Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 179

 

гр. Пловдив , 17.01.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд-Пловдив, ІХ състав, в публично заседание на четринадесети януари през две хиляди и четринадесета година в състав:

                           

                            Председател: Велизар Русинов

 

при секретаря В.Е., като разгледа докладваното от  Председателя административно дело № 3384 по описа за 2013 год.  по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:Производството е по реда на чл. 145 - 178 от АПК, във вр. с чл. 186 от ЗДДС и е образувано по жалба на “ТРИТЕ ЛИПИ-БГ-2013” ЕООД с EИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление **** , против Заповед №72292-F070516/04.09.2013 г. , издадена от Зам. Директора на Териториална дирекция на Националната агенция по приходите /ТД на НАП/ – Пловдив. С обжалваната заповед на основание  чл. 186, ал. 3 и чл. 187, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ "запечатване на търговски обект-"ресторант ” ТРИТЕ ЛИПИ ” в гр. Пловдив  , **** стопанисван от посочения  търговец.Жалбоподателят е поискал да бъде отменена заповедта, с която е наложена ПАМ "запечатване на търговски обект", като неправилна и незаконосъобразна. В съдебно заседание жалбоподателят “ТРИТЕ ЛИПИ-БГ-2013” ЕООД , не се  представлява.          Ответникът директор ТД на НАП Пловдив, редовно призован  се явява процесуален представител, взел е становище за неоснователност на  жалбата.Претендира разноски.                                                                  При извършване преценка по редовността и допустимостта на жалбата настоящият съдебен състав счита, че същата е редовна и допустима. Подадена е от заинтересовано лице в срока за обжалване и подлежи на разглеждане от съда по реда на АПК. В тази връзка съдът разгледа жалбата по същество, с оглед нейната основателност и прецени изложените в съдебно заседание пред настоящата инстанция доводи, както и тези в жалбата, като съгласно чл. 168, ал. 1, във вр. с чл. 146 от АПК, провери служебно за законосъобразността на атакувания акт на всички, посочени в чл. 146 от АПК, основания.                                                          При извършена оперативна проверка на5.07.2013 год. от  инспектори по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив в ресторант ” ТРИТЕ ЛИПИ ” в гр. Пловдив, ул.“ЦАР АСЕН”№ 5  е констатирано, че жалбоподателят “ТРИТЕ ЛИПИ-БГ-2013” ЕООД , стопанисващ обекта, при извършена консумация от проверяващите в описания по-горе обект не е издаден фискален бон от въведено в експлоатация  и работещо фискално устройство модел ,подробно описан в процесната заповед,нито касова бележка от кочан,отговарящ на изискванията на Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ.Към   момента на проверката на проверяващите не бил представен кочан с ръчни касови бележки,отговарящ на изискванията на Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ.

