РЕШЕНИЕ

№ 145

гр. Пловдив, 16.01.2014год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на тринадесети декември, две хиляди и тринадесета  година,

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ  ХАРИТЕВА

                                             ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ 

                                                                              ГЕОРГИ ПАСКОВ

при секретаря Р.П. и с участието на прокурор Борис Мендев като разгледа докладваното от съдия Ботев кнахд № 3315 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на глава Дванадесета от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

Постъпила е жалба от Община Карлово, против Решение № 269 от 03.10.2013г. по НАХД № 378/2013г. по описа на Карловски районен съд   І  - ви наказателен състав, с което  е отменено наказателно постановление № 11 от 28.03.2013 г. на Кмета на Община Карлово, с което на Д.К.К. , ЕГН **********,***  е наложено административно наказание на основание чл.18 ал.1 от Наредба за условията и реда за намаляване замърсяването от излезли от употреба МПС на територията на Община Карлово- глоба в размер на 200 лева, за нарушение на чл.4 ал.2 от същата наредба.

 Касационният жалбоподател  – Община Карлово,  счита решението за неправилно и незаконосъобразно.

Ответникът  – Д.К.К., редовно призован, не се явява, не се представлява.

Прокурорът - счита решението на КРС за правилно и законосъобразно, поради което иска отхвърляне на жалбата като неоснователна.

Касационният съд, като извърши преглед на обжалваното съдебно решение, във връзка със соченото касационно основание констатира, че касационната жалба е подадена в предвидения законен срок и от страна по първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно, поради което същата е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

ПРС въз основа на приетите по делото доказателства е установил,  че на 01.03.2013 г. в отсъствие на жалбоподателя, в Община Карлово, звено „Инспекторат“ бил съставен процесният АУАН, с който било прието, че К. е осъществил нарушение на чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за намаляване замърсяването от излезли от употреба МПС на територията на Община Карлово, тъй като на 04.02.2013 г. в гр. Карлово, бул. Освобождение  № 26 , при извършена проверка било установено, че лицето като собственик на излязло от употреба МПС „Трабант“ с ДК № РВ 3746 ММ не го съхранявал в имот частна собственост.

АУАН бил връчен на жалбоподателят на 20.03.2013 г., който същият ден представил възражение срещу констатациите, отразени в акта.

Въз основа на така съставения АУАН било издадено атакуваното наказателно постановление на 28.03.2013 г., с което при идентично описани с АУАН обстоятелства, на жалбоподателя К. било наложено административно наказание на основание чл.18 ал.1 от Наредба за условията и реда за намаляване замърсяването от излезли от употреба МПС на територията на Община Карлово- глоба в размер на 200 лева, за нарушение на чл.4 ал.2 от същата наредба. Наказателното постановление било връчено на жалбоподателя на 08.05.2013 г., а жалбата срещу него- депозирана на 15.05.2013 г.

При така установената и приета фактическа обстановка, КРС е направил  извод, че на жалбоподателят К.  е наложено административно наказание на основание чл.18 ал.1 от Наредба за условията и реда за намаляване замърсяването от излезли от употреба МПС на територията на Община Карлово, който не съществува, т.е. на жалбоподателят е наложено административно наказание без налично правно основание. Прието е, че горното съставлява съществено процесуално нарушение, тъй като нарушителите следва да бъдат наказвани за извършените от тях нарушения по съответните санкционни норми. На следващо място, КРС е  намерил, че както в АУАН, така и в наказателното постановление не са описани всички, касаещи твърдяното нарушение обстоятелства, което се явява нарушение на чл.42 т.4 от ЗАНН и съответно на чл.57 ал.1 т.7 от ЗАНН.

Касационния състав счита, че от КРС не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и норми , приложена е правилната квалификация на материалния закон и са обсъдени възраженията на жалбоподателя.

По изложените мотиви съставът на Административен съд Пловдив намира, че решението като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 АПК Административен съд Пловдив, ХХІІ касационен състав.

Р  Е  Ш  И  :

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 269/ 03.10.2013г. по НАХД № 378/2013г. по описа на Карловски районен съд   І  - ви наказателен състав.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                         ЧЛЕНОВЕ: