РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

РЕШЕНИЕ

 

№ 88

 

град Пловдив, 13 януари  2014 год.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ к.с., в открито заседание на  единадесети декември през две хиляди и тринадесета година,  в състав:

 

Председател: Милена Несторова - Дичева

Членове:             Мариана Михайлова

Татяна Петрова

 

при секретаря М.Ч.  и прокурора Дилян Пинчев, като разгледа   докладваното от председателя Дичева КНАД № 3357  по описа за  2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на ТД на НАП - Пловдив срещу Решение № 2429/ 25.09.2013 г. по НАХД № 2285 по описа за 2013 г. на РС  -  Пловдив, с което е отменено атакуваното в първата инстанция НП, и се моли съда да отмени атакуваното решение, вместо което да потвърди НП, по съображения, изложени в жалбата. В СЗ жалбодателят не се представлява и не взема становище по жалбата.

Ответникът жалбодателят не се представлява, в писмено становище оспорва жалбата.

Представител на Окръжна прокуратура - Пловдив изразява становище за неоснователност на жалбата.

Пловдивският административен съд, в настоящия касационен състав, като провери законосъобразността на първоинстанционното решение, във връзка с на­ве­дените от касатора оплаквания и извърши служебна проверка на съдебното ре­шение, с оглед обхвата на касационния контрол по чл.218, ал.2 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН, намери за установено следното:

Предмет на настоящото касационно оспорване е Решение № 2429 от 25.09.2013 г., постановено по НАХД № 2285 по описа за 2013 г. на РС-Пловдив, с което е отменено НП № 38426- F 036478 от 12.02.2013 г. на А.В.П.–Б. – Директор на Дирекция „Обслужване“ в ТД на НАП-гр.Пловдив, с което на „С.Е.ГРУП 2010“ ООД със седалище и адрес на управление гр.*****, представлявано от Р.Д.Ч., на основание чл.179, предл.трето от ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено административно нарушение по чл.125, ал.3 вр.ал.5 от ЗДДС.

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

Изводите на първоинстанционният съд са обосновани и законосъобразни и се споделят изцяло от настоящият състав на съда. Изложени са  логични и последователни мотиви, касаещи допуснато съществено процесуално нарушение в хода на административнонаказателното производство, съставляващо самостоятелно основание за незаконосъобразност и отмяна на наказателното постановление, като са направени законосъобразни изводи относно приложението на закона, които настоящият състав напълно споделя.

Процесното НП е издадено въз основа на АУАН, при  съставянето на който е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, водещо до накърняване правото на защита на  привлеченото към отговорност лице. Актът за установяване на административно нарушение е основен процесуален акт във фазата по установяване на административното нарушение. Законосъобразното му съставяне и оформяне е равнозначно на законосъобразното образуване на самото производство. Видно от процесния АУАН, същият е съставен в отсътствие на нарушителя, като не са установени предпоставките по чл.40, ал.2 от ЗАНН, при които е допустимо съставяне на АУАН в отсъствие на нарушителя. При това положение са нарушени императивните норми на чл.40, ал.1 от ЗАНН и  на чл. 43, ал. 1 от ЗАНН, като актът не е съставен в присъствието на   санкционираното лице, като не му е предявен  при съставянето му.

При това положение настоящият състав на съда намира, че административнонаказателното производството е опорочено още от самото му образуване, т.е. от момента на съставяне на АУАН. Съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗАНН, актът за установяване на административното нарушение се съставя в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствували при извършване или установяване на нарушението. Това изискване на закона е въведено да охрани правата на лицето, което ще бъде привлечено към отговорност, още от самото начало на административнонаказателното производство. Неспазването на това законово изискване има за последица  игнориране на лицето, което ще бъде привлечено към отговорност, още в тази първа фаза на административнонаказателното производство, нещо което в конкретния случай е сторил актосъставителят, игнорирайки законния представител на дружеството още при съставянето на АУАН.

Действително, при условията на закона /чл. 40, ал. 2 от ЗАНН/ се допуска актът да бъде съставен и в отсъствие на нарушителя. Става дума обаче за условия, спазването на които не накърняват законността при образуването на административнонаказателното производство. На първо място, относно нарушителя е допустимо съставянето на акт и в неговото отсъствие в два случая: 1. когото той е известен, но не може да се намери или 2. когато е поканен за съставянето на акта и не се яви. Само в тези случаи, законът позволява актът да бъде съставен и в отстъствие на нарушителя /чл. 40, ал. 2 от ЗАНН/. В случая не е установено нито една от посочените две хипотези на чл.40, ал. 2 от ЗАНН, даващи основание на актосъставителя да състави процесния АУАН в отсъствие на нарушителя.

При това положение настоящият състав на съда намира, че са нарушени императивните  разпоредби на чл.40, ал.1 и 2 и чл.43, ал.1 от ЗАНН при съставяне на АУАН, което е съществено процесуално нарушение, накърняващо правото на защита на привлеченото към отговорност лице.

Като е достигнал до същите изводи, ПРС е постановил един законосъобразен акт, който следва да бъде оставен в сила.

Така мотивиран, и на основание чл.221, ал.2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2429 от 25.09.2013 г., постановено по НАХД № 2285 по описа за 2013 г. на РС-Пловдив, с което е отменено НП № 38426- F 036478 от 12.02.2013 г. на А.В.П.–Б. – Директор на Дирекция „Обслужване“ в ТД на НАП-гр.Пловдив, с което на „С.Е.ГРУП 2010“ ООД със седалище и адрес на управление гр.*****, представлявано от Р.Д.Ч., на основание чл.179, предл.трето от ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено административно нарушение по чл.125, ал.3 вр.ал.5 от ЗДДС.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                    2.