По своята същност така констатираното нарушение осъществява състава на административно нарушение по чл.3, ал. 1 във връзка с чл.25,ал.3 от  от Наредба Н-18/2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ,във вр.с чл.118 от ЗДДС и се явявало първо такова за жалбоподателя. За резултата от проверката е съставен Протокол за извършена проверка от 5.07.2013 год., в който протокол са отразени подробно констатациите от проверката, включително и допуснатото от страна на “ТРИТЕ ЛИПИ-БГ-2013” ЕООД , представлявано от К. Г. Ч. ЕГН********** нарушение, като са посочени часа на проверката, нарушението и доказателствата потвърждаващи извършеното нарушение. За извършеното нарушение от страна на“ТРИТЕ ЛИПИ-БГ-2013” ЕООД , представлявано от К. Г. Ч. ЕГН**********, е съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ сер.АN№ F070516 от 12.07.2013 г. от  инспектор по приходите при ответника, който е редовно връчен на жалбоподателя. Въз основа на съставения АУАН е издадено и Наказателно постановление /НП/ №72291F07516/04.09.2013г. на  Зам. Директора на ТД на НАП Пловдив, с което за извършеното нарушение от “ТРИТЕ ЛИПИ-БГ-2013” ЕООД е наложено административно наказание "имуществена санкция". Независимо от издаденото НП, с което на жалбоподателя е наложена имуществена санкция, Директорът на ТД на НАП гр. Пловдив е издал и Заповед 72292-F070516/04.09.2013 г., с която е наложил на жалбоподателя за допуснатото нарушение и Принудителна административна мярка /ПАМ/, с която е наредил да бъде запечатан търговският обект  /описан по горе/,стопанисван от “ТРИТЕ ЛИПИ-БГ-2013” ЕООД    и е забранил достъпа до него за срок от един месец. Така издадената Заповед за налагане на ПАМ е предмет на обжалване и разглеждане пред настоящата съдебна инстанция.Съгласно разпоредбата на чл. 186, ал. 1от ЗДДС ПАМ запечатване на обект за срок до един месец, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се налага на лице което: 1. не спази реда или начина за: а) издаване на съответен документ за продажба (фискален бон, касова бележка от кочан или удостоверителен знак за продажба), отпечатан и издаден по установения ред за доставка/продажба; б) въвеждане в експлоатация или регистрация на фискалните устройства;в) ежедневно отчитане на оборотите от продажби, когато това е задължително;При тази законова регламентация, необходимата материално правна предпоставка за налагане на мярката е установено по надлежен ред нарушение от вида на посочените в разпоредбата на чл. 186, ал. 1, т.б от ЗДДС, каквото в случая се явява неиздаване при извършена консумация от проверяващите в описания по-горе обект на фискален бон от въведено в експлоатация  и работещо фискално устройство модел ,подробно описан в процесната заповед,нито касова бележка от кочан,отговарящ на изискванията на Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ.Към   момента на проверката на проверяващите не бил представен кочан с ръчни касови бележки,отговарящ на изискванията на Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ.Нарушението на съответното лице следва да е констатирано със съставен акт за административно нарушение от компетентните длъжностни лица, както е в конкретния случай. В случая е съставен и Протокол за извършената проверка, констатациите по който се ползват с доказателствена сила до доказване на противното.Според доказателствата по делото, безспорно е установено извършеното нарушение с описаните по-горе ПИП, АУАН и НП от жалбоподателя “ТРИТЕ ЛИПИ-БГ-2013” ЕООД   и  му е наложена имуществена санкция  за извършеното от същия нарушение  по чл.3, ал. 1 във връзка с чл.25,ал.3 от  от Наредба Н-18/2006 г.  за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ.С оспорената  Заповед №72292-F070516/04.09.2013 г. , издадена от Зам. Директора на Териториална дирекция на Националната агенция по приходите /ТД на НАП/ – Пловдив. е била приложена предвидената в чл. 186, ал. 1, т. б от ЗДДС във връзка с чл.186,ал.3 от ЗДДС принудителна административна мярка.При анализ на събрания по делото доказателствен материал, в контекста на приложимата нормативна уредба, настоящият съдебен състав  намира, че са налице основания за прилагане на принудителната административната мярка. За налагане на ПАМ е достатъчно констатирано с АУАН нарушение, каквото в случая е налице - констатирано  неиздаване при извършена консумация от проверяващите в описания по-горе обект ,стопанисван от жалбоподетеля на фискален бон от въведено в експлоатация  и работещо в проверявания обек фискално устройство модел ,подробно описан в процесната заповед,нито касова бележка от кочан,отговарящ на изискванията на Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ,т.е.не всички продажби в проверявания обект на жалбоподателя се регистрират от въведено в експлоатация  и работещо в проверявания обект на жалбоподателя фискално устройство модел ,подробно описан в процесната заповед,нито се издава касова бележка от кочан,отговарящ на изискванията на Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ  поради което и при наличие предпоставките на чл. 186, ал. 1 ЗДДС, предвиждащ кумулативно и задължително налагане на ПАМ, органът е длъжен да издаде заповед за прилагане на ПАМ, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции.ПАМ - запечатване на търговски обект за срок от един месец и забрана за достъп до търговския обект, считано от датата на запечатването се прилага независимо (отделно) от предвидените глоби или имуществени санкции, за които се издават НП и подлежат на обжалване по друг съдебен ред, така че за производството по оспорване законосъобразността на заповедта за налагане на ПАМ не следва да се обсъждат въпросите, свързани със законосъобразността на НП, които се решават в друго съдебно производство, подсъдно на районния съд, след като нарушението е констатирано с АУАН, какъвто е случаят. Оспорената заповед за прилагане на ПАМ е издадена на основание чл. 186, ал. 1 ЗДДС, след съставен на жалбоподателя на АУАН от 5.07.2013 г., което е и фактическото основание за издаването заповедта, тоест заповедта е мотивирана именно с наличие предпоставките за прилагане на ПАМ , противно на твърденията в жалбата, че в заповедта не била законосъобразна. На следващо място оспорената Заповед за налагане на ПАМ като индивидуален административен акт, е издадена и от компетентен за целта орган, какъвто е  Зам. директорът на ТД на НАП Пловдив, в кръга на неговите задължения,видно от приложена по делото упълномощителна заповед.Административният орган при налагането на ПАМ е действал при условията на обвързана компетентност, което ще рече, че при наличие на установено нарушение, той не е имал възможност за избор да наложи или не ПАМ, а е длъжен да го направи. Административният орган, в конкретния случай не е имал възможност и за избор на продължителността за затваряне на обекта, тъй като срокът за това е визиран в самия закон. Безспорно е доказано и не се спори, че административното нарушение е извършено от страна на санкционираното лице, а и пред настоящата съдебна инстанция не бяха представени доказателства в обратната посока. Не бяха представени и доказателства , че НП е обжалвано и не е влязло в сила, въпреки, че с оглед горепосоченото, този факт е ирелевантен в случая. От употребения в чл. 186, ал. 1 от ЗДДС израз "независимо" следва, че имуществената санкция и принудителната административна мярка, макар и породени от един и същ факт, имат самостоятелно съществуване. Аргументи в тази насока могат да бъдат изведени и от факта, че те се прилагат по различен ред - имуществената санкция се налага с наказателно постановление и се обжалва по реда на ЗАНН, а принудителната административна мярка с мотивирана заповед и се обжалва по реда на АПК. Фактическата обстановка по административно-наказателното производство е била напълно изяснена, като административният орган е приложил правилно материалния закон и обосновано е приел че с заповедта предмет на жалбата, е възможно ограничаване на възможността жалбоподателя да извърши други подобни нарушения. Оспорената заповед представлява законосъобразен административен акт. Същата е издадена от оправомощен за това административен орган, в кръга на правомощията му, в предписаната от закона форма, съдържа необходимите реквизити, цитирани са приложимите законови разпоредби, издадена е при ред и условия визирани в ЗДДС. Целта на приложената принудителна административна мярка с превантивен характер е да осуети възможността на дееца да извърши други подобни нарушения, като тази мярка не съставлява вид административно наказание (Арг.: чл. 12 и чл. 13 от ЗАНН). Именно с оглед непосредствената цел за ограничаване на евентуално противоправно поведение и обезпечаване положителните действия на субекта на правоотношението, мярката се прилага под прекратително условие - "за срок до един месец", както е предвидено от закона. След изтичане на нормативно определения срок, ПАМ следва да се счита за отпаднала с оглед настъпилото прекратително условие, с което е обвързано действието й, а освен това съгласно чл. 187, ал. 4 принудителната административна мярка се прекратява от органа, който я е приложил, по молба на административно наказаното лице и след като бъде доказано от него, че глобата или имуществена санкция е заплатена изцяло или, че НП е отменено с влязло в сила Решение на компетентния съд. Отпечатването се извършва при задължение за съдействие от страна на лицето.     Във връзка с посоченото неоснователни се явяват твърденията ,че заповедта е нецелесъобразна и неоснователна.Предвид изложеното по горе настоящият съдебен състав на  счита, че обжалваната Заповед №72292-F070516/04.09.2013 г., издадена от Зам. Директора на Териториална дирекция на Националната агенция по приходите /ТД на НАП/ – Пловдив, се явява правилна, обоснована и мотивирана, че не са налице сочените основания за отмяната й, поради което следва да се остави в сила, а оспорването на “ТРИТЕ ЛИПИ-БГ-2013” ЕООД  , да бъде отхвърлено като неоснователно и недоказано.С оглед изложеното по горе, съдът не споделя изложените от жалбоподателите доводи за отмяна на постановения административен акт. Същите са несъстоятелни и не намират опора в събраните по делото писмени и гласни доказателства.В случая не са налице процесуални нарушения при постановяване на оспорения административен акт, които да налагат неговата отмяна.       При тези данни и предвид обстоятелството, че не са представени доказателства, които да водят до изводи за незаконосъобразност и неправилност на постановения и оспорен административен акт, искането на жалбоподателя - “ТРИТЕ ЛИПИ-БГ-2013” ЕООД  се явява неоснователно, поради което оспорването му следва да бъде отхвърлено като неоснователно и недоказано.Предвид обстоятелството, че жалбата следва да бъде оставена без уважение и обжалваният административен акт следва да бъде потвърден като правилен и законосъобразен, разноски в настоящия случай  следва да бъдат присъждани в полза на ответника в размер на 150лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.                                                                   С оглед изложеното, Заповедта, с която е наложена ПАМ следва да бъде потвърдена като правилна, обоснована и законосъобразна.                        Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК Съдът ,

РЕШИ:

Отхвърля жалбата на “ТРИТЕ ЛИПИ-БГ-2013” ЕООД с EИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление **** , против Заповед №72292-F070516/04.09.2013 г., издадена от Зам. Директора на Териториална дирекция на Националната агенция по приходите /ТД на НАП/ – Пловдив., като неоснователна и недоказана.                                                                  Осъжда “ТРИТЕ ЛИПИ-БГ-2013” ЕООД с EИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление ****  , да заплати на /ТД на НАП/ – Пловдив разноски  в размер на 150лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.                                Решението подлежи на обжалване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ по реда на чл. 211 от АПК в 14 дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

                                                                                                   Съдия :