РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е

 

№ …………

 

гр. Пловдив,  10 януари 2014 год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. ПЛОВДИВ, ХХІ състав, в публично заседание на дванадесети декември през две хиляди и тринадесетата година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЯНКО АНГЕЛОВ   

                 ЧЛЕНОВЕ :  МИЛЕНА ДИЧЕВА

                                                                                                   ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

                                                                                          

при секретаря П.Ц. и участието на прокурора ДАНИЕЛА СТОЯНОВА, като разгледа докладваното от съдията Георгиева касационно НАХД № 3334 по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:                       

Производството е по реда на Глава Дванадесета от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. второ от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба предявена от „Росина 4“ ЕООД – гр. **, чрез адв. Р., против Решение №  220 от 03.09.2013 г. на Районен съд гр. **,III н.с., постановено по н.а.х.д. №  492 по описа на същия съд за 2013 г., с което е отменено наказателно постановление  № К – 031493 от 19.11.2012 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисията за защита на потребителите /КЗП/, с което на „Росина 4” ЕООД – гр. **, с адрес на управление гр. **, ***, с представляващ Р. П. Х.,  на основание чл.223, ал.2 и чл.209 от ЗЗП, са наложени: имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение по чл. 63, т.1 и т.1 и имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на чл.66, ал.1 от Закона за защита на потребителите.

Поддържаните касационни основания се субсумират в твърдението, че атакуваният съдебен акт е постановен в нарушение на закона,  при съществено нарушение на процесуалните правила и явно несправедливо наказание. Според касатора неправилно в решението е прието за безспорно нарушението по чл.63, т.1 и т.2 от ЗЗП. Според касатора нормата на чл.63, т.1 и т.3 от ЗЗП визира две отделни нарушения, което е възприето и от съда, но квалифицирането им като едно нарушение от АНО съдът е преценил като несъществено нарушение. Счита този извод за неправилен, тъй като при наличие на дании за всяко едно от тях следва да бъде наложена санкция поотделно, а определено по такъв начин нарушението не давало възможност на санкционираното лице в какво се изразява то и за какво е санкционирано. Намира за незаконосъобразно постановеното решение и моли същото да бъде отменено, като се постанови ново, с което НП бъде отменено.

Ответникът по касационната жалба  - Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисията за защита на потребителите /КЗП/, не взема становище по жалбата.

Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив дава заключение, че жалбата е неоснователна.

            Касационната жалба е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява допустима.

Районният съд е приел от фактическа страна, че при извършена проверка на 15.10.2012г. от служители на КЗП РД Пловдив в магазин за детски стоки, намиращ се в гр.А., на ул.***, стопанисван от „ РОСИНА 4“ ЕООД ** със седалище и адрес на управление гр. **, е установено, че  че обекта се предлагат за продажба на потребителите детски облекла, панталони, якета, суитчери, комплекти-панталони плюс горнища, блузи, бебешки бодита, чорапи, чорапогащи и текстилни пантофки. В обекта се установили  и предлагани  стоки, за които било обявено намаление в цената. Дрехите с обявено намаление били около 30 % от общия обем на стоките в обекта, като се намирали на три отделни щендера. С намаление били детски панталони, блузи и якета, като всяка дреха имала стикер както с нова, така и със стара цена в български лева, с включено ДДС. По отношение на обявеното в обекта и констатирано от проверяващите намаление, на витрината в магазина имало поставено съобщение със съдържание „частично намаление  от 16.08.2012г. до изчерпване на количествата“.

Предвид констатираното по време на проверката, проверяващите приели, че на 15.10.2012г. в стопанисвания от дружеството магазин е нарушена нормата на чл. 63, т.1 и т.2 от ЗЗП, а именно чрез обявеното намаление на цените в обекта, не е посочил стоките или групата стоки за които е валидно това намаление и условията при които се извършва намалението на цените, както и този на чл.66, ал.1 от ЗЗП, че така обявеното намаление на цените в обекта, е за период по-дълъг от един месец. С оглед установеното бил съставен АУАН №К-031493/30.10.2012г.Въз основа на който въпреки депозираните възражения, било издадено обжалваното НП.

За да потвърди процесното наказателно постановление, районният съд е приел, че събраните доказателства по делото обосновават и доказват извършените нарушения. Според съда не е налице и твърдяната от лицето маловажност на деянията по чл.63 и чл.66 от ЗЗП, както и че наложената санкция за всяко от посочените нарушения е съразмерна на степента и характера им.

Настоящата касационна инстанция, като обсъди направените от касатора доводи, намира постановеното от районния съд решение за правилно и законосъобразно.

Съгласно чл. 63 от ЗЗП, всяко съобщение за намаление на цените трябва да посочва стоките и услугите или групата стоки и услуги, за които е валидно намалението на цените, условията, при които се извършва намалението на цените, срока, през който стоките и услугите се продават с намалени цени. От събраните доказателства - писмени и гласни, действително се установява липса на информация относно сочените обстоятелства по т.1 и т.2 от сочената разпоредба. Съдът намира, че в случая не са налице две изпълнителни деяния, а извършеното такова се изразява в непосочване на определени, конкретно изброени елементи от него, които могат да бъдат в различна комбинация едно с друго или самостоятелно. Поради това намира изводите на районния съд в насока липсата на допуснати процесуални нарушения за правилни и законосъобразни.

Посочено е ясно в случая, че се касае за нарушение на чл. 63 от ЗЗП, според който всяко съобщение за намаление на цените трябва да посочва стоките и услугите, за които е валидно намалението на цените, условията, при които се извършва това намаление и срока, през който стоките и услугите се продават с намалени цени.

 

 

 

 

От всичко изложено по-горе съдът счита, че може да се направи категоричният извод, че и двете нарушения, за които е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя са доказани със събраните по делото доказателства. Съдът счита, че констатираните нарушения по чл. 63, т.1 и т.2 и чл. 66, ал.1 от ЗЗП не са маловажни случаи, за да бъде приложена разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. Действително нарушенията са извършени за първи път, но със същите се накърняват и застрашават правата на потребителите, поради което обществената им опасност не е незначителна.

 

 

 

 

И за двете нарушения с наказателното постановление са наложени минималните предвидени в закона наказания.

Мотивиран  от изложеното и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК вр. чл. 63, ал. 1 изр. 2 от ЗАНН, Административен  съд –гр.Пловдив, ХХІ състав,

 

                                                            Р  Е  Ш  И  :

           

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №  220 от 03.09.2013 г. на Районен съд гр. **, III н.с., постановено по н.а.х.д. №  492 по описа на същия съд за 2013 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                     ЧЛЕНОВЕ :  1.

 

 

                                                                      

 

                                                                                          2.