационна жалба на ОД на МВР – Пловдив, чрез юрисконсулт З. П., срещу Решение № 232 от 05.08.2013 година, постановено по НАХД № 474 от 2013 година по описа на Районен съд – Карлово, ІV наказателен състав, с което решение е отменен електронен фиш, серия К № 0544367 на ОД МВР Пловдив за налагане на глоба за нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, с което на основание чл. 189, ал. 4, вр. с чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лева на К.С.С..

В съдебното заседание касаторът не се представлява. В жалбата се изтъкват доводи, че решението на първоинстанционния съд е неправилно, поради нарушение на материалния закон и необосновано. Иска се неговата отмяна и постановяване на ново решение, с което да се потвърди електронния фиш като правилен и законосъобразен.

Ответникът – К.С.С., не се явява и не се представлява в съдебно заседание.

Прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив, в свое заключение намира жалбата за неоснователна, поради което оспореното съдебно решение следва да се остави в сила като правилно и законосъобразно.

Административен съд Пловдив, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното решение на посочените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 от АПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218 ал. 2 от АПК, приема касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, а по същество за  неоснователна.

Пред районния съд била установена следната фактическа обстановка:

На 11.04.2013 г.  в гр. Карлово, на ул. "Теофан Райнов" бил паркиран служебен автомобил на РУП-Карлово, в който имало монтирано  мобилно автоматизирано техническо средство №TFR1-М- 612. Контролните органи, които го обслужвали в момента били полицаите И. К. и Л. П.. Те настроили техническо средство съобразно разрешената за участъка скорост и го привели в работен режим. В 08:52 часа системата заснела автомобил "Фолксваген Голф" с рег № *** да се движи  със скорост от 90 км/ч. при разрешената за участъка  50 км/ч. Последвало издаване на  електронен фиш срещу собственика на автомобила – К.С. за нарушение на чл. 21 ал. 1 от ЗДвП и с който на основание чл. 182, ал. 1 т. 4  ЗДвП  му е наложена глоба в размер на 200 лв.

Съдебното решение, с което електронния фиш  е отменен е правилно.

         Конкретните мотиви на касационната инстанция за това са следните:

Съгласно разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Несъмнено при тази разпоредба, следва да се установят кумулативно предпоставките за нейното приложение.

Видно от доказателствата по делото и съдържанието на самата касационна жалба, извършеното нарушение е установено и заснето с техническо средство в присъствието на контролни органи, които е необходимо да включат системата в работен режим.

Следва да се отбележи, че в хипотезата на установяване на нарушението в присъствието на контролен орган правна регламентация дават разпоредбите на Глава Трета, раздел ІІ от ЗАНН, като в съответствие с нормата на чл. 40 от ЗАНН, следва да бъде съставен АУАН в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението.

 След съставянето на АУАН и разглеждане на административно -наказателната преписка по реда на Глава Трета, раздел ІV от ЗАНН, следва да бъде наложено административно наказание „глоба”, с издадено от компетентен наказващ орган наказателно постановление.

От всичко изложено до тук се установява, че електронния фиш е бил издаден в нарушение на процесуалните предпоставки и правилно е бил отменен от районния съд.

 

 

С оглед на изложеното не са налице касационните основания по чл. 348 ал. 1 от НПК, а атакуваното решение на районния съд е валидно, допустимо и съответстващо на материалния закон и във връзка с чл. 221 ал. 1 АПК следва да бъде оставено в сила.

Ето защо и на основание чл.221, ал. 2 от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХІ състав

                                               Р Е Ш И:

ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 232 от 05.08.2013 година, постановено по НАХД № 474 от 2013 година по описа на Районен съд – Карлово, ІV наказателен състав.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: